Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 66 | 2 | 91-106

Article title

Studia w doświadczeniu biograficznym absolwentów pedagogiki

Title variants

EN
Studies in the biographic experience of pedagogy graduates

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorka przedstawia interpretację fragmentów wywiadu przeprowadzonego z absolwentką studiów pedagogicznych. W interpretacji przyjęte zostały główne założenia metody obiektywnej hermeneutyki. Celem analizy jest rekonstrukcja doświadczania minionego procesu studiowania, przy czym przyjmuje się, iż w biograficznym doświadczeniu odzwierciedla się praktyka akademicka, dzięki czemu możliwe jest – co najmniej częściowe – odsłanianie warunków uczenia się studentów. Doświadczenia związane ze studiowaniem były raczej powierzchowne (tendencja do „scalania”, a nie do różnicowania wspomnień, co wskazuje na niewielkie znaczenie biograficzne), a tym samym studia pedagogiczne nie mają charakteru formacyjnego, nie kształtują u absolwentów specyficznego habitusu. Są okresem uczenia się, zasadniczo nie różniącym się od wcześniejszych etapów nauki szkolnej. Należy wkuwać, a rozwój osobowości studentów dokonuje się przez „zarażanie się” od wykładowców ich pasjami, bez wysiłku własnego. Podczas opowiadania o studiach osobie, będącej nauczycielem akademickim, absolwentka reprodukuje styl komunikacji, którego nauczyła się na studiach – cechuje go ogólnikowość. Za dużą ogólnością sformułowania może kryć się pustka. Dzieje się tak wówczas, gdy owe sformułowania nie wiążą się z doświadczeniami studenta (m.in. intelektualnymi), co miało miejsce w analizowanym przypadku. Czynnikiem dynamizującym aktywność oraz wybory podejmowane podczas studiów i po ich zakończeniu były doświadczenia z życia prywatnego.
EN
The author presents the interpretation of the fragments of the interview conducted with a graduate of pedagogical studies. The assumptions used in the interpretation were the main assumptions of the method of the objective hermeneutics. The aim of the analysis is the reconstruction of experiencing the past study process, with the assumption that the biographic experience reflects the academic practice, thanks to which it is possible – at least partially – to disclose students’ learning conditions. Experiences connected with studying were rather superficial (tendency of “merging” memories and not their differentiation, which indicates insignificant biographic experience), and at the same time they do not have a formation character and do not shape a specific habitus among the graduates. They are a period of learning, which is not significantly different from the earlier stages of the school learning. What should be done is swotting and the students’ personality development is made by “getting infected” with professors’ passions, without making their own effort. A graduate talking about their studies to an academic teacher, reproduces the communication styles that they have learnt at university – its main characteristic is generalization. What can be hidden behind big generalization can be emptiness. It happens when the analysed experiences are not connected with students’ experiences (amongst others intellectual ones), which took place in this case. The factor that dynamises activity and choices made during studies and afterwards were the experiences from private life.

Year

Volume

66

Issue

2

Pages

91-106

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1505-8808

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-94fc39e7-9533-421f-a5ad-ce6f7cbd152e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.