Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 2(13) t. 2 | 61-75

Article title

Rola klastrów w transferze innowacji w regionie tarnowskim

Content

Title variants

EN
The role of clusters in transfer of innovation in the Tarnów region

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
We współczesnym świecie innowacje stanowią rdzeń nowoczesnych strategii wzrostu gospodarczego, rozwoju firm i kształtowania dobrobytu narodów. Obserwujemy dynamiczne przesuwanie struktur rozwiniętych gospodarek w kierunku przemysłów i usług bazujących na wiedzy (gospodarka oparta na wiedzy). Jednocześnie ty postrzeganiu innowacji i procesu innowacyjnego odchodzimy od pojedynczego zdarzenia na rzecz kompleksu zjawisk i zdarzeń tworzących nowe produkty, wzorce, technologie i usługi. Procesy innowacyjne przebiegają w specyficznym układzie powiązań obejmującym sieci przedsiębiorstw, instytucje naukowo-badawcze i pozarządowe oraz rząd, administrację publiczną i inicjatywy obywatelskie. W ramach organizacji sieciowej znajdują się organizacje współpracujące z sobą w procesach innowacji. Wśród nich jest struktura klastrowa, która w Polsce jest zjawiskiem nowym. Jednak doświadczenia międzynarodowe wskazują, że klastry to jeden z najważniejszych czynników rozwoju i wzrostu gospodarki. W odróżnieniu od innych struktur regionalnych czy narodowych ma w nich miejsce najszybszy transfer wiedzy i technologii, osiągany dzięki geograficznej bliskości podmiotów reprezentujących zarówno przemysł, jak i naukę (sieciowanie i kontakty międzyludzkie).
EN
In the modern world, innovations have become the root of modern strategy of business development, development of companies and the developing the prosperity of nations. A dynamic transfer of structures of developed economies has been noticed towards industries and services based on knowledge (economy based on knowledge). At the same time, a single event has been abandoned, while perceiving innovation and innovation processes in favour of a complex of events and phenomena offering new products, patterns, technologies and services. Innovative processes proceed in a specific arrangement of relations covering the network of companies, scientific and research institutions, non-governmental organizations and the government, public administration and community institutions. Within the network organization there are organizations co-operating with each others in the innovation processes. There you will find a cluster structure, which has become a new phenomenon in Poland. However, international experience proves, that the clusters belong to one of the most important factors of development and growth of economy. Contrary to other regional or state structures, there you will observe faster transfer of knowledge and technology, which has been achieved through the geographical closeness of subjects representing both industry and science (networking and interpersonal contacts).

Keywords

PL
EN

Year

Issue

Pages

61-75

Physical description

Dates

published
2009-09

Contributors

 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9

References

 • Buszko A., Wierzbicka W. 2008. Znaczenie i rozwój klastrów w województwie warmińsko-mazurskim. "Organizacja i Kierowanie" nr 1, s. 111-126.
 • Cygan Z. (red.). 2001. Nowoczesne działania innowacyjne przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo WSE-I. ISBN 83 -916319-1 -5.
 • Dolińska M. 2006. Wpływ kapitału intelektualnego organizacji na rozwój innowacji. "E-mentor" nr 2.
 • Drucker P.F. 1992. Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i zasady. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-0870-7.
 • A Governor's Guide to Cluster-Based Economic Development. 2002. Washington: National Governors Association.
 • Janas z W. i in. 2001. Strategie innowacyjne przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ISBN 83-7241-137-9.
 • Lęcznar M. 2007. Znaczenie klastrów w transferze wiedzy i innowacji - wnioski dla Podkarpacia. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego. 2008. Warszawa: GUS. ISSN 1640-002X.
 • Rozporządzenie [2001] Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie. Dz.U. z 2001 r., nr 107, poz. 1171.
 • Rozporządzenie [2004] Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Dz. U. z 2004 r., nr 220, poz. 2232.
 • Słownik wyrazów obcych PWN. 1991. Warszawa: PWN. ISBN 83-01-08730-7.
 • Sprawozdania [2002] o innowacjach w przemyśle PNT-02. Warszawa: GUS.
 • Ustawa [2003] z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Dz.U. z 2003 r., nr 159, poz. 1537.
 • Załącznik I [2001] do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dz.U. z 2001 r., WE L 10.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94f1b462-93e7-4cc8-a14a-c6aaae9ef2db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.