PL EN


2009 | 80 | 113-121
Article title

Strategia zatrudnienia istotnym elementem strategii funkcjonalnych w organizacji

Authors
Title variants
EN
Employment Strategy as Fundamental Element of Organization Functional Strategies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie strategii zatrudnienia zarówno w ujęciu modelowym, jak i procesowym. Autorka zaproponowała własny sposób definiowania strategii zatrudnienia oraz model strategii w korporacji w postaci piramidy. W modelu tym zostały wyszczególnione strategie w obszarze funkcjonalnym - jedną z nich jest strategia zatrudnienia organizacji. W niniejszej publikacji zaprezentowano również zintegrowanie strategii zatrudnienia ze strategią ogólną. Aspekt badań empirycznych wzbogacił publikację w kontekście analizy strategii realizowanej w różnych organizacjach prowadzących działalność na terenie naszego kraju.
EN
The aim of this article is to present employment strategies in both model and process terms. Author proposed her own way of employment strategy defining and created pyramidal model of strategy in corporation. In that model functional strategies were specified - one of them is employment strategy. The present publication also adduces relationships between employment strategy and general strategy. Empirical studies enrich the publication in regard of strategy analysis realizing in various organizations conducting business activity within our country.
Contributors
author
  • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
  • 1. Hamel G., Breen B., The Future of Management, Harvard Business School Press, 2007, s. 315.
  • 2. Juchnowicz M., Elastyczne zarządzanie kapitale ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007, s. 150, 156.
  • 3. Krupski R., Zarządzanie strategiczne, Koncepcje, metody, Wyd. AE, Wrocław 2007, s. 46.
  • 4. Listwan T.(red.), Zarządzanie kadrami, C.CH. Beck, Warszawa 2004, s. 26.
  • 5. Schuler R.S., Jackson S.E, Human Resource Management. Positioning for the 21st century, West Publishing Company, St. Paul 1996.
  • 6. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. PWN, Warszawa 2002, s. 70.
  • 7. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. jr., Kierowanie, PWE Warszawa 1997, s. 266.
  • 8. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006, s. 241.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-94af5ff5-44af-41f5-9733-4e1f2a5854a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.