Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(3) | 93-119

Article title

Główne konsekwencje II wojny światowej dla warunków mieszkaniowych w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
The main consequences of the World War II for housing conditions in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Having a shelter or a home is one of the most important and subsistent human needs: the point that determines one’s position in the surrounding reality. Hostilities largely deprived the residents of Polish space so needed for their proper functioning. The aim of the this article is to present the consequences of the Second World War for the housing situation in Poland and how it affected the condition of ethical Poles. Difficult, postwar housing issues were deepened by the incompetence and occasional malice and local authorities. The article also highlights the basic demographic transformation resulting from the postwar expulsion of Germans and changes caused by the Holocaust. The analysis of the topic was based on the literature and the results of archival research carried out in selected teams of Archives of Modern Records in Warsaw.

Year

Issue

Pages

93-119

Physical description

Contributors

References

 • Andrzejewski A., 1947, Atlas Ziem Odzyskanych, GUPP, Warszawa.
 • Andrzejewski A., 1987, Polityka mieszkaniowa, PWE, wyd. 3 zm., Warszawa.
 • Andrzejewski A., 1947, Zagadnienia mieszkaniowe miast Ziem Odzyskanych, Warszawa.
 • Andrzejewski A., 1951, Zasoby mieszkaniowe miast w Polsce, Prace Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego nr 3, PWT, Warszawa, s. 6-7.
 • Banasiak S., 1963, Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1947, Instytut Zachodni, Poznań.
 • Bugno-Janik B., Janik M., 2012, Przerwana tożsamość? Gliwice: od miasta do technopolii, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej: Architektura i Urbanistyka, Poznań, z. 25, WPP, Poznań, s. 50-52.
 • Drozdowska W., 1946, Obrazki z życia dzieci Warszawy, Opiekun Społeczny, nr 5/6, s. 56‑58.
 • Dziurzyński P., 1983, Osadnictwo rolne na Ziemiach Odzyskanych, LSW, Warszawa.
 • Engelking B., 2014, Czarna godzina. Rzeczy żydowskie oddane na przechowania Polakom, [w:] Grabowski J., Libionka D. (red.), Klucze i kasa. O mieniu żydowskich w Polsce pod okupacją niemiecką we wczesnych latach powojennych 1939-1950, Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN, Warszawa, s. 444-445.
 • Fiedor K., 1963, Dolny Śląsk w świetle dokumentów niemieckich z lat 1926-1939, tłum. M. Szyrocki, Ossolineum, Wrocław.
 • Fierli I. (red.), 2001, Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa.
 • Fułek W., Stinzing-Wojnarowski R., 2007, Kurort w cieniu PRL-u. Sopot 1945-1989, Gdańsk.
 • Goryński J., 1973, Mieszkanie wczoraj, dziś i jutro, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Grabowski W., 2009, Raport. Straty ludzkie poniesione przez Polskę w latach 1939-1945, [w:] Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, Materski W., Szarota T. (red.), Warszawa.
 • Jarosz D., 2010, Mieszkanie się należy: studium z peerelowskich praktyk społecznych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Jarosz D., Miernik G., 2013, Powódź roku 1947. Z badań nad kontekstami klęsk elementarnych Polsce po II wojnie światowej, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. LXXIII, s. 201-220.
 • Jezierski A., Leszczyńska C., 1999, Historia gospodarcza Polski, Wyd. Key Text, Warszawa.
 • Kaczorowski M., 1980, Początki odbudowy kraju i stolicy, Warszawa.
 • Kersten K., 1993, Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944-1956, Aneks, Londyn.
 • Krzyżanowski Ł., 2014, Chcieliśmy by ten dom nie pozostał w obcych rękach. Sądowa restytucja mienia żydowskiego na przykładzie Radomia i Kalisza 1945-1948, [w:] Grabowski J., Libionka D. (red.), Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką we wczesnych latach powojennych 1939-1950, Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN, Warszawa, s. 639-640.
 • Małecka A., 1946, Rejon opiekuńczy ul. Brzeska na Pradze, Opiekun Społeczny, nr 9/10, s. 60.
 • Markusz K., 2014, Klucze i kasa, http://www.jewish.org.pl/index.php/he/historia-mainmenu-66/6554 (25.10.2014).
 • Ordyłowski M., 1991, Życie codzienne we Wrocławiu 1945-1948, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Osękowski C., 2014, Osadnictwo polskie na poniemieckich ziemiach po drugiej wojnie światowej. Ziemia Lubuska i powiat Gubin, http://www.tranodraonline.net/pl/book/export/html/1654 (30.06.2014).
 • Perkowski P., 2013, Gdańsk – miasto od nowa, Wyd. Słowo/Obraz Terytorium, Gdańsk.
 • Pietrowicz A., 2005, Ziemia odzyskana nie obiecana, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, nr 9-10.
 • Piwońska I., 2013, Wybrane problemy mieszkaniowe w miastach Polski w latach 1950-1956 w świetle akt Ministerstwa Gospodarki Komunalnej, [w:] Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały nr 11, Warszawa, s. 193-208.
 • Roszkowski W., 1992, Historia Polski 1914-1990, PWN, Warszawa.
 • Różański H., 1988, Śladem wspomnień i dokumentów (1943-1948), PWN, Warszawa.
 • A. Sakson 1998, Stosunki Narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945-1997, Instytut Zachodni, Poznań.
 • Skibińska A., 2014, Problemy rewindykacji żydowskich nieruchomości w latach 1944-1950. Zagadnienia ogólne i szczegółowe (na przykładzie Szczebrzeszyna), [w:] Grabowski J., Libionka D. (red.), Klucze i kasa. O mieniu żydowskich w Polsce pod okupacją niemiecką we wczesnych latach powojennych 1939-1950, Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN, Warszawa, s. 530.
 • Skrzypczak W., 1997, Geografia ekonomiczna, EFEKT, Warszawa.
 • Stola D., 2010, Kraj bez wyjścia, IPN, Warszawa.
 • Szarota T., 1969, Osadnictwo miejsce na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Szarota T., Dziurzyński P., 1965, Osadnictwo na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1947, Kwartalnik Historyczny, z. 3, s. 652.
 • Zaremba M., 2012, Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Wyd. Znak, Warszawa.
 • Archiwum Akt Nowych.
 • Ministerstwo Administracji Publicznej.
 • Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli.
 • Ministerstwo Gospodarki Komunalnej.
 • Ministerstwo Kontroli Państwowej.
 • Ministerstwo Odbudowy.
 • Ministerstwo Ziem Odzyskanych.
 • Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94f3ac08-fbc0-4f2a-8569-db0c830d7e5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.