Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 4 | 295-311

Article title

Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
The main barriers in technology transfer system in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest najważniejszym barierom występującym w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce. Na wstępie autorka, opierając się na analizie dostępnych danych źródłowych, przytacza te wyniki badań, które obrazują główne obszary problemowe w każdym z ogniw tego systemu: przedsiębiorstwach, jednostkach B+R oraz instytucjach otoczenia biznesu. W dalszej części artykułu autorka skupia się przede wszystkim na instytucjach okołobiznesowych, odpowiedzialnych za wspieranie procesów transferu technologii z sektora nauki do biznesu i prezentuje podstawowe problemy, z którymi borykają się poszczególne rodzaje instytucji tego sektora: ośrodki innowacji, przedsiębiorczości i instytucje finansowe. Zidentyfikowane problemy znacząco hamują rozwój sektora wsparcia, a w konsekwencji wpływają ujemnie na inicjowanie powiązań w obrębie całego systemu transferu technologii. Artykuł zwiera także listę rekomendacji dotyczących niezbędnych zmian i usprawnień oraz kierunku dalszego rozwoju instytucji otoczenia biznesu.

Year

Volume

1

Issue

4

Pages

295-311

Physical description

Contributors

author
 • Dr inż., Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

References

 • Badanie zapotrzebowania przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wysoko wykwalifikowanych usług oferowanych przez IOB wraz z rekomendacjami. Raport końcowy (2010), PSDB, Olsztyn.
 • Bąkowski A., Mażewska M. (red.) (2012), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, PARP, Warszawa.
 • Geenhuizen M., Nijkamp P. (1996), Technology Transfer, w: Production of Knowledge and the Dignity of Science, A. Kukliński (red.), EUROREG, Warszawa.
 • Jasiński A. H. (red.) (2000), Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Kisiel R., Wojarska M., Babuchowska K., Marks-Bielska R. (2010), Badanie instytucji otoczenia biznesu województwa warmińsko-mazurskiego pod kątem konkurencyjności i innowacyjności świadczonych usług wraz z rekomendacjami. Raport końcowy, Olsztyn.
 • Koch J. (1999), Transfer technologii, „Sprawy Nauki", nr 2.
 • Kornecki J., Kowalczyk A. (red.) (2010), Badanie potencjału dolnośląskich organizacji otoczenia biznesu w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych. Raport 2010, Agencja Wydawnicza „ARGI", Wrocław.
 • Malecki J. (1991) Technology and Economic Development: The Dynamics of Local, Regional and National Change, Longman Group UK LTD, London.
 • Matusiak K. B., Guliński J. (red.) (2010), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, PARP, Warszawa.
 • Matusiak K. B., Guliński J. (red.) (2010), System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce siły motoryczne i bariery, PARP, Poznań-Łódź-Wrocław-Warszawa.
 • Matusiak K. B., Mażewska M., Banisch R. (2011), Budowa Skutecznego Otoczenia Innowacyjnego Biznesu w Polsce. Cele i założenia Inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP, Warszawa-Gdańsk-Poznań.
 • Nieżurawski L., Kuzel M., Szymański P., Pomianowska-Kardaś A., Mroczkowski A., Nowakowska Z. (2009), Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu. Raport końcowy, Bydgoszcz.
 • Ocena wpływu działalności instytucji otoczenia biznesu na rozwój sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie mazowieckim (2012), Ecorys Polska Sp. z o. o. i Geoprofit, Warszawa.
 • Oltra V. (1996), An Evolutionary Analysis of Technology Policy, EAEPE Conference, Antwerp.
 • Stoneman P. (1987), The Economic Analysis of Technology Policy, Clarendon Press, Oxford.
 • Tabisz G. (red.) (2011), Pierwotne badania pilotażowe w zakresie analiza infrastruktury wsparcia innowacji w ramach projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim" Zadanie nr 14, Rzeszów.
 • Wajda J., Romanowski R., Urbaniak M. (2010), Badanie zaangażowania instytucji otoczenia biznesu w Wielkopolsce w realizację usług proinnowacyjnych zgodnych z założeniami Regionalnej Strategii Innowacji „Innowacyjna Wielkopolska". Raport końcowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94971e9e-60fe-4ae2-b566-01cb4d4a7c76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.