Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2014 3-4(98-99) Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość ZZL w Polsce (The past, present, and future of HRM in Poland) | 79-90

Article title

W poszukiwaniu paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi

Content

Title variants

EN
In Search of a Paradigm of Human Resource Management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozległość dyscyplinarna problematyki zarządzania zasobami ludzkimi oraz jej interdyscyplinarność są znaczącymi przesłankami poszukiwania paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi, który będzie adekwatny dla kilku dyscyplin naukowych, a nie ograniczał się tylko do jednej z nich. Artykuł przedstawia charakterystykę czterech paradygmatów zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto przeprowadzona została syntetyczna charakterystyka i ocena czterech paradygmatów zarządzania zasobami ludzkimi.
EN
The expanse of disciplinary issues of human resource management and its interdisciplinary nature are central prerequisites to the quest for a human resource management paradigm that is adequate for a number of scientific disciplines, not limited to only one of them. This article presents the characteristics of the four paradigms of human resource management. Moreover, it provides a synthetic overview and assessment of these four paradigms of human resource management.

Contributors

 • Institute of Public Affairs of the Jagiellonian University, Poland; Academy of Social Since, Poland; Clark University, Poland

References

 • Alvesson M., Deetz S. (2005), Critical Theory and Postmodernizm: Approaches to Organization Studies, w Grey Ch., Willmott H. (red.), Critical Management Studies. A Reader, New York, Oxford University Press.
 • Baum W.M. (2005), Understanding behaviorism: Behavior, Culture and Evolution, New York, Blackwell Publishing.
 • Bauman Z. (1998), Globalizacja, Warszawa, PIW.
 • Borkowska S. (2002), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski a rozwój zasobów ludzkich, w Ludwiczyński A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Materiały na konferencję, Warszawa, Polska Fundacja Kadr.
 • Brewis J., Linstead S. (2000), Sex, Work and Sex Work: Eroticizing Organization, London, Routledge.
 • Calás M., Smircich L. (1993), Othering Organization Theory, Oxford, Oxford University Press.
 • Charkiewicz E. (1994), Women, Environment and Sustainable Development. Towards Theoretical Synthesis, London, Zed Books.
 • Chełpa S. (2004), Indukcja i dedukcja w zarządzaniu – problem teorii i praktyki, w Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – między teorią a praktyką, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Clegg S. (1981), Organisation and Control, Administrative Science Quarterly, nr 26.
 • Czarniawska-Joerges B. (2004), Narratives of Individual and Organisational Identities, w Hatch M.J., Schultz M., Organisational Identity. A Reader, New York, Oxford University Press.
 • Deetz S. (1995), Transforming Communication, Transforming Business: Building Responsive and Responsible Workplaces, Hapton, Cresskill.
 • Gioia D.A., Schultz M., Corley K. (2004), Organisational Identity, Image and Adaptive Instability, w Hatch M.J., Schultz M., Organisational Identity. A Reader, New York, Oxford University Press.
 • Hearn J., Sheppard D.L., Tancred-Sheriff P., Burrell G. (1989), The Sexuality of Organization, SAGE.
 • Hensel P., Ramus M. (2006), Studium władzy w organizacji. Pytania i kwestie metodologiczne, Problemy Zarządzania, nr 1.
 • Herzberg F.I. (1987), One more time: How do you motivate employees?, Harvard Business Review, vol. 65, z. 5.
 • Hogg M.A., Terry D.J. (2000), Social Identity and Self-Categorization Processes in Organizational Contexts, The Academy of Management Review, vol. 25, nr 1.
 • Hopfl H. (2005), The Making of the Corporate Acolyte: Some Thoughts on Charismatic Leadership and the Reality of Organizational Commitment, w Grey Ch., Willmott H., Critical Management Studies. A Reader, New York, Oxford University Press.
 • Konecki K. (1988), Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej, Studia Socjologiczne, nr 1.
 • Kostera M. (2006a), The three faces of leadership: Manager, artist, priest, Organizational Dynamics, 35/1.
 • Kostera M. (2006b), The narrative collage as research method, Storytelling, Self, Society 2/2.
 • Listwan T. (2002), Zarządzanie kadrami, Warszawa, C.H. Beck.
 • Maslow A. (1998), Towards a Psychology of Being, New York, John Wiley & Sons.
 • Michie J., Sheehan M. (2005), Business strategy, human resources, labour market flexibility and competitive advantage, The International Journal of Human Resource Management, vol. 16, z. 3.
 • Ming-Cheng M. Lo (2003), The Professions: Prodigal Daughter of Modernity, w Adams J., Clemens E.S., Orloff A.S., Remaking Modernity: Politics, Processes and History in Sociology, Durham, Duke University Press.
 • Pawnik W. (2004), Między uniwersalizmem a partykularyzmem – dylematy życia organizacyjnego okresu zmiany, w Listwan T. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, Wrocław, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego.
 • Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków.
 • Skinner F.B. (1948), Walden Two (revised 1976 edition).
 • Skinner F.B. (2002), Beyond Freedom & Dignity, Indianapolis, Hackett Publishing Co. Inc.
 • Sköldberg K. (2002), The Poetica Logic of Administration, London and New York, Routledge.
 • Smircich L. (1983), Organisations as Shared Meaning, w Organisational Symbolism, Greenwich, JAI Press.
 • Smircich L., Morgan G. (1982), Leadership: The Management of Meaning, Journal of Applied Behavioural Studies, 18.
 • Smircich L. (1983), Studing Organizations as Cultures, w Morgan G. (red.), Beyond Method: Strategies for Social Research, Beverly Hills-London-New Delhi.
 • Staddon J. (2001), The new behaviorism: Mind, mechanism and society, Philadelphia, PA, Psychology Press.
 • Strużyna J. (2008), Toward Human Capital Management. What is the Nature of this Change in Management: Continuous or Discontinuous?, Organizacja i Kierowanie (Organization and Management), nr 2 (132).
 • Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzenia, Warszawa, PWE.
 • Sułkowski Ł. (2009), Interpretative Approach in Management Sciences, Argumenta Oeconomica, nr 2.
 • Sułkowski Ł. (2009), Paradygmaty nauk społecznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6 (71).
 • Thomas S. (1979), The Multi-National Companies, Hove, Wayland Publishers.
 • Jones S.G. red. (2003), Virtual Culture. Identity & Communication in Cybersociety, London, Sage.
 • Willmott H. (1993), Breaking the Paradigm Mentality, Organization Studies, nr 14/5.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1641-0874

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-946099e0-5700-42f9-b92b-860a036d7213
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.