Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 84 | 3 | 387-405

Article title

Rozwój e-zasobów naukowych bibliotek uniwersyteckich finansowany ze środków europejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The development of scientific e-resources in university libraries financed with European union funds within regional operational programs (period 2014-2020)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Thesis/Objective – The author presents possibilities of financing the development of scientific e-resources in university libraries with funds available from 16 Regional Operational Programs for the period 2014-2020 in Poland. Research methods –The analysis and synthesis of detailed descriptions of priority axes of the programs in question was used, taking into consideration objectives, rules and conditions for financing projects on e-resources available to university libraries. Results/Conclusions – The research showed the availability of European Union funds for the development of scientific and cultural e-resources in all Polish regions and specified main requirements meeting of which should increase the chances of a given institution to obtain funds from the bodies running the operational programs.
Teza/cel artykułu – celem artykułu jest prezentacja potencjalnych źródeł finansowania rozwoju e-zasobów naukowych w bibliotekach szkół wyższych ze środków znajdujących się w dyspozycji 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020 w Polsce. Metody badań – Zastosowano metodę analizy i syntezy szczegółowych opisów osi priorytetowych tych programów, uwzględniając jednocześnie cele, zasady i warunki finansowania projektów z zakresu zasobów elektronicznych, których beneficjentami mogą zostać biblioteki naukowe uczelni. Wyniki i wnioski – Przeprowadzone badania wykazały dostępność środków unijnych na rozwój zasobów naukowych, jak i kulturowych w formie elektronicznej we wszystkich województwach oraz określiły główne warunki, których spełnienie powinno zwiększyć szansę na pozyskanie tych środków od instytucji zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi.

Year

Volume

84

Issue

3

Pages

387-405

Physical description

Contributors

 • The Library of Poznan University of Technology Reference Services

References

 • CPPC (2016). Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Polska Cyfrowa na 2016 rok [online]. Centrum Projektów Polska Cyfrowa. [dostęp: 24.06.2016]. Dostępny w WWW: <https://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/20716/POPC_Harmonogram_naborow_POPC_2016_Iaktualizacja_31052016.pdf>.
 • CPPC (2015). Ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) [online]. Centrum Projektów Polska Cyfrowa. [dostęp: 23.06.2016]. Dostępny w WWW: <https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/nabor-wnioskow-popc-2-3-1-nauka/>.
 • MIiR (2014). Programowanie perspektywy finansowej 2014 – 2020. Umowa partnerstwa [online]. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. [dostęp: 18.01.2016]. Dostępny w WWW: <https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/881/Umowa_Partnerstwa_pl.pdf>.
 • PRP (2016.) Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Pozycja 278 [online]. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. [dostęp: 22.06.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/278>.
 • Zarząd Województwa Dolnośląskiego (2015). Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 [online]. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego. [dostęp: 08.01.2016]. Dostępny ROZWÓJ E-ZASOBÓW NAUKOWYCH BIBLIOTEK UNIWERSYTECKICH 403w WWW: <http://rpo.dolnyslask.pl/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2014-2020-2>.
 • Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2015). Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego [online]. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. [dostęp: 15.01.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/prawo-i--dokumenty?mmid=29>.
 • Zarząd Województwa Lubelskiego (2015). Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego [online]. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego. [dostęp: 18.01.2016]. Dostępny w WWW: <http://rpo.lubelskie.pl/dokument-22szczegolowy_opis_osi_priorytetowych_rpo.html>.
 • Zarząd Województwa Lubuskiego (2015). Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego [online]. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego. [dostęp: 18.01.2016]. Dostępny w WWW: <http://rpo.lubuskie.pl/-/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu--operacyjnego-lubuskie-2020-wersja-z-dnia-25-listopada-2015-r->.
 • Zarząd Województwa Łódzkiego (2015). Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dla Osi Priorytetowej IV –Gospodarka niskoemisyjna, VII – Infrastruktura dla usług społecznych [online]. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. [dostęp: 19.01.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.rpo.lodzkie.pl>.
 • Zarząd Województwa Małopolskiego (2016). Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Małopolskiego [online]. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. [dostęp: 18.01.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego>.
 • Zarząd Województwa Mazowieckiego (2015). Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (uszczegółowienie RPO WM/SZOOP) [online]. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. [dostęp: 19.01.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020.html>.
 • Zarząd Województwa Opolskiego (2015). Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [online]. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. [dostęp: 19.01.2016]. Dostępny w WWW: <http://rpo.ocrg.opolskie.pl/dokument-94-szczegolowy_opis_osi_priorytetowych_rpo.html>.
 • Zarząd Województwa Podkarpackiego (2015). Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 [online]. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego. [dostęp: 19.01.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe/441-szoop-rpo-wp-2014-2020-w-zakresie-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-oraz-europejskiego-funduszu-spolecznego>.
 • Zarząd Województwa Podlaskiego (2015). Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 [online]. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego. [dostęp: 19.01.2016]. Dostępny w WWW: <http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podlaskiego-na-lata-2014-2020.html>.
 • Zarząd Województwa Pomorskiego (2015). Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (z dnia 14 stycznia 2016 roku) [online]. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego. [dostęp: 19.01.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.rpo.pomorskie.eu/-/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-rpo-wp-2014-2020>.
 • Zarząd Województwa Śląskiego (2015). Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 [online]. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. [dostęp: 19.01.2016]. Dostępny w WWW: <http://rpo.slaskie.pl/dokument/szoop_rpowsl_2014_2020_2212201>.Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (2015). Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej 7.
 • Sprawne Usługi Publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 [online]. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego. [dostęp: 20.01.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/159-szczegolowy-opis-osi-priorytetowych--rpows-na-lata-2014-2020>.
 • Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego (2015). Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej Cyfrowy Region Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 [online]. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego. [dostęp: 20.01.2016]. Dostępny w WWW: <http://rpo.warmia.mazury.pl/plik/206/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu--operacyjnego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014-2020>.
 • Zarząd Województwa Wielkopolskiego (2015). Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (Uszczegółowienie WRPO 2014+) [online]. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego. [dostęp: 20.01.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/433>.
 • Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (2015). Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pomorze Zachodnie. Perspektywa 2020 [online]. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. [dostęp: 20.01.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/pliki/soop_40_16122015.pdf>.
 • Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, Indykatywny Plan Finansowy (2015). Indykatywny Plan Finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pomorze Zachodnie. Perspektywa 2020 [online]. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. [dostęp: 20.01.2016]. Dostępny w WWW: <http://www.rpo.wzp.pl/o-programie/poznaj-program-regionalny-i-jego-zasady/osie-priorytetowe>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95033849-0764-4468-bbeb-8b106498c6fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.