Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 9 | 538-557

Article title

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ JAKO PRZYKŁAD STYMULANTÓW ROZWOJU REGIONALNEGO. STUDIUM PORÓWNAWCZE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2007–2013 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM I MAŁOPOLSKIM

Authors

Content

Title variants

EN
EU FUNDS AS EXAMPLES OF STIMULANTS FOR REGIONAL DEVELOPMENT. A COMPARATIVE STUDY OF THE USE OF FUNDS FROM THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND IN 2007–2013 IN WIELKOPOLSKA AND MAŁOPOLSKA

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozwój regionalny określony jest jako poprawa zdolności konkurowania pomiędzy jednostkami, warunków gospodarowania przy jednoczesnym podniesieniu poziomu życia lokalnej ludności. Determinowany jest on przez czynniki ekonomiczne, społeczne i przestrzenne. W celu stymulowania rozwoju administracja publiczna prowadzi politykę regionalną, która jest wspierana przez Unię Europejską poprzez środki przekazywane z budżetu wspólnotowego w ramach określonych funduszy. Przedmiotem badania są fundusze unijne mające stymulować rozwój regionalny, a celem porównanie stopnia ich wykorzystania na terenie województwa wielkopolskiego i małopolskiego, jako jednostek najbardziej zbliżonych pod względem poziomu rozwoju regionalnego przed rozpoczęciem finansowania z budżetu unijnego w perspektywie 2007–2013. Najefektywniej fundusze wykorzystywały duże ośrodki miejskie takie jak Poznań i Kraków, a otaczające je powiaty czerpały z korzyści lokalizacji. W mniejszym stopniu rozwijała się północna i zachodnia część Wielkopolski, gdzie sfinalizowano mniej niż 100 inwestycji w każdym powiecie. Małopolska była zdecydowanie mniej zróżnicowana. Połowa powiatów mieszcząca się na obszarze tego województwa realizowała ponad 200 przedsięwzięć, czyli więcej niż w przypadku Wielkopolski. Wsparcie z funduszy UE, które otrzymywały wspomniane jednostki było niemalże jednolite i oscylowało wokół 50% wartości inwestycji. Większą pomoc otrzymywał statystyczny Wielkopolanin, gdzie w większości przypadków w przeliczeniu na mieszkańca otrzymywano od 3,5 do 5,5 tys. zł, w porównaniu Małopolanin zwykle 2,5–3,5 tys. zł. W ogólnym zestawieniu lepiej oceniono powiaty Małopolski, natomiast na podstawie syntetycznego wskaźnika najwyżej oceniono powiat miasta Poznania. Analiza wykazała duże zróżnicowanie ogólnego wykorzystania środków unijnych na terenie Wielkopolski, co może ograniczać dynamikę rozwoju regionalnego na terenie województwa.
EN
Regional development is defined as an improvement in the ability to compete, economic conditions, while increasing the standard of living of the local population. It is determined by economic factors, social and spatial. To stimulate the development of public administration conducts regional policy, which is supported by the European Union through the European funds. The study identifies two most similar to each province and analyzed the use of the grant in terms of number of projects implemented under the European Regional Development Fund in 2007–2013, the degree of co-financing from the EU budget, the amount of subsidy on per capita. Large urban centers, such as Know and Krakow have used funds well. The surrounding regions benefit from the location. Northern and western part of Wielkopolska was less developed, where finalized less than 100 investments. Małopolska was far less diverse. Half of the regions in Małopolska implemented more than 200 projects, which is more than in the case of Wielkopolska. Support from EU funds was almost the same and fluctuated around 50% of the investment. More assistance received statistical inhabitant of Wielkopolska, where it was between 3.500 and 5.500 zł per capita, in Małopolska 2.500–3.500. Małopolska generally used funds better.

Contributors

author
 • Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

 • Analiza danych w programie Stastistica – przegląd, StatSoft Polska Sp. z o.o., Krakówn 2012.
 • Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [03.02.2016].
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu Sp. z o.o. Warszawa 2012.
 • Chruski P., Przemiany polskiej polityki regionalnej po akcesji do UE. Europejskie uwarunkowania – krajowe konsekwencje, [w:] Parysek J.J., Stryjakiewicz T. (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
 • Dyba W.M., Stryjakiewicz T., Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa wielkopolskiego w świetle realizacji polityki intraregionalnej, 2012, http://rr.amu.edu.pl/pliki_do_pob/rr19.pdf, [10.02.2016].
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 2014 http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/pl/funding/erdf/, [14.02.2016].
 • Kalinowski J.R., Rozwój regionalny i lokalny. Wybrane zagadnienia polityki spójności w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2010.
 • Klasik A., Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Kluczowe pojęcia i metodologia, [w:] Klasik A. (red.), Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2005.
 • Konin w Unii Europejskiej, http://www.konin.pl/index.php/425.html, [12.02.2016].
 • Kupiec L., Jaki rozwój?, [w:] Bocian A.F. (red.), Rozwój regionalny a rozwój zrównoważony, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
 • Malik K., Human capital sustainable development: regional level, [w:] Heffner K., Malik K. (eds.), Human capital as development factor of the region: macro- and microeconomic approach, Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, Warsaw 2006.
 • Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M.E., Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki – innowacje – korporacje transnarodowe, Difin, Warszawa 2011.
 • Ochojski A., Szczupak B., Zieliński T., Regionalne środowisko przedsiębiorczości. Problematyka badawcza, [w:] Klasik A. (red.), Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2005.
 • Pietrzyk I., Konkurencyjność regionów w Trzecim Raporcie Komisji Europejskiej dotyczącym spójności społeczno-gospodarczej, [w:] Klasik A. (red.), Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2005.
 • Rocznik Statystyczny Województwa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/ rocznik-statystyczny-wojewodztw-2013,4,8.html, [30.01.2016].
 • Słodowa-Hełpa M., Absorbcja funduszy strukturalnych przez polskie samorządy – pierwsze doświadczenia, [w:] Małuszyńska E. (red.), Region w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Lesznie, Leszno 2005. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny. Tom 3 Analizy wielowymiarowe, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
 • Strużycki M. (red.), Przedsiębiorstwo. Region. Rozwój, Difin, Warszawa 2011.
 • Szewczyk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Śliwa J., Fundusze unijne bez tajemnic, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Śliwa J., Pawlicki R., Fundusze unijne jako preferowane źródła finansowania rozwoju i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 • Wlaźlak K., Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Oficyna Woltersn Kluwer, Warszawa 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899−9573

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9491590d-399a-4889-b84a-3a9bbc8c079b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.