Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 329 | 343 - 352

Article title

Prawnoadministracyjne instrumenty ochrony przedsiębiorców narażonych na stosowanie praktyk monopolistycznych przysługujące Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego — uwagi na gruncie obowiązujących i projektowanych przepisów prawa

Title variants

EN
Legal-administrative instruments of protecting entrepreneurs exposed to monopolistic practices available to the President of the Office of Rail Transport — comments regarding the applicable and designed regulations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest analiza obowiązujących i projektowanych przepisów dotyczących prawno-administracyjnych instrumentów ochrony przedsiębiorców narażonych na stosowanie praktyk monopolistycznych przysługujących Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego. Przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 710) nakładają na Prezesa UTK takie zadania, jak nadzór nad sprawiedliwym i niedyskryminującym traktowaniem przez zarządców wszystkich aplikantów w zakresie dostępu do infrastruktury kolejowej oraz nadzór nad sprawiedliwym i niedyskryminującym traktowaniem przez operatorów obiektu infrastruktury usługowej wszystkich przewoźników kolejowych w zakresie dostępu do obiektu infrastruktury usługowej. Aktualnie procedowane są dwa projekty nowelizacji prawa transportu kolejowego rozszerzające katalog zadań i kompetencji Prezesa UTK.
EN
The goal of the paper is to analyse the applicable and designed regulations regarding legal-administrative instruments of protecting entrepreneurs exposed to monopolistic practices available to the President of the Office of Rail Transport. The regulations of the Act of 28th March 2003 on rail transport (consolidated text, Journal of Laws 2019, item 710) set the following tasks for the President of the Office of Rail Transport: supervision over fair and non-discriminating treatment of all applicants by managers in relation to the access to rail infrastructure and supervision over fair and non-discriminating treatment of all railway carriers in relation to the access to service infrastructure objects by operators of a service infrastructure object. Currently, two projects of amendments of the rail transport law extending the catalogue of tasks of the President of the Office of Rail Transport are underway.

Journal

Year

Issue

329

Pages

343 - 352

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94989a6f-d5e5-421f-9150-e34987a8d228
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.