Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 3 | 312-337

Article title

Efektywność instytucjonalna krajów Unii Europejskiej

Title variants

EN
Institutional Effectiveness of the European Union Countries
RU
Институциональная эффективность стран Евросоюза

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest poświęcony ewaluacji efektywności systemów instytucjonalnych krajów Unii Europejskiej w kontekście przemian gospodarczych prowadzących do powstania globalnej gospodarki wiedzy. Analiza teoretyczna odwołuje się do propozycji analitycznych nowej ekonomii instytucjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii kosztów transakcyjnych. W badaniu empirycznym zostały postawione dwa podstawowe cele badawcze. Celem głównym analizy jest ewaluacja postępów Polski oraz pozostałych „nowych” członków Unii Europejskiej w kontekście reform instytucjonalnych, które prowadzą do obniżenia kosztów transakcyjnych oraz odpowiadają paradygmatowi nowej globalnej gospodarki opartej na wiedzy. Drugim celem badania jest próba ewaluacji wpływu ostatniego światowego kryzysu gospodarczego z 2008 r. na procesy reform instytucjonalnych w „starej” Europie. Do realizacji tak zdefiniowanych zadań badawczych została przeprowadzona analiza TOPSIS efektywności instytucjonalnej krajów Unii Europejskiej w latach 2000–2010 na podstawie danych pochodzących z bazy Instytutu Frasera tworzonej na potrzeby badania wolności gospodarczej.
EN
The article is devoted to measuring the effectiveness of institutional systems of European Union countries in terms of their relevance to the requirements of the global knowledgebased economy. The theoretical analysis is based on the framework of new institutional economics with special consideration to economics of transaction costs. There are two main aims of the article. The main aim of the paper is to evaluate the progress obtained by Poland and the rest of so called New Member States of the European Union in the years 2000–2010 in the context of institutional reforms that can lead to decreasing of transaction costs and are up to requirements of global knowledge-based economy. The second aim of the paper is the evaluation of influence of the last crisis of the year 2008 on the institutional reforms in “old” Europe. The realisation of that aims was possible due to application of TOPSIS method for the analysis of institutional effectiveness of European Union members states in the years 2000–2010. The empirical research is based on the data from Fraser Institute database for Economic Freedom.
RU
Статья посвящена оценке эффективности институциональных систем стран Евросоюза в контексте экономических преобразований, ведущих к возникновению глобальной экономики знаний. Теоретический анализ обращается к аналитическим предложениям новой институциональной теории экономики с особым учетом экономики транзакционных издержек. В эмпирическом исследовании были поставлены две основные цели исследования. Главной целью анализа является оценка прогресса Польши и так называемых новых членов Евросоюза в контексте институциональных реформ, которые ведут к понижению транзакционных издержек, а также отвечают требованиям новой глобальной экономики, опирающейся на знания. Вторая цель исследования – это попытка оценки влияния последнего мирового экономического кризиса на процессы институциональных реформ стран Евросоюза в 2000–2010 гг. Она была проведена с использованием метода TOPSIS, опираясь на данные базы Института Фразера, создаваемой для нужд исследования экономической свободы.

