Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 6 (365) | 5-15

Article title

An Application of Logistic Regression in Identification of the Factors Influencing the Use of Credit by Polish Households

Content

Title variants

PL
Zastosowanie regresji logistycznej w określaniu czynników wpływających na korzystanie z kredytu przez polskie gospodarstwa domowe
RU
Применение логистической регрессии в выявлении факторов, влияющих на пользование кредитом польскими домохозяйствами

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze, rozwój rynków finansowych, zwiększające się znaczenie mediów i rosnący konsumpcjonizm niewątpliwie przyczyniają się do zmian w zachowaniach finansowych polskich gospodarstw domowych. Stale zmieniająca się rzeczywistość narzuca potrzebę ciągłego powtarzania i aktualizowania badań nad zachowaniami finansowymi gospodarstw domowych. Głównym celem opracowania jest identyfikacja czynników wpływających na korzystanie z kredytów przez polskie gospodarstwa domowe. Do osiągnięcia głównego celu opracowania zastosowano metodę regresji logistycznej. Materiałem źródłowym były poszczególne dane z badania budżetów gospodarstw domowych w roku 2011. Badanie przeprowadził Główny Urząd Statystyczny. Wyniki badań pokazują, że na korzystanie z kredytów przez polskie gospodarstwa domowe najbardziej wpływają: płeć, wiek, status społeczno-ekonomiczny głowy rodziny, typ rodziny i dochody w gospodarstwie domowym.
EN
The dynamic socio-economic changes, development of financial markets, increasing importance of media, and growing consumerism undoubtedly contribute to changes in the financial behaviour of Polish households. The constantly changing reality enforces the need for a continuous repeat and update research on financial behaviour of households. The main aim of the study is to identify the factors influencing the use of credit by Polish households. The method of logistic regression was applied in order to achieve the main aim of the study. The source material was individual data of the Household Budget Survey in 2011. The survey was conducted by the Central Statistical Office of Poland. The research results show that the use of credits by Polish households is most influenced by the householder’s sex, age, socio-occupational status, family type, and income in the household.
RU
Динамичные социально-экономические изменения, развитие финансовых рынков, растущее значение медиа и развивающееся потребительство несомненно вносят свою лепту в изменения в финансовом поведении польских домохозяйств. Постоянно изменяющаяся действительность вызывает необходимость в постоянном повторении и актуализации изучения финансового поведения домохозяйств. Основная цель изучения – выявить факторы, влияющие на пользование кредитом польскими домохозяйствами. Для достижения основной цели изучения применили метод логистической регрессии. Исходный материал представляли отдельные данные обследования бюджетов домохозяйств ЦСУ. Результаты изучения показывают, что на пользование кредитом польскими домохозяйствами наиболее влияют пол, возраст и социально-профессиональный статус главы домохозяйства, тип семьи и доходы в домохозяйстве.

Year

Issue

Pages

5-15

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

References

 • Barnes S.,Young G. (2003), The rise in US household debt: assessing its causes and sustainability, “Working Paper”, No. 206, Bank of England.
 • Beer Ch., Schürz M. (2007), Characteristic of household debt in Austria. Does household debt pose a threat to financial stability?, “Monetary Policy and The Economy”, No. Q2/07.
 • Bywalec Cz. (2009), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Carpentier S., Van den Bosch K. (2008), Problematic debts in Belgium: Indicators based on Belgian SILC 2004 and profile of the population with (problematic) indebtedness, “Working Paper Social Security”, No. 7
 • Cynamon B.Z., Fazzari S.M. (2008), Household Debt in the Consumer Age: Source of Growth-Risk of Collapse, “Capitalism and Society”, Vol. 3, Iss. 2
 • Daras T., Jerzak M. (2005), Wpływ cech społeczno-demograficznych osób bezrobotnych na możliwość znalezienia pracy. Badanie na podstawie danych BAEL w latach 1993-2003, „Materiały i Studia”, Zeszyt nr 189, NBP, Warszawa.
 • Lea S., Webley P., Walker C. (1995), Psychological factors in consumer debt: Money management, economic socialization, and credit use, “Journal of Economic Psychology”, No. 16(4).
 • Mitrakos T.M., Simigiannis G.T., Tzamourani P.G. (2005), Intebtedness in Greek households: evidence from a survey, “Bank of Greece Economic Bulletin”, No. 25.
 • Raijas A., Lehtinen A., Leskinen J. (2010), Over-Indebtedness in the Finnish Consumer Society, “Journal of Consumer Policy”, No. 33.
 • Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.
 • Świecka B. (2008), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin. Warszawa.
 • Świecka, B. (2009), Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny-skutki-przeciwdziałanie, Difin, Warszawa.
 • Wałęga G. (2010), Determinanty zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce w świetle wybranych teorii konsumpcji, (in:) Dach Z., Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, PTE, Kraków
 • Yilmazer T., DeVaney S.A. (2005), Household debt over the lifecycle, “Financial Services Review”, No. 14.
 • Wałęga A., Wałęga G. (2016), Bogaci i biedni na rynku kredytowym w Polsce. Analiza porównawcza dla lat 2000–2013, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 2(950).
 • Zajączkowski S., Żochowski D. (2007), Obciążenia gospodarstw domowych spłatami długu: rozkłady i stress testy – na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych GUS, „Materiały i Studia”, Zeszyt nr 221, NBP, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94ae884e-4a7a-4319-8bb9-cc51540f8804
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.