Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | 99-112

Article title

Nauczyciele i rodzice w sieciach współpracy

Content

Title variants

EN
Teachers and parents’ cooperation networks

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Tematyka stosunków nauczycieli i rodziców zawsze była i jest obecna w literaturze pedagogicznej. Jak trafnie zauważa R. Wroczyński, „ani szkoła, ani rodzina nie mogą spełniać swych funkcji bez ścisłego współdziałania […] bez systematycznej i zorganizowanej współpracy domu i szkoły”. Skarbnicą wiedzy o uczniu są jego rodzice – i to właśnie od nich nauczyciele pozyskują najwięcej informacji o swoich podopiecznych. Informacje te są przekazywane w trakcie spotkań indywidualnych, roboczych lub nieformalnych. Szkoły coraz częściej starają się wykorzystywać narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej (ang. Information and Communication Technology, ICT) umożliwiające kontakt pośredni, na przykład pocztę elektroniczną, e-dzienniki, profile szkół na Facebooku czy szkolne strony internetowe. W artykule przestawiono wyniki badań dotyczące form współpracy i narzędzi wymiany informacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami. Narzędzia ICT i Internet ułatwiają dotarcie z komunikatem do szerszego grona odbiorców, a także pozwalają na przełamanie barier czasowych oraz przestrzennych, dzięki czemu mogą być dobrym uzupełnieniem kontaktów osobistych. Jak jednak pokazują badania, udział rodziców w kontaktach i współpracy ze szkołą jest znikomy.
EN
The subject of the teachers and parents’ relations has always been discussed in the pedagogical literature. As rightly noted R. Wroczyński, “neither school nor family can function without close cooperation […] without the systematic and organized cooperation between home and school”. Parents have knowledge about the student and the teachers can gain from them most information about their pupils. This information is provided during individual, group or non-formal meetings. Schools are trying to use ICT tools such as e-mail, e-journals, Facebook school profiles and school websites which enable indirect contact. This article presents the results of the research on forms of cooperation between teachers and parents and tools for exchanging information between them. ICT tools and Internet make it easy to reach with the message to a wider audience, to break down time and space barriers, and the users can complement the personal contacts. However, the study has shown that there is a minimal involvement of parents in the contacts and collaboration with school.

Year

Issue

1

Pages

99-112

Physical description

Dates

published
2017-06-30

Contributors

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

References

 • Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?, Warszawa 2002.
 • Bedyńska S., Brzezicka A., Cypryańska M., Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne?, [w:] Statystyczny drogowskaz. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, red. S. Bedyńska, M. Cypryańska, Warszawa 2013.
 • Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.
 • Helles R., Mobile communication and intermediality, „Mobile Media & Communication” 2013, no. 1 (1).
 • Jensen K.B., Helles R., The Internet as a cultural forum. Implications for research, „New Media & Society” 2011, no. 13 (4).
 • Konieczna A., Analiza struktury interakcji w sytuacji rozmowy nauczycieli z rodzicami o problemach szkolnych ucznia, Warszawa 2009.
 • Łobocki M., Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Warszawa 1985.
 • Mazur M., CMC (Computer Mediated Communication) – podstawowe pojęcia, formy i typy komunikacji, http://www.biznesnet.pl/2000/07/12/cmc-computer-mediatedcommunication-podstawowe-pojecia-formy-i-typy-komunikacji [6.08.2015].
 • Mendel M., Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Gdańsk 2007.
 • Nowosad I., Udział rodziców w tworzeniu nowego wizerunku szkoły z perspektywy wdrażanej reformy systemu edukacji, [w:] Nauczyciele i rodzice. Współpraca w wychowaniu, red. I. Nowosad, Zielona Góra 2001.
 • Nowosad I., W poszukiwaniu warunków współpracy nauczycieli i rodziców, [w:] Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, red. I. Nowosad, M. Szymański, Zielona Góra – Kraków 2004.
 • Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2010.
 • Sobczyk D., Sposoby porozumiewania się w Internecie, [w:] Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, red. M. Wawrzak-Chodaczek, Toruń 2008.
 • Wroczyński R., Pedagogika społeczna, Warszawa 1985.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1507-4943

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9510abb7-c4b4-4c9f-87c0-eb54ff4cf412
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.