Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 49 | 181-195

Article title

Współpraca katechetów z rodzicami według założeń programowych nowych dokumentów katechetycznych

Authors

Content

Title variants

EN
The cooperation of religion teachers with parents according to curriculum assumptions of the new catechetical documents
DE
Die Zusammenarbeit der Religionslehrer mit Eltern im Licht der Richtlinien neuer katechetischen Dokumente

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współcześnie współpraca katechetów z rodzicami wywołuje wiele kontrowersji. Coraz częściej katechetycy i katecheci zwracają uwagę na kryzys zaangażowania rodziców w proces wychowania religijnego dzieci i młodzieży, opisując trudności związane ze współpracą katechetów z rodzicami. Poszukują też sposobów przezwyciężania tego kryzysu. W związku z powyższym artykuł ma na celu ukazanie współpracy katechetów z rodzicami z perspektywy nowych, zatwierdzonych w 2010 roku, dokumentów katechetycznych: „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i „Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach”. Najpierw scharakteryzowano kontekst teoretycznych analiz, zwracając uwagę na zmiany w zakresie etapów edukacji szkolnej oraz programowania kształcenia ogólnego i nauczania religii. Następnie analizowano współpracę katechetów z rodzicami w nowych, zatwierdzonych w 2010 roku i stopniowo wdrażanych do realizacji w praktyce szkolnej i duszpasterskiej, dokumentach katechetycznych. Opisano przy tym cele, zasady i sposoby współdziałania katechetów z rodzicami. Dokonując oceny propozycji autorów dokumentów programowych katechezy, zwrócono uwagę na możliwości i ograniczenia w zakresie realizacji teoretycznych propozycji.
EN
Today the cooperation of religion teachers with parents causes many controversions. Catechists, more and more frequently, pay attention to the crisis of committment among parents in the process of religious education of their children. They describe the difficulties connected with the cooperation between religion teachers and parents. They also seek the ways of overcoming this crisis. That is why this article aims at presenting the cooperation of religion teachers with parents from the perspective of new, approved in 2010, catechetical documents such as: The core curriculum of catholical church catechesis in Poland and The syllabus of Roman Catholic religion teaching in schools and kindergardens. First, the context of theoretical analyses was characterised. Then, the attention was paid to the changes in the stages of school education and the programming of general education and religion teaching. Next, the cooperation between religion teachers and parents in the new, approved in 2010 and gradually introduced at school and in the ministry catechetical documents, was described. Afterwards, the aims, the rules and the ways of cooperation between religion teachers and parents, were depicted. Finally, evaluating the suggestions of the authors of the catechesis curriculum documents the possibilities and limitations in implementing theoretical proposals were discussed.
DE
Die Zusammenarbeit zwischen Religionslehrern (Katecheten) und Eltern erzeugt zahlreiche Kontroversen. Die Religionspädagogen und Katecheten weisen darauf hin, dass sich die Eltern nur ungern in den Prozess religiöser Erziehung von Kindern und Jugendlichen engagieren. Es wird auf zahlreiche Probleme verwiesen, es werden auch Auswege gesucht. Der vorliegende Artikel verfolgt das Ziel, die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Katecheten aus der Perspektive der neuen, 2010 in Kraft getretenen, katechetischen Dokumente: Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (Programmatische Grundlagen der katholischen Katechese in Polen) sowie Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach (Programm des römisch-katholischen Religionsunterrichts in Kindergärten und Schulen) zu untersuchen. Es wurde zuerst der breite theoretische Kontext analysiert mit besonderer Berücksichtigung der Veränderungen von Etappen in der schulischen Bildung sowie in den Programmen der allgemeinen und religiösen Erziehung. Im zweiten Schritt wurden detaillierte Fragen, welche die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Katecheten betreffen, im Lichte der genannten Dokumente analysiert. Es wurden dabei Ziele, Voraussetzungen und Mittel dieser Zusammenarbeit beschrieben. Bei der Bewertung der Vorschläge wurden Möglichkeiten, aber auch Begrenzungen bei ihrer praktischen Realisierung verwiesen.

Year

Issue

49

Pages

181-195

Physical description

Contributors

author
  • Katedra Katechetyki i Pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94bb1317-2b44-4fe9-ab59-007f9fed5880
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.