Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(114) | 13-24

Article title

Pozytywna organizacja i pozytywna praca. Nowe trendy w zarządzaniu ludźmi

Content

Title variants

EN
Positive Organization and Positive Work: New Trends in Human Resource Management

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ukazanie nowych trendów w zarządzaniu ludźmi, wypracowanych w toku badań i interwencji prowadzonych w modelu psychologii pozytywnej, zorientowanej na zasoby i zalety pracownika, a nie – jak dotychczas – na braki i dysfunkcje. Omówiono mechanizm zarażania emocjonalnego, metody kształtowania zaradności, podejście doceniające oraz procedurę SOAR, rozwijanie orientacji na powołanie, kształtowanie własnej pracy, poszukiwanie pracy zgodnie z siłami i cnotami charakteru. Wskazane narzędzia mogą być wykorzystane zarówno w ramach standardów organizacyjnych: decyzji i procedur organizacyjnych, działań menedżerów, jak i przez samych pracowników.
EN
The aim of the paper is to present new trends in human resource management that have been developed by positive psychology, which is a model of research and intervention oriented at the resources and assets of the employee, not deficiencies and dysfunction as had been the case to date. The mechanism of emotional infection, resiliency shaping, appreciative inquiry and the SOAR approach, vocation orientation, job crafting, and looking for a job in accordance with strengths and virtues of character are all discussed. The tools and methods mentioned can be used by the organization—managerial decisions and organizational procedures—and by the workers themselves.

