Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(18) | 38-49

Article title

Możliwości pomiaru efektywności procesów w administracji publicznej z wykorzystaniem metod taksonomicznych

Authors

Content

Title variants

EN
Possibilities of measuring the effectiveness of processes in public administration by means of taxonomic methods

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The purpose of this article is to present the possibilities of measuring the efficiency of processes in public administration offices in the context of quality management systems which operate in them and which are conformable to the requirements of BS EN ISO 9001:2009. The first part of the paper presents the results of the analysis of the possibility of measuring the effectiveness and efficiency of processes. Next, the article describes the results of the diagnosis implementation of measurement processes studied in marshal offices, for the analysis of these processes effectiveness. The study involved three selected marshals’ offices having implemented a quality management system complied with the requirements of ISO 9001. In these units a self-assessment based on the guidelines of ISO 9004, unstructured interviews with proxies for the quality management system and in-depth documentation studies were conducted. Studies showed an insufficient preparation of these units to measure the effectiveness of processes, including the implementation processes of administrative services. In the final part taxonomic meters are proposed to measure the effectiveness of processes .

Year

Issue

Pages

38-49

Physical description

Contributors

References

 • Bajorski B., Tokarski T., Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów woj. podkarpackiego, „Wiadomości Statystyczne” 2011, nr 5, s. 47-69.
 • Binda J., Łapińska H., Metody oceny efektywności polityki budżetowej i realizacji usług publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe WSBiF w Bielsku-Białej, 2011, nr 2, s. 16-33.
 • Boyne G.A., Meier K.J., O’Toole Jr. L.J., Walker R.M., Public Service Performance. Perspectives on Measurement and Management, Cambridge University Press, 2006.
 • Bugdol M., Sześć sposobów na usprawnianie procesów realizacji usług administracyjnych, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 12, s. 36-38.
 • Domagała A., Metoda Data Envelopment Analysis jako narzędzie badania względnej efektywności technicznej, „Badania Operacyjne i Decyzje” 2007, nr 3-4, s. 21-34.
 • Hilgers D., Performance Management: Leistungserfassung und Leistungssteuerung in Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen, Gabler, Wiesbaden 2008.
 • http://ip.mac.gov.pl/ip2/informacje/o-dzialaniu-52/1610,O-Dzialaniu-52-Wzmocnienie-potencjalu-administracji-samorzadowej.html, dostęp: 27.09.2013 r.
 • Loikkanen H.A., Susiluoto I., Cost efficiency of Finnish municipalities in basic service provision 1994–2002, “Urban Public Economics Review” 2005, no. 4, s. 39-64.
 • Michailov A., Tomova M., Nenkova P., Cost efficiency in Bulgarian municipalities, Working Paper, Sofia: Faculty of Finance and Accounting, University for the National and World Economy, 2003, s. 39-45.
 • Miller P., Systemowe zarządzanie jakością: koncepcja system, ocean system, wspomaganie decyzji, Difin, Warszawa 2011.
 • Modzelewski P., Systemy zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Nazarko J. i in., Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych, „Badania Operacyjne i Decyzje” 2008, nr 4, s. 89-105.
 • Norma PN-EN ISO 9000:2006, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 • Norma PN-EN ISO 9001:2009, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 • Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnienie, Wyd. Oficyna a Wolters Kulwer business, Warszawa 2010.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU, nr 157, poz. 1240 z poźn. zm. Van Dooren W., Bouckaert G., Halligan J., Performance Management in the Public Sector, Routledge, London and New York 2010.
 • Załącznik do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r, Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z 30 grudnia 2009, poz. 84.
 • Zieliński T. M., Zasobowy rachunek kosztów – pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań, Monitor Rachunkowości i Finansów 2009, nr 2, s. 21-25.
 • Ziębicki B., Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2007, nr 6, s. 149-166.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94eba7e3-725a-4efb-bbcd-722638a3ce7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.