Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 28 | 145-157

Article title

„Oto Partia: siła ludów i sumienie” – komunistyczna wizja (de)formacji sumienia

Content

Title variants

EN
„This is the Party: the power of people and the conscience” – the communist vision of conscience (de)formation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kształtowanie światopoglądu „nowego człowieka” w systemie komunistycznym było jednym z najważniejszych zadań dla ideologów i funkcjonariuszy nowego porządku ideowo-społecznego. Dzięki wdrożonej edukacji w procesach wychowawczych stosowano nową hierarchię wartości, na której czele został postawiony relatywizm klasowy oraz utylitaryzm, który pozwalał klasie rządzącej, uważającej się za emanację proletariatu, na podporządkowanie wszystkich środków, łącznie z metodami represji, jednemu celowi: zachowaniu absolutnej władzy. W klasie rządzącej wyrastała grupa osób, semiautonomicznej wobec całej komunistycznej partii, która w sposób typowy dla oligarchii sprawowała absolutne rządy dzięki całemu aparatowi cenzury, przymusu oraz walki z Kościołem. Stawała się ona coraz bardziej „zbiorowym” sumieniem, które rościło sobie prawo do podporządkowania sumienia jednostki.
EN
Shaping of the “new human” philosophy of life in the communist system was one of the most significant tasks for ideologists and officials of the new ideological and social order. In transferring of the knowledge, thanks to the implemented education, and in the upbringing processes, new hierarchy of values was used, where class relativism and utilitarianism were put at the forefront, enabling the ruling class, which treated itself as the emanation of the proletariat, to subject all the resources, including the methods of repression, to one objective: maintaining of absolute power. In the ruling class, a group of people appeared, being semi-autonomous in relation to the whole communist party and governing the country in an absolute manner typical for an oligarchy, owing to the whole apparatus of censorship, compulsion and fight with the Church. Therefore, it gradually became the “colle

Year

Issue

28

Pages

145-157

Physical description

Contributors

 • Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński

References

 • Brodala M., Propaganda dla najmłodszych w latach 1948-1956. Instrument stalinowskiego wychowania, [w:] Przebudować człowieka. Komunistyczne wysiłki zmiany mentalności, M. Chojnacki G., Sumienie w świetle prawdy. Komparatywna analiza koncepcji sumienia w encyklice Veritatis splendor i Corpus Paulinum, Poznań 2003.
 • Kairow I., Pedagogika, t. 1, Warszawa 21950.
 • Kairow I., Pedagogika, t. 2, Warszawa 21950.
 • Kula [red.], Warszawa 2001, s. 17-202.
 • Kosiński K., O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945-1956, Warszawa 2000.
 • Kisielewski S., Dzienniki, Warszawa 1996.
 • Kołakowski L., Główne nurty marksizmu, cz. 3, Warszawa 1989.
 • Kula M., Religiopodobny komunizm, Kraków 2003.
 • Szarek J., Niezłomny biskup „wrogiem ludu”. Jak komuniści dręczyli biskupa Kaczmarka, http://www.pch24.pl/niezlomny-biskup-wrogiem-ludu--jak-komunisci-dreczyli-biskupakaczmarka,40698,i.html#ixzz5FSbFpC98http://www.pch24.pl/niezlomny-biskup-wrogiemludu--jak-komunisci-dreczyli-biskupa-kaczmarka,40698,i.html (14.05.2018).
 • Peschke K.-H., Christliche Ethik. Spezielle Moraltheologie, Trier 1995.
 • Schmidt J., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Katowice 1996.
 • Schockenhoff E., Wie gewiss ist das Gewissen? Eine ethische Orientierung, Freiburg-Basel--Wien 2003.
 • Szymborska W., Ten dzień, „Życie Literackie” 11/61 (15 marzec 1953 r.).
 • Thiriet D., Marks czy Maryja? Komuniści i Jasna Góra w apogeum stalinizmu (1950-1956), Warszawa 2002.
 • Tischner J., Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Kraków 22005.
 • Zaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94876319-558e-493e-8c7e-95fc020a62ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.