Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 20 | 5 | 7-11

Article title

Wprowadzenie

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Katedra Kulturowych i Chrześcijańskich Podstaw Edukacji w Instytucie Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum w Krako- wie podjęła w 2013 roku wieloetapowy projekt badawczy pt. „Wy- chowawcze oddziaływania Kościoła w kontekście zmian społecz- no-kulturowych”. Pierwsze opracowanie realizujące cele projektu dotyczyło przestrzeni oddziaływań wychowawczych i opublikowane zostało w serii naukowej katedry Cultura – Spiritualitas – Educatio1. Prezentowana publikacja, poświęcona autorytetowi Kościoła wy- chowującego w kontekście zachodzących zmian społeczno-kulturo- wych, stanowi efekt realizacji drugiego etapu projektu. Temat autorytetu jest przedmiotem licznych opracowań głów- nie w naukach społecznych. W odniesieniu do szeroko rozumianej edukacji zainteresowanie budzi zwłaszcza problematyka dotycząca relacji między stronami procesu wychowawczego, dynamiki tej rela- cji w odniesieniu do procesu dojrzewania wychowanka oraz wpisa- nego w tę relację fenomenu oddziaływań związanych z autorytetem wychowawcy. Autorytet w wychowaniu jest tematem wprawdzie podejmowanym od dawna, lecz wciąż aktualizowanym2.

Keywords

Year

Volume

20

Issue

5

Pages

7-11

Physical description

Contributors

author

References

 • Autorytet w wychowaniu i edukacji, red. D. Łażewska, Józefów 2013.
 • Autorytet. Czy potrzebny w procesie edukacji?, red. A. Olubiński, Toruń 2012.
 • Babik B., O potrzebie autorytetów wśród młodzieży, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2013, nr 2, s. 32‒37.
 • Banach W., Zagadnienie autorytetu. O. Józefa Marii Bocheńskiego analiza problemu, „Filo-Sofija” 2013, 2(21), s. 151‒157.
 • Buchta R., Dziekoński S. (red.), Wychowanie w wierze w kontekście przemian współczesności, Katowice 2011.
 • Dekret o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis. Tekst polski za: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002. 377.
 • Dziekoński S., Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostat nich wieków, Warszawa 2004.
 • Dziekoński S., Wychowanie w nauczaniu Kościoła. Od początku wieku XIX do Soboru Watykańskiego II, Warszawa 2000.
 • Mazur P., Wychowanie w czasach kryzysu autorytetu, „Zeszyty Społeczne KIK” 2011.
 • Mit autorytetu – autorytet mitu, red. J. Sieradzan, Białystok 2009.
 • Niewęgłowski J., Kościół i wychowanie. Zarys problematyki, „Seminare” 2005, 21, s. 453‒460.
 • Petrowa-Wasilewicz A., Książka religijna – nowe trendy i perspekty- wy, [dostęp: 15.09.2017].
 • Ponowoczesne przestrzenie oddziaływań wychowawczo-formacyjnych Kościoła i „ziemie niczyje” (Cultura – Spiritualitas – Educatio), red. R. Jasnos, E. Miśkowiec, Kraków 2015.
 • Rynio A., Tradycyjne i współczesne środowiska wychowania chrześcijańskiego, w: Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi dr. hab. Zbigniewowi Markowi SJ w siedemdziesiątą rocz- nicę urodzin, red. A. Walulik, J. Mółka, Kraków 2017.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94a5bd3c-a9ca-4830-bdb5-f1a212b4215f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.