Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | vol. 64, nr 10 | 88-106

Article title

State failure in the context of the operations of transnational corporations

Content

Title variants

PL
Zawodność państwa w kontekście działalności korporacji transnarodowych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The main purpose of the paper is to discuss issues related to the failure of the state in the context of selected areas of operation of transnational corporations (TNCs). The analysis presented in the paper showed that the state turs out to be ineffective with reference to transnational corporations in many areas of their operation (e.g. tax avoidance by TNCs, the use of their monopolistic position, their negative impact on the natural environment as well as economic sensitivity). The sustainable growth of the global economy requires actions not only in each country but also by international organisations and integrating groupings that could work out certain rules concerning compliance with tax regulations by TNCs and also more effective control over the business of those entities, including control over capital flows on a global scale. The problems discussed in the paper contribute to the main stream of research concerning the role of the state in market economy and the limited effectiveness of the state in exercising control over the operations of transnational corporations.
PL
Głównym celem artykułu jest omówienie kwestii związanych z zawodnością państwa w kontekście wybranych obszarów działalności korporacji transnarodowych (KTN). Przeprowadzona analiza wykazała, że państwo w odniesieniu do korporacji transnarodowych okazuje się nieefektywne w wielu obszarach ich działalności (np. unikanie opodatkowania przez KTN, wykorzystywanie pozycji monopolistycznej przez te przedsiębiorstwa, ich negatywny wpływ na środowisko naturalne, a także ekonomiczna wrażliwość). Zrównoważony rozwój gospodarki światowej wymaga podjęcia działań na szczeblu nie tylko poszczególnych krajów, ale także organizacji międzynarodowych i ugrupowań integracyjnych, które mogłyby wypracować określone zasady dotyczące nie tylko przestrzegania prawa podatkowego przez KTN, ale także uzyskania większej kontroli nad działalnością tych podmiotów, w tym kontroli na przepływami kapitału w skali globalnej. Dyskutowane w artykule problemy włączają się w nurt badawczy dotyczący roli państwa w gospodarce rynkowej oraz ograniczonej efektywności tego podmiotu w zakresie sprawowania kontroli nad działalnością korporacji transnarodowych.

