Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 5 (39) | 11-21

Article title

Racjonalizacja polskich instytucji politycznych przy zastosowaniu rozwiązań ustrojow ych państw współczesnych

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Rationalization of Polish political institutions with the application of the solutions of the modern states

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł jest próbą wskazania organów konstytucyjnych Polski, których funkcjono-wanie można udoskonalić poprzez zastosowanie rozwiązań funkcjonujących w in-nych państwach. Zmiana sposobu wyłaniania Senatu postrzegana jest jako szansa na podniesienie jakości uchwalanych w Polsce ustaw. Wprowadzenie instytucji wi-ceprezydenta ma usprawnić działanie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej i unie-zależnić go od parlamentu. Powierzenie kontroli konstytucyjności prawa Sądowi Najwyższemu może przyczynić się do odpolitycznienia tego procesu. Podobny efekt można osiągnąć w przypadku odpowiedzialności konstytucyjnej, o ile jej egzekwo-wanie przejmą sądy powszechne.
EN
The article is an attempt to identify the constitutional authorities of Poland, whose func-tioning can be improved through the application of solutions operating in other coun-tries. The change in the way the Senate is elected is seen as an opportunity to improve the quality of the statutes passed in Poland. The appointment of the vice president is to im-prove the functioning of the office of the President of the Republic and to make him in-dependent of the parliament. Entrusting the constitutional review of the law to the Su-preme Court can contribute to the depoliticization of this process. A similar effect can be attained in the case of constitutional responsibility, provided that its common courts are enforced.

Year

Issue

Pages

11-21

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Rzeszowski

References

  • Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, red. nauk. S. Grabowska, R. Grabowski, T. 1, Rzeszów 2016.
  • Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, red. nauk. S. Grabowska, R. Grabowski, T. 2, Rzeszów 2016.
  • Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. P. Staśkiewicz, Warszawa 2011.
  • Mikuli P., System konstytucyjny Słowenii, Warszawa 2004.
  • Grabowska S., Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich, Toruń 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94d8132b-5ec8-43d0-b877-0bc9ee757e9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.