Year

Issue

Pages

13-24

Physical description

Document type

article

Dates

published
2017-02-15

Contributors

 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska

References

 • Baard P. P. (1994), A motivational model for consulting with not-for-profit organizations:
 • A study of church growth and participation, Consulting Psychology Journal: Practice and Research, nr 46.
 • Barrick M. R., Mount M. K. (1991), The Big Five personality dimensions and job performance: A meta-analysis, Personnel Psychology, nr 44.
 • Barsade S. G. (2002), The Ripple Effect: Emotional Contagion and Its Influence on Group Behavior, Administrative Science Quarterly, vol. 47, nr 4.
 • Berg J. M., Dutton J. E., Wrzesniewski A. (2013), Job crafting and meaningful work, w Dik B. J., Byrne Z. S., Steger M. F. (red.), Purpose and meaning in the workplace, Washington, American Psychological Association.
 • Biernacka M. (2009), Człowiek korporacji. Od normatywizmu do afirmacji własnego Ja, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Block J., Kremen A. M. (1996), IQ and Ego-Resiliency: conceptual and empirical connections and separateness, Journal of Personality and Social Psychology, nr 70.
 • Bono J. E., Ilies R. (2006), Charisma, positive emotions and mood contagion, The Leadership Quarterly, nr 17.
 • Butler T., Waldroop J. (1999), Job sculpting: the art of retaining your best people, Harvard Business Review, nr 9–10, dostęp 10 marca 2016, <https://hbr.org/1999/09/job-sculpting-the-art-of-retaining-your-best-people>.
 • Czerw A. (2010), Zarządzanie zadowolonymi ludźmi, Personel i Zarządzanie, nr 3.
 • Cooperrider D. L., Srivastva S. (1987), Appreciative inquiry in organizational life, Research in Organizational Change and Development, nr 1.
 • Cooperrider D. L., Sekerka L. E. (2003), Toward a theory of positive organizational change, w Cameron K. S., Dutton J. E., Quinn R. E. (red.), Positive organizational scholarship:
 • Foundations of a new discipline, San Francisco, CA, Berrett-Koehler.
 • Csikszentmihalyi M. (2005), Przepływ, Taszów, Moderator.
 • Gulla B., Tucholska K. (2007), Psychologia pozytywna. Cele naukowo-badawcze, aplikacje i sposób ich realizacji, Studia Psychologiczne, nr 14.
 • Hatfield E., Cacioppo J. L., Rapson R. L. (1993), Emotional contagion, Current Directions
 • in Psychological Sciences, nr 2.
 • Hackman J. R., Oldham G. R. (1980), Work redesign, Reading, MA, Addison-Wesley.
 • Holland J. L. (1996), Exploring careers with a typology, American Psychologist, nr 4.
 • Judge T. A., Bono J. E., Locke E. A. (2000), Personality and job satisfaction: The mediating role of job characteristics, The Journal of Applied Psychology, nr 85.
 • Judge T. A., Church, A. H. (2000), Job satisfaction: Research and practice, w Cooper C. L., Locke E.A. (red.), Industrial and organizational psychology: Linking theory with practice,
 • Oxford, Blackwell.
 • Kaczmarek Ł. (2011), Kwestionariusz Sprężystości Psychicznej – polska adaptacja Ego Resiliency Scale, Czasopismo Psychologiczne, nr 17.
 • Kasprzak E. (2012), Style orientacji zawodowej – podstawy teoretyczne i narzędzie pomiaru, Czasopismo Psychologiczne, nr 1.
 • Kasprzak E. (2013), Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory kariery zawodowej, Bydgoszcz. Wyd. UKW.
 • Kożusznik B. (2014), Zachowania człowieka w organizacji, Warszawa, PWE.
 • Kwiecińska-Zdrenka M. (2013), Raport z badania zapotrzebowanie pracodawców na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych, wyd. IV, Toruń, Wyd. UMK, dostęp 8 lutego 2015, <https://www.biurokarier.umk.pl/publikacje-kdp>.
 • Lemoine C. (2004), Motivation, satisfaction et implication au travail, w Brangier E., Lancry A., Louche C. (red.), Les dimensions humaines du travail: Théories et pratiques de la psychologie du travail et des organisations, Nancy, Presses Universitaires de Nancy.
 • Lyubomirsky S. (2007), Wybierz szczęście, Warszawa, Laurum.
 • Maslach Ch., Leiter M. P. (2011), Prawda o wypaleniu zawodowym, Warszawa, PWN.
 • Mills M. J., Christina R., Fleck Ch. R., Kozikowski A. (2013), Positive psychology at work: A conceptual review, state-of-practice assessment, and a look ahead, The Journal of Positive Psychology: Dedicated to furthering research and promoting good practice, vol. 8, nr 2.
 • Penc J. (2010), Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań, Warszawa, Difin.
 • Peterson C., Park N., Seligman M. E. P. (2004), Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, American Psychological Association/Oxford University Press.
 • Peterson C., Park N., Seligman M. E. P. (2005), Orientation to Happiness and Life Satisfaction: The Full Life versus the Empty Life, Journal of Happiness Studies, nr 6.
 • Ryan R. M., Deci E. L. (2000), Self- Determination Theory and the Facilitation on Intrinsic Motivation, Social Development and Well-Being, American Psychologist, nr 55.
 • Ryan R .M., Decie E. L. (2001), On Happiness and Human Potentials: A review of Researchon Hedonic and Eudaimonic Well-Being, Annual Review of Psychology, nr 52.
 • Schaufeli W. B., Bakker A. B., Van Rhenen W. (2009), How changes in job demands and resources predict burnout, work engagement, and sickness absenteeism, Journal of Organizational Behavior, nr 30.
 • Schaufeli W. B., Taris T. W., Van Rhenen W. (2008), Workaholism, Burnout, and Work Engagement: Three of a Kind or Three Different Kinds of Employee Well-being? Applied Psychology: An International Review, nr 57 (2).
 • Schein E. H. (2007), Career Anchors Revisited: Implications for the Career Development in the 21st Century, NHRD Journal. Career Management, vol. 1, nr 4, dostęp 1 marca 2012,<http://www.nationalhrd. org/journals/2007/0807.pdf#page=27>.
 • Seligman M. E. P., Csikszentmihalyi M. (2000), Positive psychology: An introduction, American Psychologist, nr 55 (1).
 • Stavros J. M., Wooten L. (2012), Positive strategy: Creating and sustaining strengths-based strategy that SOARs and performs, w Cameron K. S., Spreitzer G. M. University Press.
 • Super D. E. (1990), A life span, life-space, approach to career development, w Brown D., Brookes L. (red.), Career choice and development, San Francisco, Jossey-Bass.
 • Turska E. (2014), Kapitał kariery ludzi młodych, Katowice, wyd. UŚ.
 • Wrzesniewski A., Dutton J. E. (2001), Crafting a job: Revisioning employees as active
 • crafters of their work, Academy of Management Review, vol. 26, nr 2.
 • Wrzesniewski A., McCauley C. R., Rozin P., Schwartz B. (1997), Jobs, careers, and callings: People’s relations to their work, Journal of Research in Personality, nr 31.
 • Zawadzka A. M., Szabowska-Walaszczyk A. (2014), Does self-improvement explain well-being in life and at workplace? Analysis based on selected measures of well-being, Polish Psychological Bulletin, nr 45 (2).

Notes

PL
od 2017 roku wersja elektroniczna dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest jego wersją pierwotną.
EN
The electronic form of issue of the HRM bi–monthly is the original version since 2017.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

e-ISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94ecc13a-0e9b-4a96-915c-340a577a0276
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.