References

 • Acharya, V. V., Anginer, D., and Warburton, A. J. (2016). The end of market discipline? Investor expectations of implicit government guarantees. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1961656
 • Bochenek, M. (2010). Bruno S. Frey i Joseph Stiglitz o zawodności państwa i zawodności rynku. Ekonomia i Prawo, (6),71-85.
 • Bressanelli, G., Saccani, N., Perona, M., and Baccanelli, I. (2020). Towards circular economy in the household appliance industry: An overview of cases. Resources, 9(128), 1-23.
 • Buckley, P. J., and Casson, M. (1976). The future of the multinational enterprise. New York: MacMillan.
 • Caves, R. E. (1971). International corporations: the industrial economics of foreign investment, Economica, 38(49), 1-27.
 • Cetorelli, N., and Traina, J. (2018). Resolving ‘too big to fail’ (Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, 859).
 • Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. Economica, 4(16), 386-405.
 • Controlling corporate wrongs: The liability of multinational corporations (Report of the International IRENE Seminar on Corporate Liability and Workers’ Rights Held at the University of Warwick,
 • Coventry, United Kingdom, 20 and 21 March 2000). (2000). Retrieved October 31, 2020 from http://www.indianet.nl/irene.html
 • Dach, Z. (2008). Kontrowersje wokół roli państwa we współczesnej gospodarce rynkowej. In Z. Dach (Ed.), Państwo a rynek we współczesnej gospodarce. Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Danowska-Prokop, K. (2014). Od liberalnej do keynesowskiej wizji państwa. Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (176), 42-55.
 • Diermeier, D. (2012), When do company boycotts work. Retrieved from https://hbr.org/2012/08/whendo-company-boycotts-work
 • Drazen, A. (2000). The political business cycle after 25 years. NBER Macroeconomic Annual, (15), 75-137.
 • Dubois, E. (2016). Political business cycles 40 years after Nordhaus. Public Choice, 166(1-2), 235-259.
 • Dudziński, J. (2013). Kryzys surowcowy, paliwowy i żywnościowy lat 70. XX wieku a boom surowcowy XXI wieku – podobieństwa i różnice Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, (33), 19-32.
 • Dunning, J. H., and Lundan, S. M. (2014). Multinational enterprises and the global economy. Second edition. Cheltenham-Northampton: Edward Elgar.
 • Ekelund, R. B., and Hebert, R. F. (2007). A history economic theory and method. Long Growe, IL: Waveland Press. Eksplozja na platformie wiertniczej Deepwater Horizon. (2017, April 20). Rzeczpospolita.
 • EU probe of apple’s tax affairs in Ireland. Won’t conclude any time soon. International Business Times, 2016. Retrieved 2020, January 27 from http://www.ibtimes.com/eu-probe-apples-tax-affairs-ireland-wont-conclude-any-time-soon-2331587
 • Fortune Global 500. (2018). Fortune. Retrieved January 17, 2020 from https://fortune.com/global500/
 • Frey, B. S. (1992). Transformation – what is the role of the state. In Transformation processes in eastern Europe – challenges for socio-economic theory. Cracow: Cracow Academy of Economics, Friedrich Ebert Foundation Warsaw Office.
 • Friedman, M. (2008). Kapitalizm i wolność. Warszawa: Wydawnictwo Helion.
 • Friedman, M., and Friedman, R. (2006). Wolny wybór. Sosnowiec: Wydawnictwo Aspekt.
 • Gasz, M. (2012). Znaczenie korporacji transnarodowych w gospodarce światowej. Ekonomia i Prawo, 11(4), 29-45.
 • Giza, W. (2013). Zawodność rynku. Powstanie i rozwój idei. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Hazenberg, J. L. J. (2016). Transnational corporations and human rights duties: perfect and imperfect. Human Rights Review, (17), p. 479-500.
 • Hennart, J. F. (2000). Transaction costs theory and the multinational enterprise. In Ch. Pitelis, and R. Sugden (Eds.), Nature of the Transnational firm. London and New York: Routledge.
 • Holmes, L. (2009). Good guys, bad guys: Transnational corporations, rational choice theory and power crime. Crime Law and Social Change, (51), 383-397.
 • Hunya, G. (2012). The role of multinational companies in international business integration (The Vienna Institute for International Economic Studies, Research Reports, 384), 1-42.
 • Hymer, S. (1970). The efficiency (contradictions) of multinational corporations. American Economic Review, May, 60(2), 441-448.
 • Hymer, S. H. (1976). The international operations of national firms: A study of direct foreign investment. Cambridge MA: MIT Press.
 • Keech, W. R., and Munger, M. C. (2015). The anatomy of government failure. Public Choice, 164(1), 1-42.
 • Kindleberger, Ch. P. (1969). American business abroad: six lectures on direct investment. New Haven: Yale University Press.
 • Kolodner, E. (1994). Transnational corporations: Impediments or catalysts of social development? UNRISD Occasional Paper: World Summit for Social Development, (5).
 • Kordos, M., and Vojtovic, S. (2016). Transnational corporations in the global world economic environment. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 230(12), 150-158.
 • Kosztowniak, A. (2015). Ekspansja korporacji transnarodowych w latach 1990-2013. Gospodarka Narodowa, (6), 101-128. Kramer, G. (1971). Short-term fluctuations in U.S. voting behavior, 1896-1964. American Political Science Review, (64), 131-143.
 • Leaver, E., and Cavanaugh, J. (2010). Controlling transnational corporations. Retrieved from https://www.globalpolicy.org/social-and-economic-policy/the-environment/general-analysis-on-the-environment/49383--controlling-transnational-corporations.html
 • Leszek, P. (2010). Koncepcje zawodności rynku: teoria a rzeczywistość. Equilibrium, 4(1), 9-20.
 • Lindbeck, A. (1988). Consequences of the advanced welfare state. The World Economy, 11(1),
 • Lipowski, A. (2002) Ekonomiczna zawodność państwa – krytyczna analiza ujęcia antyetatystycznego. Ekonomista, (2), 165-193.
