PL EN


2017 | 11 | 1 | 105-118
Article title

Edukacja dla bezpieczeństwa w polskiej szkole

Content
Title variants
EN
Safety education in Polish school
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W poniższym tekście podjęto próbę spojrzenia na problematykę edukacji dla bezpieczeństwa realizowaną w środowisku szkolnym. Wyjaśniono, czym jest bezpieczeństwo w ujęciu wartości edukacyjnej, oraz przedstawiono zarys historyczny kształtowania się przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Zebrano podstawowe treści i cele kształcenia realizowane w polskiej szkole wraz z uwzględnieniem zmian, jakie wprowadza reforma edukacji ogłoszona w 2016 r. W ostatniej części wskazano potrzeby, oczekiwania i możliwości doskonalenia w odniesieniu do edukacji dla bezpieczeństwa. Głównym celem rozważań jest identyfikacja obszarów edukacji na rzecz bezpieczeństwa podejmowanych w polskich szkołach.
EN
The following text is an attempt to look at the issue of safety education implemented in the school environment. It explains what safety is in terms of educational value and outlines the historical development of the education for safety. Basic content and learning objectives pursued in Polish schools were collected, taking into account the changes introduced by education reform announced in 2016. In the last part there are indicated the needs, expectations and opportunities for improving the education for safety. The main purpose of discussion is to identify the areas of education for security, undertaken in Polish schools.
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
105-118
Physical description
Contributors
References
 • Bączek, P. (2005). Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo Państwa Polskiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Denek, K. (1998). O nowy kształt edukacji. Toruń: Wydawnictwo Akapit.
 • Gawroński, P. (2013). Edukacja dla bezpieczeństwa. Analiza jej zakresu przedmiotowego, [w:] A. Wawrzusiszyn, J. Grzyb (red.), Podstawowe problemy bezpieczeństwa i edukacji dla bezpieczeństwa, t. 2: Wyzwania i potrzeby edukacji dla bezpieczeństwa. Ełk: Wydawnictwo Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Gulin, W. (2009). Wprowadzenie, [w:] S. Kunikowski, A. Kryniecka-Piotrak (red.), Edukacja społeczeństwa w XXI wieku (s. 5–7). Warszawa: Tchu Dom Wydawniczy.
 • Kaszlińska, K. (2009). Edukacja obywatelska, [w:] S. Kunikowski, A. Kryniecka-Piotrak (red.) Edukacja społeczeństwa w XXI wieku (s. 121–131). Warszawa: Tchu Dom Wydawniczy.
 • Klaus-Stańska, D., Nowicka, M. (2005). Bezpieczeństwo dzieci. Scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Kot, S. (1994). Historia wychowania, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Mastalski, J. (2012). Etyczne wymiary edukacji dla bezpieczeństwa, [w:] Z. Kwiasowski, Klaudia Cendy-Miedzińska (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności (s. 94–108). Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Mickiewicz, P. (2014). Ewolucja pojęcia „bezpieczeństwo państwa” w polskich dokumentach strategicznych jako determinanta zmian programu kształcenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, [w:] B. Wiśniewska-Paź (red.), Socjologia LXIV. Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach. Formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych (s. 143–154). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Mielczanowska, M., Wełyczko, L. (2013). Edukacja dla bezpieczeństwa – potrzeba reasumpcji w aspekcie nowych wyzwań edukacyjnych, [w:] M. Marcinkowski, M. Żuber (red.) Edukacja dla bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych (s. 89–114). Leszno: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawa programowa dla przedmiotu Edukacji dla bezpieczeństwa. Pobrano 15.01.2017 r., z: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/podstawa-programowa-przedmiotu-edukacja-dla-bezpieczenstwa.pdf
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekty ramowych planów nauczania. Pobrano 15.01. 2017 r., z: https://men.gov.pl/projekty-ramowych-planow-nauczania
 • Obuchowski, K., (1995). Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Okoń, W. (1989). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Okoń, W., (2001). Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 • Olearczyk, T., (2016). Edukacja domowa – alternatywa dla nauczania instytucjonalizowanego, „Państwo i Społeczeństwo”, (XVI) nr 2, s. 27–38.
 • Pieczywok, A. (2012). Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 • Pokruszyński, W. (2010). Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej.
 • Reforma edukacji: o reformie. Pobrano 15.01.2017 r., z: http://reformaedukacji.men.gov.pl
 • Ropski, J. (2015). Edukacja dla bezpieczeństwa w polskiej szkole i możliwości jej doskonalenia, Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego.
 • Rudnicki, B. (1994). Edukacja dla bezpieczeństwa i jej interpretacja, [w:] R. Stępień (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa, materiały z konferencji naukowej 23–24 maja 1994 r., Warszawa.
 • Rybakowski, M. (2009). Edukacja dla bezpieczeństwa – nowe wyzwania i potrzeby, [w:] M. Rybakowski (red.), Edukacja – praca – bezpieczeństwo (s. 9–22). Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Sarnecki, P., Czarny, P. (1998). Kompetencje organów władzy publicznej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] J. Widacki, J. Czapska (red.), Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo (s. 77–90). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Skrabacz, A. (2015). Potrzeby ludności cywilnej w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, [w:] B. Wiśniewska-Paź (red.), Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach. Formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych, Socjologia LXIV (s. 63–76). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Stępień, R. (1998). Koncepcje i kierunki przemian edukacji dla bezpieczeństwa, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 • Stępień, R. (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa, materiały z konferencji naukowej 23–24 maja 1994 r., Warszawa.
 • Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, M.P. 2011 nr 14 poz. 149.
 • Wiśniewska-Paź, B. (2015). Sens edukacji na rzecz bezpieczeństwa, czyli dlaczego warto zajmować się tą problematyką. Tytułem wstępu, [w:] B. Wiśniewska-Paź (red.), Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach. Formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych, Socjologia LXIV (s. 13–26). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wojnar, I. (1996). Światowa dekada rozwoju kulturalnego – nowe propozycje dla edukacji, [w:] I. Wojnar, J. Kubin, Edukacja wobec wyzwań XXI wieku (s. 129–149). Warszawa: Wydawnictwo Elipsa.
 • Wolanin, J. (2005). Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Warszawa: Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa.
 • Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 Nr 4, poz. 17.
 • Żegnałek, K. (2005). Dydaktyka ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8848
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-946bf4c9-3a2d-4339-8153-215f9b7583fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.