PL EN


2013 | 2(28) |
Article title

Agroturystyka jako działalność gospodarcza – dylematy i rekomendacje

Content
Title variants
EN
Agritourism as an economic activity – dilemmas and recommendations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Agritourism as an economic, social, and cultural phenomenon is a part of triggering regional development. It should consider whether regulations concerning the functioning of the agritourism as a business are properly formulated and correspond to the needs of both tourists and the owners of tourism farm. The purpose of this article is an attempt to assess the legislative business on the farm tourism and an indication of the proposals and recommendations of a farm as a business. The article uses the available professional literature, as well as normative and legal acts of the civil code. The article has a theoretical review nature.
PL
Agroturystyka jako zjawisko gospodarcze, społeczne, kulturowe jest elementem pobudzającym rozwój regionalny. Należałoby się jednak zastanowić, czy regulacje prawne odnośnie funkcjonowania agroturystyki jako działalności gospodarczej są właściwie sformułowane i odpowiadają zarówno potrzebom turystów, jak i właścicielom gospodarstw agroturystycznych. Celem niniejszego artykułu jest próba oceny regulacji prawnych działalności gospodarczej dotyczącej gospodarstw agroturystycznych oraz wskazanie propozycji zmian i rekomendacji funkcjonowania agroturystyki jako działalności gospodarczej. W artykule wykorzystano dostępną literaturę fachową, a także akty normatywne i prawne kodeksu cywilnego. Artykuł ma charakter teoretyczno-przeglądowy.
Contributors
References
 • Adamowicz M., 2005. Przesłanki rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i zmiany we WPR. Zag. Ekon. Roln. 2, 22-27.
 • Budzinowski R., 2003. Prawne pojęcie działalności rolniczej. „Prawo i Administracja”, Piła.
 • Drzewiecki M., 2001. Podstawy agroturystyki. OWOPO, Bydgoszcz.
 • Kapała A., 2010. Regulacja prawna agroturystyki – uwagi de lege ferenda. Przegl. Prawa Roln. 2 (7): 101-120.
 • Kłodziński M., 1996. Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. SGGW, Warszawa
 • Kłodziński M., Rosner A., 2000. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 roku, w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego PROW na lata 2007-2013. 2007. Dz. U. Nr 200, poz. 427; zmiana: Dz. U. Nr 85, poz. 519 z dnia 6 maja 2008 roku.
 • Sikora J., 2012. Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. C.H. Beck, Warszawa.
 • Sznajder M., Przezbórska L., 2006. Agroturystyka. PWE, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 1982. Dz. U. Nr 35, poz. 230, ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity. 2010. Dz. U. Nr 51, poz. 307, ze zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 2004. Dz. U. Nr 173, poz. 1807.
 • Wilkin J., 2010. Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. IRWiR PAN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-94b497b0-1ea7-493f-b0c2-4ede924e363a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.