Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2 |

Article title

Nowe media jako narzędzie usprawniające życie niepełnosprawnych

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Tematem niniejszej pracy jest udział osób niepełnosprawnych w korzystaniu z nowych mediów. Teza pracy przyjmuje, że korzystanie z nowych mediów sprzyja zwiększeniu niezależności osób niepełnosprawnych. Nowe media, w szczególności dostęp do Internetu daje im możliwość nabywania nowych kontaktów oraz zdobywania wiedzy. Osoby niepełnosprawne komunikują się w inny sposób niż osoby bez dysfunkcji. Posługują się językiem migowym, alfabetem brajla czy za pomocą specjalnych urządzeń. Dlatego też, by móc w pełni korzystać z Internetu, osoby niepełnosprawne często potrzebują pomocy. Po pierwsze w nauce z korzystania z Sieci, by zapobiec zagrożeniom, a po drugie w dostępie do nowych mediów. Strony Internetowe nie są przystosowane dla m.in. niewidomych, niesłyszących czy epileptyków. W pracy bada się możliwości jakie daje Internet osobom niepełnosprawnych oraz analizuje strony internetowe pod kątem wymogów WCAG. Jej celem jest wykazanie możliwości nowych mediów w ulepszeniu warunków życia osób niepełnosprawnych.
EN
The theme of this work is the participation of disabled people in the use of new media. The thesis work assumes that the use of new media help to increase the independence of people with disabilities. New media, in particular, access to the Internet gives them the opportunity to acquire new contacts and learning. People with disabilities communicate in a different way than people without dysfunction. They use sign language, in Braille or using special devices. Therefore, to be able to take full advantage of the Internet, people with disabilities often need help. After first learning the use of the Web, to prevent risk, and secondly, access to new media. Websites are not suitable for, among others, blind, deaf or epileptics. The work explores the possibilities offered by the Internet to people with disabilities, and analyzes web pages for WCAG requirements. Its aim is to demonstrate the possibilities of new media in improving the living conditions of people with disabilities.

Year

Issue

2

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

author
 • -

References

 • Bednarek J. (2006). Multimedia w kształceniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fundacja Widzialni (2016). Raport Dostępności 2016, http://www.widzialni.org/container/raportdostepnosci-2016.pdf [09.05.2016].
 • McLuhan M. (2004). Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • Krause A. (2015). Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Plichta P. (2013). Młodzi użytkownicy nowych mediów z niepełnosprawnością intelektualną - między korzyściami i zagrożeniami. „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 12(1), 121-138.
 • Sahaj T. (2013). Nowe media w służbie osób niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie i społecznie [w:] Sokołowski M. (red.). Nowe media i wyzwania współczesności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Sękowska Z. (1981). Tyflopedagogika. Warszawa: PWN.
 • Szkudlarek T. (1999). Media: szkic z filozofii i pedagogiki dystansu. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Web Accessibility Initiative (WAI) (2016), https://www.w3.org/WAI/ [09.05.2016].
 • Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0 (2008), http://fdc.org.pl/wcag2/ [17.12.2015].
 • Widawska E., Wysocka E., Wieczorek Z. (2014). Wyznaczniki wykluczenia cyfrowego i dostępności stron internetowych instytucji publicznych. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza.
 • Zadrożny J. (2014). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 – zasady i wytyczne do tworzenia dostępnych serwisów internetowych. „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” III(12), 17-23.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2450-9078

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-947d07df-138f-433e-8206-408fd8b7451b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.