Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(3) | 34-39

Article title

Oleje odpadowe w Polsce – problem czy szansa?

Authors

Title variants

EN
Used oil in Poland – trouble or chance?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Szczególne zagrożenie dla środowiska naturalnego stanowią odpady niebezpieczne. Zaliczamy do nich między innymi oleje odpadowe, których negatywne oddziaływanie na atmosferę i hydrosferę obserwuje się w czasie ich produkcji, magazynowania, transportu, zużycia, zbiórki oraz utylizacji. Występowanie odpadów olejowych wiąże się z dużym rozproszeniem geograficznym. Głównym źródłem powstawania olejów odpadowych są stacje obsługi pojazdów, urządzenia pracujące w przemyśle oraz bazy transportowe i remontowe. Celem publikacji jest przedstawienie zagrożeń i korzyści związanych z procesami zbiórki olejów odpadowych oraz głównych obowiązków przedsiębiorców związanych z gospodarką olejami odpadowymi. Końcowa część artykułu zawiera zestawienie całkowitych i wykorzystanych mocy przerobowych olejów odpadowych w wybranych europejskich rafineriach w roku 2010.
Danger waste poses a remarkable threat for natural environment. Dangerous waste includes among others used oil which negatively affects both atmosphere and hydrosphere during its production, storage, transport, usage, collection and utilization. What characterizes used oil is its geographical dispersion. Main sources of used oil are: auto service stations, different industrial installations, and repair and transport centers. The goal of this paper is to picture both threats and possible profits of used oil collection and to make a review of law requirements imposed on entrepreneurs in the area of used oil management. The final part of this work contains a table including data of potential and exploited used oil capacity for base oil production of selected European refineries in 2010.

Publisher

Year

Issue

Pages

34-39

Physical description

Dates

published
2012-04

Contributors

 • doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

References

 • 1. http://www.gios.gov.pl [dostęp 24.01.2012]
 • 2. Konferencja "Prawno-organizacyjne uwarunkowania zbiórki i zagospodarowania olejów odpadowych/ przepracowanych w Wojewódzkich Planach Gospodarki Odpadami", http://www.konsorcjum.Jedlicze.com.pl/w_wydarzenia/news_08_1.htm [dostęp 22.02.2012 r.]
 • 3. Listwan A., Baic I., Łuksa A., Podstawy gospodarki odpadami niebezpiecznymi, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
 • 4. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2012, Monitor Polski Rok 2011 Nr 83 Poz 856.
 • 5. Przemysł i handel naftowy. Raport roczny 2010, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Warszawa 2010.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206.
 • 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, Dz. U. 2007 nr 109 poz. 752.
 • 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi, Dz. U. z 2004 r. Nr 192, poz. 1968.
 • 9. Syrek H., Trendy w recyklingu olejów odpadowych w UE, Recykling, nr 2, 2005.
 • 10. Used Oil Capacity of European Industries, http://www.geir-rerefining.org/GEIR_statistics.php [dostęp: 21.02.2012]
 • 11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 628.
 • 12. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 639.
 • 13. Materiały wewnętrzne Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-6422

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94938619-a64d-41b7-b18c-38d8a6e663a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.