Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 47 | 481-491

Article title

Wynagrodzenie godziwe absolwenta studiów wyższych w Polsce w aspekcie modelu kapitału ludzkiego

Content

Title variants

EN
The Equitable Remuneration of the College Graduates in Poland According to the Human Capital Theory
Достойную зарплату выпускникам высших учебных заведений в Польше в аспекте модели человеческого капитала

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest próba oszacowania wynagrodzenia godziwego dla absolwenta studiów wyższych w Polsce. Godziwa płaca powinna umożliwiać zaspokojenie potrzeb pracownika jak i jego rodziny. Młody człowiek podejmując studia marzy o godziwym wynagrodzeniu za pracę po zdobyciu wyższego wykształcenia. Człowiek gromadzi i powiększa swój kapitał przez całe życie od chwili narodzin do momentu podjęcia pracy zawodowej. Zasady opłacania kapitału ludz-kiego są uwarunkowane naturą kapitału. Kapitał ludzki to nic innego jak kapitał ucieleśniony w zasobach ludzkich. Kapitał nie powstaje z niczego i ma swoje źródła, które umożliwiają jego wycenę w jednostkach pieniężnych. W przypadku absolwenta studiów magisterskich kapitał zgromadzony to suma skapitalizowanych kosztów utrzymania za okres 24 lat i skapitalizowanych kosztów profesjonalnej edukacji za okres 5 lat. Kapitał ulokowany w człowieku ulega rozprosze-niu na skutek choroby, wypadków, bezrobocia, wojen i innych zdarzeń losowych. Kapitał ludzki pracownika pomniejsza się również w efekcie wysiłku związanego z wykonywaną pracą, a także w związku z upływającym czasem. Wynagrodzenie jest kompensatą tego ubytku kapitału ludzkiego. Wielkość wynagrodzenia winna wynikać z zastosowania stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu. Dotychczasowe badania empiryczne potwierdzają, że stała ta kształtuje się na poziomie około 8% w skali roku. Przy wykorzystaniu modelu kapitału ludzkiego, którego autorem jest M. Dobija kapitał ucieleśniony w młodym człowieku może zostać zmierzony jak również dzięki wykorzystaniu teorii kapitału ludzkiego umiemy oszacować godziwe wynagrodzenie absolwenta studiów wyższych w Polsce czego dowodzą niniejsze rozważania.
EN
The main goal of this study is to make an attempt to estimate the remuneration equitable for a college graduate in Poland. The equitable remuneration should be enough to satisfy needs of the employees and their families as well. The youths, while starting the higher education, dream about the equitable remuneration after being graduated. Every man raises and extends capital for the whole life since the birth to the moment when he takes up a job. The rules according to which the human capital is paid are determined by the nature of the capital itself. The human capital is em-bodied in human resources. The capital is not an abstract idea and it has resources that enable to value the capital in monetary units. In the case of graduates the raised capital is the sum of capital-ized costs of living during the 24 years period and capitalized costs of the professional education during the 5 years period. The capital located in human is often dispersed as a result of illnesses, accidents, unemployment, wars or other random incidents. The employee’s human capital could also decreases as a result of the physical effort connected with the job and depends on time pass-ing. The salary should be the compensation of any loss in the human capital. What’s more, the size of the salary should be also the result of economic constant of potential growth implementation. Previous experiential research prove that the constant mentioned is about 8% per year. The theory of the human capital created by M. Dobija lets us measure the capital included in the youths. Thanks to the idea of the human capital we can also estimate properly the remuneration equitable for a college graduate in Poland, that was proved by consideration above.

Year

Volume

47

Pages

481-491

Physical description

Contributors

 • Zakład Rachunkowości Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie

References

 • Blaug M., 1995, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.
 • Burzym E., 2004, Koszty i straty a przepływ wartości w gospodarce i ich ujęcie w rachunkowości [w:] Polska szkoła rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, A. Karamańska, SGH, Warszawa.
 • Cieślak I., Dobija M., 2007, Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 735, Kraków.
 • Dobija D., 2003, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Dobija M., 2002a, Struktura i koszt kapitału, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 562, Kraków.
 • Dobija M, 2002b, Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, „Przegląd Organizacji”, nr 1.
 • Dobija M. (red.), 2010, Teoria pomiaru kapitału i zysku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M., 2012, Alternatywny program badań kapitału ludzkiego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” z. 18: Modernizacja dla spójności społeczno- -ekonomicznej w czasach kryzysu, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Kozioł W., 2010, Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji. Rozprawa doktorska, Kraków.
 • Kurowski P., 2015, Poziom i struktura minimum socjalnego w 2014 r. (dane średnioroczne), obliczenia IPiSS na podstawie danych Departamentu Statystyki Społecznej GUS, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, www.ipiss.com.pl
 • Kurowski P., 2002, Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji – dotychczasowe podejście, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9515ce3e-ab2d-4400-abf1-312db2815bbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.