 • Madeley, J. (2008). Big business, poor peoples. How transnational corporations damage the world’s poor. London-New York: Zed Books.
 • McKean, R. N. (1965). The unseen hand in government. American Economic Review, (55), 496-506.
 • Moosa, I. (2010). The myth of too big to fail. Journal of Banking Regulation, (11), 319-333.
 • Morrison, A. D. (2011). Systemic risks and the ‘too-big-to-fail’ problem. Oxford Review of Economic Policy, 72(3), 498-516.
 • Nordhaus, W. (1975). The political model of the business cycle. Review of Economic Studies, 42(2), 169-190.
 • OECD. (2012). The OECD Declaration and Decisions on International and Multinational Enterprises: Basic Texts. Paris: OECD.
 • OECD. (2018). OECD Guidelines for Multinational Enterprises: A Glass Half Full. Kingdom of the Netherlands: NYENRODE Business Universiteit.
 • Omoteso, K., and Yusuf, H. (2017). Accountability of transnational corporations in the developing world. The case for an enforceable international mechanism. Critical Perspectives on International Business, 13(1), 54-55.
 • Orbach, B. ( 2013). What is government failure? Yale Journal on Regulation, (30), 44-56.
 • Oręziak, L. (2011). Pakiety ratunkowe oraz ich wpływ na finanse publiczne i stabilność rynków finansowych. International Journal of Management and Economics, (29), 24-45.
 • Panić, M. (1998). Transnational corporations and the Nation State. In R. Rowthorn, and R. Kozul-Wright (Eds.),Transnational corporations and the global economy (pp. 244-276). New York: Macmillan, London: St Martin’s Press.
 • Petricevic, O., and Teece, D. (2019). The structural reshaping of globalization: Implications for strategic sectors, profiting from innovation, and the multinational enterprise. Journal of International Business Studies, (50), 1487-1512.
 • Rivera, J., and Oh, Ch. (2013), Environmental regulations and multinational corporations foreign market entry investments. Policy Studies Journal, 41(2), 243-272.
 • Rosińska-Bukowska, M. (2015). Zmiana pozycji korporacji transnarodowych w gospodarce światowej – implikacje dla międzynarodowych rynków finansowych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 317(6), 157-174.
 • Rugman, A. M. (1981). Inside the multinationals – The economics of internal markets. New York: Columbia University Press.
 • Sauvant, K. P. (2015). The negotiations of the United Nations code of conduct on transnational corporations. The Journal of World Investment & Trade, (16), 11-87.
 • Shell zwiększył zysk i przychody w 2018 r. (n.d.). Retrieved 2020, January 29 from: http://www.wnp.pl/nafta/shell‑zwiekszyl‑zysk‑i‑przychody‑w‑2018‑roku.339003_1_0_0.html.
 • Smith, A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stępnicka, N. (2015). Wolność i państwo w świetle rozwoju myśli ekonomicznej. Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (210), 222-230.
 • Stiglitz, J. E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stiglitz, J. E. (2010). Freefall. Jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie światowej gospodarki. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Szarzec, K. (2013). Państwo w gospodarce. Studium teoretyczne – od Adama Smitha do współczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Teece, D. J. (1986). Transaction costs economics and the multinational enterprise: An assessment. Journal of Economic Behavior &Organization, 7(1), 21-45.
 • The price of offshore revisited. New estimates for “missing” global private wealth, income, inequality, and tax. (n.d.). Tax Justice Network. Retrieved 2020, January 27 from www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf
 • UNCTAD. (2008). World Investment Report 2008. Transnational Corporations, and the Infrastructure Challenge. New York-Geneva: UNCTAD.
 • UNCTAD. (2015). World Investment Report 2015. Reforming International Investment Governance. New York-Geneva: UNCTAD.
 • UNCTAD. (2018). World Investment Report 2018. Investment and new Industrial Policies. New York-Geneva: UNCTAD.
 • UNCTAD. (2019). World Investment Report 2019. Special Economic Zones. New York-Geneva: UNCTAD.
 • UNCTADstat. (n.d.). Retrieved November 1, 2020 from https://unctadstat.unctad.org
 • Williamson, O. E. (1975). Markets and hierarchies: Analysis and antitrust implications: A study in the economics of internal organizations. New York: The Free Press.
 • Wojtyna, A. (1988). Nowe trendy w zachodniej teorii ekonomii. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Wojtyna, A. (1990). Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Warszawa: PWN.
 • Wojtyna, A. (1997). Przyszłość państwa a gospodarka. Komitet Prognoz “Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN. Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”.
 • Wojtyna, A. (2017). Nowa faza dyskusji o kontroli międzynarodowych przepływów kapitału. Gospodarka Narodowa, 292 (6), 5-29.
 • Wolf, Jr. Ch. (1979). A theory of nonmarket failure: Framework for implementation analysis. The Journal of Law & Economics, 22(1), 107-139.
 • World Economic Outlook Database (2019). IMF. April 2019. Retrieved January 17, 2020 from https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2019/April
 • Wydłużmy życie lodówce: Europosłowie zajmą się celowym psuciem produktów przez producentów (2017, March 13). Gazeta Prawna.
 • Żakowski, J. (2010, February 10). Zakony kapitalizmu. Polityka.
 • Znikające miliardy. Jak transfer dochodów za granicę drenuje polski budżet. (n.d.). Retrieved 2020, January 29 from http://cakj.pl/2015/09/13/znikajace-miliardy-jak-transfer-dochodow-za-granicedrenuje-polski-budzet/
 • 17,2 mld dol. – tyle przyrodę kosztowała katastrofa Deepwater Horizon (2017, April 20). Gazeta Wyborcza, 19-38.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94a26f95-5b93-4176-aeef-4cac75b3d610
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.