Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(51) | 113-122

Article title

Agricultural Potential of Polish Voivodships in the Context of Sustainable Development

Title variants

PL
Wielowymiarowa analiza potencjału rolniczego polskich województw w kontekście zrównoważonego rozwoju

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper focuses on the issue of the agricultural potential of Polish voivodships in the context of sustainable development. The overall objective is to measure the potential of individual voivodship markets in 2005 and 2015 and to identify those voivodships where the development potential is the biggest, based on the changes that took place over the decade between 2005 and 2015. The authors examined the agricultural potential of individual voivodships, concentrating not only on the agricultural land resources and quality, but also on the supporting infrastructure and socio-demographic factors in the environment of this property market segment. Detailed analyses covered 7 groups of diagnostic variables: geodesic areas, agricultural land, demographic variables, population incomes, agricultural production, ecology and infrastructure. The data came from the Central Statistical Office of Poland. The authors ranked the voivodships by means of a synthetic measure which took into account the groups of variables that characterized the phenomenon under study.
PL
Artykuł poświęcono problematyce potencjału rolniczego polskich województw w kontekście zrównoważonego rozwoju, za cel główny stawiając ocenę potencjału poszczególnych rynków wojewódzkich w latach 2005 oraz 2015 i wskazanie tych województw, w których potencjał rozwojowy jest najwyższy, uwzględniając zmiany w okresie dziecięciu lat. W artykule badano potencjał rolniczy poszczególnych województw, koncentrując się nie tylko na zasobach ziemi rolniczej i jej jakości oraz infrastrukturze towarzyszącej, ale również na czynnikach społeczno-demograficznych otoczenia tego segmentu rynku — szczegółowym analizom poddano 7 grup zmiennych diagnostycznych: powierzchnie geodezyjne, użytki rolne, zmienne demograficzne, dochody ludności, produkcję rolniczą, ekologię, infrastrukturę. Dane do analiz pozyskano z zasobów GUS. W badaniach wykorzystano metodę porządkowanie województw za pomocą miary syntetycznej, uwzględniającej grupy zmiennych charakteryzujących badane zjawisko.

Contributors

author
 • University of Szczecin
 • Koszalin University of Technology

References

 • Adamowicz, M., and E. Dresler. 2006. “Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego.” Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Rolnictwo 87 (540): 17–24.
 • Adamowicz, M., and A. Smarzewska. 2009. “Model oraz mierniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu lokalnym.” Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing (1): 251–269.
 • Adamowski, Z. 1981. Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych. 3rd ed. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Allanson, P., J. Murdoch, P. Lowe, and G. Garrod. 1994. The Rural Economy: an Evolutionary Perspective. Centre for Rural Economy Working Paper. Newcastle, England: Department of Agricultural Economics and Food Marketing, University of Newcastle upon Tyne.
 • Clark, J., and P. Lowe. 1992. “Cleaning up Agriculture — Environment, Technology and Social-Science.” Sociologia Ruralis 32 (1): 11–29. doi: 10.1111/j.1467-9523.1992.tb00916.x.
 • Fiedor, B. 2013. “Normatywny charakter koncepcji trwałego rozwoju a potrzeba poszukiwania jej podstaw mikroekonomicznych.” Handel Wewnętrzny. Marketing, Rynek, Przedsiębiorstwo 59 (6A, t. 1): 7–20.
 • Foryś, I. 2011. Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe. Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Foryś, I. 2013. “Gentrification on the Example of Suburban Parts of the Szczecin Urban Agglomeration.” Real Estate Management and Valuation 21 (3): 5–14.
 • Foryś, I., and E. Putek-Szeląg. 2014. “Methods of Linear Ordering in Estimation of Potential of Polish Market of Agricultural Property.” Actual Problems of Economics 151 (1): 542–550.
 • Fotyma, M., and S. Krasowicz. 2001. “Potencjalna produkcyjność gleb gruntów ornych Polski w ujęciu regionalnym.” Pamiętnik Puławski 124: 99–108.
 • Ghosh, N., and A. Goswami. 2014. Sustainability Science for Social, Economic, and Environmental Development. Practice, Progress, and Proficiency in Sustainability. Hershey, PA: Information Science Reference.
 • Gobattoni, F., R. Pelorosso, A. Leone, and M.N. Ripa. 2015. “Sustainable Rural Development: the Role of Traditional Activities in Central Italy.” Land Use Policy 48: 412–427. doi: 10.1016/j.landusepol.2015.06.013.
 • Heller, J. 2003. Integracja Polski z Unią Europejską. Bydgoszcz-Olsztyn: “Branta.”
 • Hellwig, Z. 1981. “Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych.” In Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, edited by W. Welfe. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kołodziejczyk, D. 2015. “Instytucjonalny wymiar procesu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.” Europa Regionum 23: 77–86.
 • Krasowicz, S., and J. Kopiński. 2006. “Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce.” In Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, edited by A. Harasim, 81–100. Puławy: Dział Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB.
 • Kutkowska, B. 2007. “Możliwości rozwoju obszarów wiejskich zlokalizowanych na terenach o dużych walorach przyrodniczych.” Wieś i Rolnictwo (136): 109–130.
 • Kutkowska, B. 2009. “Wdrażanie rozwoju zrównoważonego rolnictwa i obszarów wiejskich terenów sudeckich.” Biblioteka Regionalisty (9): 89–98.
 • Marsden, T., and R. Sonnino. 2008. “Rural Development and the Regional State: Denying Multifunctional Agriculture in the UK.” Journal of Rural Studies 24 (4): 422–431. doi: 10.1016/j.jrurstud.2008.04.001.
 • Nowak, A., A. Kaminska, and A. Krukowski. 2015. Regional Differentiation of Productive Potential of Agriculture and the Effectiveness of Its Use in Poland. Paper read at 7th International Scientific Conference Rural Development 2015 “Towartds the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress,” 19–20.10.2015, at Aleksandras Stulginskis University, Lituania.
 • Pawlewicz, K., A. Pawlewicz, and I. Cieslak. 2016. Evaluation of the Implementation of Sustainable Development in Rural Communes in Eastern Poland. Paper read at 2016 International Conference “Economic Science for Rural Development,” 21–22.04.2016, at LLU ESAF, Jelgava, Latvia.
 • Ploeg, J.D.v.d., and A. Long. eds. 1994. Born from Within. Practice and Perspectives of Endogenous Rural Development. Assen, The Netherlands: Van Gorcum.
 • Pretty, J.N. 1995. Regenerating Agriculture. Policies and Practice for Sustainability and Self-Reliance. London: Earthscan.
 • Pugliese, P. 2001. “Organic Farming and Sustainable Rural Development: a Multifaceted and Promising Convergence.” Sociologia Ruralis 41 (1): 112–130. doi: 10.1111/1467-9523.00172.
 • Valentin, A., and J.H. Spangenberg. 2000. “A Guide to Community Sustainability Indicators.” Environmental Impact Assessment Review 20 (3): 381–392. doi: 10.1016/S0195-9255(00)00049–4.
 • Woś, A., and J.S. Zegar. 2002. Rolnictwo społecznie zrównoważone. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 • Zeliaś, A. ed. 1991. Ekonometria przestrzenna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Zeliaś, A. ed. 2000. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-950f12ad-96ad-4fef-a62b-f3662d0e7134
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.