Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(16) | 83-98 (16)

Article title

POZYCJA USTROJOWA RZĄDU REPUBLIKI ESTONII ORAZ JEGO ROLA W TWORZENIU NOWOCZESNEGO PAŃSTWA

Authors

Content

Title variants

EN
CONSTITUTIONAL POSITION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND ITS ROLE IN SHAPING A MODERN STATE

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of the article is to analyze the constitutional position of the government in the Estonian political system. The parliamentary system determines the shape of the relation between the chief state authorities. A peculiar feature of Estonian governments is that they are usually formed as a coalition and are easily changed. Nonetheless, the whole political system should be regarded as stable. Currently Estonia is an example of a state that successfully applied information and communication technology to public administration. In particular the individual governments are actively working to mainstream the digitalization issue.

Year

Issue

Pages

83-98 (16)

Physical description

Contributors

 • Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, pl. Ofiar Getta 4-5, p. 11, 35-959 Rzeszów, adres e-mail: kmszwed@ gmail.com

References

 • Antoszewski A. 2007, Władza wykonawcza [w:] Systemy polityczne współczesnej Europy, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Warszawa.
 • Ciechanowska J. 2018, Władza ustawodawcza [w:] Ustrój państwowy Republiki Estonii, red. S. Sagan, Rzeszów.
 • Ciechanowska J., Szwed K. 2015, Instytucja kontrasygnaty aktów prawnych Prezydenta w państwach bałtyckich [w:] Ewolucja władzy wykonawczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji ustrojowej 1989–2014, red. M. Paździor, B. Szmulik, Lublin.
 • Ernits M. 2014, The Principle of Equality in the Estonian Constitution. A Systematic Perspective, “European Constitutional Law Review”, No. 10.
 • Estonia’s presidency: How it went, https://www.politico.eu/article/estonias-presidencyhow-it-went/ (12.02.2018).
 • Filozofia nowoczesnego państwa. Rozmowa Kazimierza Popławskiego z Siimem Sikkutem z 21 kwietnia 2015 r., http://przegladbaltycki.pl/1175,filozofia-nowoczesnegopanstwa-rozmowa-z-siimem-sikkutem.html (10.02.2018).
 • Government of the Republic Act z 13.12. 1995 r., RT I 1995, 94, poz. 1628. www. riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/510082015003/consolide#.
 • How did Estonia become a leader in technology? By ditching legacy technology and betting on education, “The Economist”, 31.06.2013, https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/07/economist-explains-21 (20.02.2018).
 • Jagusiak B. 2013, Systemy polityczne krajów nadbałtyckich, Warszawa.
 • Jarentowski M. 2015, Powoływanie rządu w państwach Europy Środkowej i Wschodniej: analiza porównawcza, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 5 (27).
 • Karbowska K. 2013, Republika Estońska [w:] Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, t. 1, red. K.A. Wojtaszczyk, M. Pobożny, Warszawa.
 • Konstytucja Estonii, tłum. A. Puu, wstęp L. Garlicki, P. Łosowski, Warszawa.
 • Kowalska M., Michalczuk M., Szefke W. 2005, Systemy polityczne Estonii [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin.
 • Kulikowska M., Epa E. 2015, Perspektywy uregulowania powszechnego dostępu do Internetu i elektronicznego głosowania w Polsce, „Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea”, nr 5.
 • Małek D., Kudaj P. 2017, Dobre praktyki estońskiej e-administracji. Rekomendacje dla Polski, „Rocznik Administracji Publicznej”, nr 3.
 • Osóbka P. 2017, Riigikogu. Parlament Estonii, Warszawa.
 • Põld J., Aavikaoo B., Laffranque R. 2011, The Government System of Estonia [w:] Government Systems of Central and Eastern European States, red. N. Chronowski, T. Drinóczi, T. Takács, Warszawa.
 • Rachwał M. 2013, Elektroniczna demokracja a partycypacja polityczna obywateli [w:] Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin.
 • Rzucidło J. 2015, Elektroniczny rząd. Aspekty konstytucyjnoprawne, Warszawa.
 • Särav S., Kerikmäe T. 2016, E-Residency: A Cyberdream Embodied in a Digital Identity Card? [w:] The Future of Law and eTechnologies, red. T. Kerikmäe A. Rull, Heidelberg– New York – Dordrecht – London.
 • Schneider H. 1997, The Principle of Separate and Balanced Powers in Estonian Constitutions, „Iuridica International”, No. II. Szeratics E. 2017, Podsumowanie estońskiej rezydencji w Radzie Unii Europejskiej,
 • „Przegląd Bałtycki”, 31.12.2017 r., http://przegladbaltycki.pl/6717,podsumowanie-estonskiej-prezydencji-radzie-unii-europejskiej.html (15.02.2018).
 • Szwed K. 2018, Rząd [w:] Ustrój państwowy Republiki Estonii, red. S. Sagan, Rzeszów.
 • Wapińska D. 2018, Kompetencje Prezydenta [w:] Ustrój państwowy Republiki Estonii, red. S. Sagan, Rzeszów.
 • Zieliński J. 2000, Systemy konstytucyjne Łotwy, Estonii i Litwy, Warszawa.
 • Zieliński J. 2005, Estonia [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ustrój, organy władzy, partie polityczne, red. M. Barański, Katowice.
 • Żebrowski W. 2004, Współczesne systemy polityczne Litwy, Łotwy i Estonii. Podobieństwa i różnice, Olsztyn.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94716dd1-91c4-4f08-8142-8c60c827547b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.