Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3(37) | 59-66

Article title

Repair and Renovation Reserve as a Tool of Commonhold Repair and Renovation Policies in Residential Properties Co-owned by Local Councils in Poland

Title variants

PL
Fundusz remontowy jako narzędzie polityki remontowej wspólnoty mieszkaniowej w zasobach z udziałem gminy

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article discusses the repair and renovation funds as a tool of commonhold repair and renovation policies in residential properties co-owned by Polish local councils (commons). The authors made an attempt to discriminate features of 202 commonholds and form their homogenous groups in order to prove that there was a correlation between the commune’s share in a divided co-property and the commonholds’ repair and renovation policies. The discrimination was based on selected variables and conducted by means of six methods of discriminant analysis. The study covered commonholds co-owned by the commune of Olsztyn which were managed by a community partnership from 2007 to 2011.
PL
Artykuł poświęcono instytucji funduszu remontowego jako narzędzia polityki remontowej wspólnot mieszkaniowych w zasobach z udziałem gminy. Podjęto próbę dyskryminacji 202 wspólnot w grupy jednorodne, w celu wykazania wpływu wysokości udziału gminy w nieruchomości wspólnej na politykę remontową wspólnot mieszkaniowych. Dyskryminacji dokonano na podstawie przyjętych do badania zmiennych za pomocą sześciu metod analizy dyskryminacyjnej. Badaniami objęto wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy Olsztyn, zarządzane przez komunalną spółkę prawa handlowego w latach 2007–2011.

Contributors

 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • Koszalin University of Technology, Poland

References

 • Brol, R. 2004. Ekonomika i zarządzanie miastem. 2nd ed. revised, Wrocław: Wydawawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • Bryx, M. 2006. Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Nieruchomości. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Foley, D.H. 1972. “Considerations of Sample and Feature Size.” Ieee Transactions on Information Theory no. 18 (5):618–626. doi: 10.1109/Tit.1972.1054863.
 • Foryś, I., and M.J. Nowak. 2012. Spółdzielnia czy wspólnota? Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, Nieruchomości. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Hopfer, A., and A. Sobczak. 1998. “Gospodarka przestrzenna i gospodarka gruntami w Polsce. Zarys problematyki.” In Prawne i przestrzenne problemy gospodarowania nieruchomościami, edited by A. Hopfer. Warszawa: KPZK PAN.
 • Kucharska-Stasiak, E. 2000. Zarządzanie nieruchomościami. Warszawa: Instytut Nieruchomości VALOR.
 • Kucharska-Stasiak, E. 2006. Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pęski, W. 1999. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Warszawa: Arkady.
 • Witten, I.H., and E. Frank. 2005. Data Mining. Practical Machine Learning Tools and Techniques. 2nd ed., Morgan Kaufmann series in data management systems. Amsterdam; Boston, MA: Morgan Kaufman.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94b0794f-e363-4001-b26e-a4fe068dd646
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.