Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(24) | 149-158

Article title

Innowacje wprowadzane przez samozatrudnione kobiety w Polsce – studium przypadków

Authors

Content

Title variants

EN
Innovations implemented by self-employed women in Poland – case studies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Samozatrudnienie prowadzone jest zwykle na niewielką skalę. Fakt ten stanowi jeden z powodów zaliczania osób posiadających małą działalność gospodarczą do grona właścicieli firm wdrażających znacznie mniej innowacji niż duże, międzynarodowe korporacje. Podobnie uznaje się, że kobiety prowadzące własną działalność są mniej innowacyjne niż mężczyźni. Z tego względu istotne wydaje się promowanie innowacji wprowadzanych przez samozatrudnione kobiety jako przykładu dobrych praktyk. Studia przypadków są wynikiem badań realizowanych w ramach projektu badawczego "Proces samozatrudnienia kobiet jako forma przedsiębiorczości. Uwarunkowania i skutki". Celem badań była identyfikacja i ocena determinant oraz efektów samozatrudnienia kobiet w Polsce. Badania jakościowe i ilościowe były realizowane od sierpnia 2012 do stycznia 2013 roku. W ramach badań jakościowych przeprowadzono 39 bezpośrednich wywiadów na terenie 10 województw w Polsce. Z kolei badania ilościowe zostały przeprowadzone poprzez rozsyłaną drogą elektroniczną anonimową ankietę kwestionariuszową. Celem artykułu jest ukazanie przykładowych innowacji implementowanych przez kobiety biorące udział w badaniach. Jako uzupełnienie opisów przypadków warto uwzględnić deklarowaną przez ankietowane kobiety chęć powiększania i rozwijania prowadzonych firm. Około 75% planuje wprowadzać nowe produkty, zaś prawie 50% chciałoby zakupić nowy sprzęt lub technologie. Studia przypadków mogą stanowić pomoc dla osób chcących rozwijać swoją działalność poprzez przynależność do grona firm innowacyjnych.
EN
Self-employment is usually conducted on a small scale. Due to this fact persons having that kind of economic activity belong to the group of companies considered as less innovative than large, international corporations. It’s also believed that women entrepreneurs implement less innovations than men. Therefore, it is important to promote examples of innovation that are implemented by self-employed women. The case studies presented in the article are the result of research project "The process of women’s self-employment as a form of entrepreneurship. Determinants and consequences". The aim of research was to identify and evaluate the determinants and effects of self-employment of women in Poland. The quantitative and qualitative surveys were carried from August 2012 to January 2013. As a part of qualitative research 39 direct interviews were carried out in ten voivodships in Poland. The quantitative analysis were made as an anonymous questionnaire survey sent by email. The aim of the article is to present examples of innovations implemented by women who took part in research. As an addition to the descriptions of the case studies, the intentions to expand and develop the companies by surveyed women are worth mentioning. Approximately 75% of self-employed women plan to bring in new products and about 50% would like to invest in new equipment or technologies. Case studies can provide help for those who want to improve their companies through implementing innovations.

Year

Issue

Pages

149-158

Physical description

Dates

published
2014-06

Contributors

author
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

References

 • CEC (2003). Green Paper. Entrepreneurship in Europe [online, dostęp: 2014-06-20]. Brussels: Commission of the European Communities. Dostępny w Internecie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0027&rid=3.
 • Churchill, N.C., Lewis, V.L. (1983). The five stages of small business growth. Harvard Business Review, 61(3), 30‒50.
 • Cliff, J.E. (1998). Does one size fit all? Exploring the relationship between attitudes toward growth, gender and business size. Journal of Business Venturing, 13, 532‒542.
 • GUS (2012). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009‒2011. Informacje i Opracowania Statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 2083-2672.
 • Izydorczyk, A. (oprac.) (2010). Innowacje w sektorze usług. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 978-83-7585-108-3.
 • Kalinowska-Nawrotek, B. (2005). Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. ISBN 83-7417-090-5.
 • Karkowski, T. (1999). Innowacje i przedsiębiorczość w firmie. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 9, 17‒19.
 • Misiak, S. (2012). Restrukturyzacja a innowacje w Polsce. W: P. Bartkowiak, T. Bernat (red.). Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji (s. 83‒93). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 978-83-7417-739-9.
 • Nogalski, B., Rutka, R., Wójcik-Karpacz, A. (2007). Czynniki dynamizujące rozwój małych przedsiębiorstw. W: B. Nogalski, J. Rybicki (red.). Kształtowanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej (s. 131‒138). Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 978-83-7531-041-2.
 • Nogalski, B., Wójcik-Karpacz, A., Karpacz, J. (2009). Uwarunkowania aktywności innowacyjnej małych przedsiębiorstw. W: B. Filipiak (red.). Instrumenty kreowania innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji (s. 9‒13). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Pangsy-Kania, S. (2012). Rola innowacji w sektorze usług. W: K. Piech, M. Olszański (red.). E-biznes – innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady (s. 21‒40). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 978-83-7585-182-3.
 • Schumpeter, J.A. (1950). Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper.
 • Schumpeter, J.A. (1991). Comments on a plan for study entrepreneurship. W: J.A. Schumpeter. The Economics and Sociology of Capitalism. Ed. R. Swedberg. Princeton: Princeton University Press. ISBN 0-691-04253-5.
 • Stanworth, M.J.K., Curran, J. (1986). Growth and the smaller firm – an alternative view. Journal of Management Studies, May, 95‒110.
 • Sułkowski, Ł. (2010). Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menedżerowie Darwina. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-1872-7.
 • Zaleska, M., Owczarz, K. (2005). Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 61, 133‒149.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94665099-cfc0-421d-83bd-7d31c07b26a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.