Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 (64) | 57-73

Article title

Kodeks karny wykonawczy po 1 lipca 2015 r. Wybrane problemy prawno-penitencjarne

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Executive Penal Code after 1 July 2015 – selected legal and penitentiary issues
RU
Уголовно-исполнительный кодекс после 1 июля 2015 г. отдельные правно-пенитенциарные вопросы

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym wprowadzone po 1 lipca 2105 r. dotyczyć będą niektórych ważnych kwestii z punktu widzenia wykonywania kary. Przede wszystkim chodzi o wprowadzony do Kodeksu karnego wykonawczego nowy rozdział dotyczący wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego po zmodyfikowaniu wcześniejszych rozwiązań przyjętych w ustawie epizodycznej. Poza tym wprowadzono paczki żywnościowe przygotowywane nie przez rodziny skazanych, ale na miejscu w więziennej kantynie. Ponadto umożliwiono tymczasowo aresztowanym kontakt telefoniczny z obrońcą, a skazanym na telefonowanie na koszt rozmówcy. Zmieniono także zasady związane z prowiantowaniem osadzonych w trakcie konwojowania i udzielania spaceru podczas konwoju. Kolejna z omawianych zmian dotyczyła leczenia po opuszczeniu zakładu karnego i informowania byłych skazanych o potrzebie leczenia w warunkach powszechnego systemu opieki medycznej. Autor dokonuje oceny przyjętych rozwiązań i wskazuje na ewentualne problemy z realizacją niektórych nowych koncepcji karnowykonawczych.
EN
Amendments to the Executive Penal Code introduced after 1 July 2105 will address certain issues important in the view of execution of sentences. These will, first and foremost, relate to a new chapter introduced in the Executive Penal Code regarding enforcement of a sentence under electronic surveillance, following modifications of the previous solutions adopted in the transitional act. In addition, the new provisions introduce food packages prepared not by the families of prisoners, but at the facility, in a prison canteen. Furthermore, the remanded in custody will be allowed to enjoy telephone contact with the counsel at the expense of the caller. The rules relating to the provisions for the escorted prisoners and allowing the prisoners to take a walk during the escort have also been changed. Another amendment in question relates to the treatment after release from prison and informing the former convicts of the need for treatment under the universal health care system. The author reviews the adopted solutions and indicates the potential problems associated with the implementation of some new concepts used in the Executive Penal Code.
RU
Изменения Уголовно-исполнительного кодекса, введенные после 1 июля 2015 г. будут касаться некоторых важных вопросов с точки зрения исполнения наказания. В первую очередь, речь идет о введении в Уголовно-исполнительный кодекс новой главы об обеспечении исполнения приговора в электронном надзорe после изменения предыдущих положений. Кроме того, введено пакеты пищи, приготовленные не семьями осужденных, но нa местe в тюремной столовой. Более того, временно арестованным предоставляется возможность телефонный контакта с адвокатом, a осуждённым телефонные звонки за счет вызывающего абонента. Изменились тоже правила, связанные с питанием и прогулками в ходе сопровождения. Следующая с обговариванных изменений касается лечения после освобождения из тюрьмы и информирования бывших осуждённых о необходимости лечения в рамках общественный системы здравоохранения. Автор оценивает положения и указывает на возможные проблемы с реализацией некоторых новых уголовно-исполнительных концепций.

Publisher

Year

Issue

Pages

57-73

Physical description

Contributors

 • Dr, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie

References

 • Dąbkiewicz K., Kodeks karny wykonawczy, Warszawa 2013
 • Godzina wyznaczy początek, Rozmowa E. Szlęzak-Kawya z płk. Romanem Wiśniewskim, dyrektorem Biura Informacji i Statystyki w CZSW, „Forum Penitencjarne” 2015, nr 8
 • Hołda J., Hołda Z., Żórawska B., Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2012
 • Kuć M., Gałązka M., Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2009
 • Lelental S., Czy dozór elektroniczny może przyczynić się do rozwiązania lub tylko złagodzenia problemu przeludnienia zakładów karnych, [w:] W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak (red.), Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych. IV Polski Kongres Penitencjarny, Poznań-Gdańsk-Warszawa 2008
 • Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2014
 • Nikołajew J., Areszty śledcze i zakłady karne jako element zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, [w:] M. Karpiuk, K. Walczuk (red.), Prawo bezpieczeństwa publicznego, Warszawa 2013
 • Nikołajew J., Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych, Lublin 2012
 • Pawela S., Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Warszawa 2007
 • Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2014
 • Postulski K., Wykonalność orzeczeń karnych w aspekcie zasady humanitaryzmu i poszanowania godności ludzkiej skazanego, „Palestra” 2013, nr 1-2
 • Rusinek M., Krytycznie o przyjętym kształcie dozoru elektronicznego, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2008, nr 60
 • Wierzbicki J., Telefony dla tymczasowo aresztowanych?, „Forum Penitencjarne” 2014, nr 8

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9494f2ce-bc50-4bb1-8e19-8cd16a79daee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.