Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 21 | 225-232

Article title

Patologie instytucji państwa i prawa w posttotalitarnej Polsce

Content

Title variants

EN
Pathology of the Institutions of State and of Law in Post-Totalitarian Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jest to polskojęzyczna wersja referatu autora, który był przedstawiony na międzynarodowej konferencji Research Committee on Sociology of Law, która odbyła się w dniach 19–21 października 2012 roku w Uniwersytecie Warszawskim. Zawiera omówienie poglądów Adama Podgóreckiego na temat stanu państwa i prawa w Polsce. Adam Podgórecki nigdy nie określał Polski po 1989 roku, jako państwa demokratycznego czy państwa prawa. Mówił i pisał o Polsce jako o państwie posttotalitarnym. Podkreślał, że tzw. polska transformacja polegała na kontrolowanym adaptowaniu ustroju politycznego i gospodarczego PRL do warunków funkcjonowania w europejskim środowisku demokratyczno-rynkowym; adaptowania w sposób gwarantujący pełną ochronę interesów byłych komunistycznych elit politycznych i gospodarczych. Autor artykułu ilustruje te tezy danymi i wynikami badań dotyczącymi rozmaitych patologii występujących w funkcjonowaniu prawa oraz instytucji państwowych we współczesnej Polsce. W konkluzji stwierdza, że polskie państwo i polski system prawny jest, co podkreślał Adam Podgórecki, państwem i systemem prawnym posttotalitarnym, nie starającym się i nie potrafiącym skutecznie pozbyć się totalitarnych właściwości.
EN
This article is the Polish version of the speech delivered at the international conference of the Research Committee on Sociology of Law held on 19–21 October 2012 at the University of Warsaw. It discusses the ideas of Adam Podgórecki concerning the condition of the State and of law in Poland. Adam Podgórecki had never defined post-1989 Poland as a democratic State or the state under the rule of law. In his words and writings, he defined Poland as a post-totalitarian State. He highlighted that so-called Polish transformation consisted in a controlled adaptation of the political and economic regime of the People’s Republic of Poland to the conditions of the European democratic and market environment; the adaptation which, in fact, would fully protect the interests of former political and economic communist elites. We illustrate these assumptions with data and results of research on various pathologies in the functioning of law and State institutions in today’s Poland. In conclusion it is demonstrated that the Polish State and the Polish legal system are, as underlined by Adam Podgórecki, respectively, a post-totalitarian State and a post-totalitarian legal system which neither strive for nor are capable of discarding their totalitarian features.

Year

Volume

21

Pages

225-232

Physical description

References

  • Daly, Mary E. (2002) Dostęp do praw społecznych w Europie. Wydawnictwa Rady Europy.
  • Kieżun, Witold (2000) Patologia mega reformy administracji publicznej. [w:] Jerzy Kubin, Jerzy Kwaśniewski, red., Socjotechnika: Kontrowersje, rozwój, perspektywy. Warszawa: Wyd. IPSiR UW., s. 131-154.
  • Kojder, Andrzej (2001) Patologia instytucji. [w:] Waldemar Kuczyński, red., Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999. Warszawa: Wydawnictwo United Publishers & Production, s. 1018-1019.
  • Kwiatkowski, Mariusz (2011) Nieprzejrzystość: Bariery merytokracji kadrowej w sektorze publicznym. Zieolna Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
  • Łoś, Maria, Andrzej Zybertowicz (2000) Privatizing the police-state: the case of Poland. Houndmills, Basingstoke: MacMillan Press.
  • NIK (2009) Informacja o wynikach kontroli naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego województwa lubuskiego. Zielona Góra: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Zielonej Górze.
  • Podgórecki, Adam (1998) Socjologiczna teoria prawa. Warszawa: Interart.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94fbcc62-8b2c-48b3-9f69-8b18fe0be9d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.