Journal

Year

Issue

3

Pages

312-337

Physical description

Contributors

 • Adam P. Balcerzak – Katera Ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Michał Bernard Pietrzak – Katera Statystyki i Ekonometrii, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Atkeson A., Kohoe P., Modeling the Transition to a New Economy: Lessons From Two
 • Technological Revolutions, „American Economic Review” 2007, nr 97(1).
 • Balcerzak A.P., Ekonomiczne konsekwencje intensyfikacji powiązań sieciowych w gospodarce globalnej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici – Ekonomia” 2008, nr XXXVIII.
 • Balcerzak A.P., Efektywność systemu instytucjonalnego a potencjał gospodarki opartej na wiedzy, „Ekonomista” 2009a, nr 6.
 • Balcerzak A.P., Wiedza i innowacje jako kluczowy czynnik rozwoju gospodarczego w XXI wieku, w: Kapitał intelektualny i jego ochrona, red. E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła,
 • Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009b.
 • Balcerzak A.P., Highly Competitive Knowledge-Based Economy: Institutional Perspective, w: Innovative Potential in the Dynamic Knowledge-Based Economy, red. A.P. Balcerzak, The Knowledge and Innovation Institute, Warszawa 2011a.
 • Balcerzak A.P., Integracja instytucjonalna w krajach Unii Europejskiej. Propozycja pomiaru, „Ekonomia i Prawo” 2011, Tom VII 2011b.
 • Balcerzak A.P., Institutional Integration in the Sphere of Business Infrastructure in the European
 • Union in the Years 2000–2008, „Journal of Reviews on Global Economics” 2013, nr 2, DOI: http://dx.doi.org/10.6000/1929–7092.2013.02.11.
 • Bassanini A., Scarpetta S., Hemmings P., Economic Growth: The Role of Policies and Institutions,
 • Panel Data. Evidence from OECD Countries, OECD Economics Department Working Papers, nr 283, ECO/WKP(2001)9, 2001.
 • Bassanini A., Scarpetta S., Hemmings P., Economic Growth: The Role of Policies and Institutions.
 • Panel Data Evidence From OECD Countries, OECD Economics Department Working Papers, nr 283, ECO/WKP(2001)9, 2001.
 • Bassanini A., Scarpetta S., Visco I., Knowledge, Technology and Economic Growth: Recent Evidence from OECD Countries, OECD Economics Department Working Papers, nr 259, ECO/WKP(2000)32, 2000.
 • Bush P.D., The Theory of Institutional Change, „Journal of Economic Issues” 1987, nr 3.
 • Denis C., Mc Morrow K., Röger W., Veugelers R., The Lisbon Strategy and the EU’s Structural Productivity Problem, European Economy, European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs, „Economic Papers” 2005, nr 221.
 • Doing Business 2014. Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, October 29, 2013.
 • Eliasson G., Johansson D., Tayma E., Simulating the New Economy, „Structural Change and Economic Dynamics” 2004, nr 15.
 • Gust M., Marquez J., Productivity Developments Abroad, „Federal Reserve Bulletin” 2000, October.
 • Gwartney J., Lawson R., Hall J., Economic Freedom of the World: 2012 Annual Report, Fraser Institute, 2013.
 • Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny” 1968, z. 4.
 • Jenks G.F., The Data Model Concept in Statistical Mapping, „International Yearbook of Cartography” 1967, nr 7.
 • GOW – wyzwanie dla Polski, red. J. Kotowicz-Jawor, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Kubielas S., Innowacje i luka techniczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Łuczak A., Wysocki F., Porządkowanie liniowe obiektów z wykorzystaniem rozmytych metod AHP i TOPSIS, „Przegląd Statystyczny” 2011, z. 1–2.
 • Mączyńska E., Sadowski Z., O kształtowaniu ładu gospodarczego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • McKinsey Global Institute, How IT Enables Productivity Growth. The US Experience Across Three Sectors in the 1990s, McKinsey Global Institute, High Tech Practice, Business Technology Office, San Francisco 2002.
 • Miller A.T. et al., 2014 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation, „The Wall Street Journal” 2014.
 • North D.C., Institutions and Productivity in History, „Economic History”, nr 9411003, EconWPA, 1994.
 • OECD, The New Economy. Beyond the Hype, OECD, Paris 2001.
 • Piech K., Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 • Polska transformacja i jej przyszłość, red. E. Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Scarpetta S., Bassanini A., Pilat D., Schreyer P., Economic Growth in the OECD Area: Recent Trends at the Aggregate and Sectoral Level, OECD Economics Department Working Paperss, nr 248, ECO/WKP(2000)21, 2000.
 • Scarpetta S., Tressel T., Boosting Productivity via Innovation and Adoption of New Technologies: Any Role for Labor Market Institutions?, World Bank Policy Research, Working Paper nr 3273, 2004.
 • Schwab K., Sala-i-Martín X., The Global Competitiveness Report 2014–2015, World Economic Forum, Sage Pub, Thousand Oaks, CA, 2014.
 • Williamson O.E., The Ecnomic Institututions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting, The Free Press, 1985.
 • Yoon K.P., Hwang C.L., Multiple Attribute Decision Making: An Introduction, Sage University Papers, New York 1995.
 • Zielenkiewicz M., Institutional Environment in the Context of Development of Sustainable Society in the European Union Countries, „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” 2014, nr 9(1).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94d506b1-1e56-45be-878a-79f78a804e5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.