Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 40 | 1(466) | 21-26

Article title

Przedsiębiorczość osób w wieku 50+ – perspektywy i bariery

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Enterprise of the elderly (50+) - perspectives and barriers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu omówione zostały wyniki badań poświęconych przedsiębiorczości osób w wieku 50+, przede wszystkim z perspektywy działań wspierających świadczonych przez doradców zawodowych. Uzyskane dane wskazują, że większość osób 50+, które myślą o założeniu własnej firmy robi to ze względu na brak perspektyw zatrudnienia. Oznacza to, że własna firma jest – w ich mniemaniu – ostatnią szansą na aktywność zawodową, a celem przedsiębiorców jest przede wszystkim zarobienie na własne utrzymanie. By zwiększyć efektywność działań wspierających przedsiębiorców 50+, należy poza doradztwem zawodowym oferować doradztwo biznesowe i psychologiczne obejmujące także okres tuż po założeniu firmy.
EN
The study discusses the results of research on elderly enterprise (50+), primarily from the perspective of support initiatives organised by employment advisors. The data gathered suggest that most of those50+ planning to start their own companies do so because they do not see any chances of employment. This means they deem owning a company to be the last chance to be active on the labour market and enterpreneurs aim primarily to earn enough to support their families. In order to achieve higher efficiency of support initiatives, the target group should be offered not only employment consultancy, but also business and psychological guidance, which should also span the period immediately following the company startup.

Year

Volume

40

Issue

Pages

21-26

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

 • Abramowicz M., Brosz M., Strzałkowska A., Tobis T., Załęcki J. (2011), Ocena jakości wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50–64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL, WUP, Gdańsk.
 • Akademia Rozwoju Filantropii (2007), Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, ARF, Warszawa.
 • Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa – Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012 (2011), Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 • Batorski D., Zając J.M., red. (2010), Między adaptacją a alienacją: Polacy w wieku 50+ wobec Internetu, Koalicja Dojrz@łość w Sieci, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T., red. (2011), Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Dominiak P., Wasilczuk J., Daszkiewicz N., Domochowski K., Zięba K., Sobiechowska-Ziegert A. (2010), Sektor MSP na Pomorzu w warunkach pogorszenia koniunktury. Raport z badania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego III, Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk.
 • Eu-Consult Sp. z o.o. (2011), Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, Eu-Consult (na zlecenie MPiPS), Gdańsk.
 • Eurobarometr (2011), Aktywne starzenie się, European Commision.
 • GUS (2011), Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2009 r., Warszawa-Bydgoszcz.
 • GUS (2012), Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2006–2010, Warszawa.
 • Kononowicz M., Michałowska J., Majewska A. (2010), Osoby w wieku 50+ na mazowieckim rynku pracy. Wyniki badań realizowanych w latach 2009 i 2010, PBS DGA i Human Capital Business.
 • Kononowicz M, Michałowska J., Majewska A. (2009), Osoby w wieku 50+ na mazowieckim rynku pracy, PBS DGA i Human Capital Business.
 • Kotowska I., Wóycicka I., red. (2008), Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym, Raport z badań, MPiPS, Warszawa.
 • Kubicki P. (2012), Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+. Podsumowanie wyników badań, niepublikowany raport z badań terenowych, IBnGR, Gdańsk.
 • Kubicki P., Ruzik A. (2009), Społeczne uwarunkowania aktywności ekonomicznej osób w wieku 50+, Niepublikowany raport z badań rezerwy rektora SGH.
 • Magda I., Ruzik-Sierdzińska A. (2011), Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce w latach 2008–2010, niepublikowana praca wykonana w ramach badań statutowych nr 03/S/0026/11, SGH, Warszawa.
 • Mazur A., Skrzek-Lubasińska M., Kołodziejczyk I., Anuszewska I., Ślusarczyk A., Podlejska K., Filipek M. (2009), Szanse i bariery zatrudniania osób w wieku 45+ w województwie pomorskim, WUP, Gdańsk.
 • MPiPS (2008), Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, Warszawa.
 • MPiPS (2011), Sprawozdanie z realizacji programu Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Warszawa.
 • MPiPS (2012a), Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2011 roku, Warszawa.
 • MPiPS (2012b), Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Dokument implementacyjny (aktualizacja), Warszawa.
 • MPiPS (2012c), Zadania realizowane przez regiony w ramach PO KL, Warszawa.
 • MPiPS (2012d), Sprawozdanie z realizacji Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w latach 2010–2011, Warszawa.
 • MPiPS (2012e), Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się oraz długotrwale bezrobotni w 2011 roku, Warszawa.
 • OECD (2012), 2012 OECD Employment Outlook, OECD Publishing.
 • Olcoń-Kubicka M., red. (2011), Internet wzbogacił moje życie. Wpływ internetu na życie codzienne osób 50+, UPC, Warszawa.
 • PARP (2012), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011, Warszawa.
 • PBS DGA (2011), Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+, Zbiorczy raport z badań, Sopot.
 • Perek-Białas J., Strzałkowska H., Turek H. (2010), Analiza desk research w ramach badań dotyczących stworzenia modelu świadczenia usług doradztwa i rozwoju kariery pracowników 50+, PBS DGA, Kraków.
 • Szukalski P., red. (2009), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, ISP, Warszawa.
 • The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010–2060) (2012), European Economy. 2, May, Brussels.
 • Wiśniewski Z., red. (2009a), Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych, Dom Organizatora, Toruń.
 • Wiśniewski Z., red. (2009b), Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesów starzenia się ludności, Dom Organizatora, Toruń.
 • Wiśniewski Z., Dolny E., Jaskólska B., Maksim M., Śliwicki D., Wojdyło-Preisner M., Zawadzki K. (2011), Efektywność aktywnej polityki rynku pracy w świetle badań empirycznych, Toruń.
 • Wojdyło-Preisner M. (2009), Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • WUP (2010), Badanie podmiotów gospodarczych z terenu województwa pomorskiego założonych przez osoby bezrobotne, którym przyznano w latach 2005–2006 z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, Gdańsk.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9482078a-82bd-439a-9ed9-dc6220bebe0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.