Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 84 | 2 | 151-170

Article title

„Qui de commodo Reipublice consulere voluerunt”. Posłowie ziemscy na sejm walny piotrkowski 1533 roku

Authors

Content

Title variants

EN
„Qui de commodo Reipublice consulere voluerunt”: Land MPs at the General Sejm of Piotrków in 1533

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The subject of the article are issues related to the composition of the deputies’ chamber during the Piotrków General Sejm operating from 20 January to 12 February 1533. Delegates from the Poznań and Kalisz regional councils were not elected to this Sejm, which resulted in the refusal of some deputies to take part in the Sejm and their departure from Piotrków. The legitimacy and agency of the deputies’ chamber (and hence the parliament) was questioned in a situation in which the law obtained binding force only upon the consent of all voivodships or lands. The article discusses the method of overcoming the crisis (sessions of the deputy chamber of parliament in a limited composition, and then sending the law passed by the parliament to specially convened parliamentary assemblies for lands that did not adopt parliamentary resolutions). On the basis of previously unknown bills for the payment of flat-rate remuneration for the participation in the work of parliament from the resources of the Central Archives of Historical Records in Warsaw, a list of deputies who participated in the work of the truncated Chamber of Deputies was compiled. Two fragments of bills were also issued in the form of an annex, providing information on payments from the Crown Treasury to senators from the Masovian voivodship taking part in the sessions of the Sejm and delegates of the post-Sejm assemblies who brought to Cracow resolutions adopting the constitutions of the Piotrków Sejm.

Keywords

Year

Volume

84

Issue

2

Pages

151-170

Physical description

Dates

published
2019-06-01

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

References

 • Biliński, Antoni. Szlachta ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów. Warszawa: Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego – Instytutu Popierania Nauki, 1932.
 • Boniecki, Adam. Herbarz polski, vol. 1–14. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1899–1909.
 • Boniecki, Adam and Artur Reiski. Herbarz polski, vol. 15–16. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1912–1913.
 • Cynarski, Stanisław. “Herburt Odnowski Mikołaj (zm. 1555) wojewoda krakowski.” In Polski Słownik Biograficzny, vol. 9, 446–447. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1960–1961.
 • Dworzaczek, Włodzimierz. “Odrowąż Stanisław ze Sprowy (ok. 1509–1545).” In Polski Słownik Biograficzny, vol. 23, 556–559. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1979.
 • Ferenc, Marek. “Posłowie koronni na sejmie unii lubelskiej (unie polsko-litewskie w dyskusji sejmowej).” Zeszyty Naukowe UJ Prace Historyczne 141/2 (2014): 367–383. https://www.doi.org/10.4467/20844069PH.14.017.2745.
 • Filipczak-Kocur, Anna. “Kto wypłacał diety poselskie w XVII wieku?” In Parlament, prawo, ludzie. Studia ofiarowane profesorowi Juliuszowi Bardachowi w sześćdziesięciolecie pracy twórczej, edited by Katarzyna Iwanicka, Maria Skowronek and Kazimierz Stembrowicz, 68–73. Warszawa: Kancelaria Sejmu, 1996.
 • Gąsiorowski, Antoni, ed. Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1985–
 • Gieysztorowa, Irena. “Parys Feliks (ok. 1514–1575).” In Polski Słownik Biograficzny, vol. 25, 232–233. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1980.
 • Gloger, Zygmunt. Dawna ziemia łomżyńska. Warszawa: Wydanie Redakcyi Biblioteki Warszawskiej, 1876.
 • Grzybowski, Konstanty. Teoria reprezentacji w Polsce epoki Odrodzenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 • Jabłonowski, Aleksander. “Ziemie ruskie. Ruś Czerwona.” In Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, vol. 7/2. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1903.
 • Jaworski, Rafał.“Spis posłów koronnych na sejm koronacyjny w 1574 roku.” Kwartalnik Historyczny 124/2 (2017): 295–321. http://dx.doi.org/10.12775/KH.2017.124.2.04.
 • Kaniewska, Irena. “Posłowie koronni na sejm warszawski w 1589 roku.” Czasopismo Prawno-Historyczne 32/2 (1980): 151–159.
 • Kaniewska, Irena, ed. Posłowie ziemscy koronni 1493–1600. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013.
 • Kaniewska, Irena. “Spis posłów koronnych okresu Rzeczpospolitej Szlacheckiej.” In Parlamentarzyści polscy od XVI do XX wieku, edited by Jan Seredyka, 129–131. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1991.
 • Kaniewska, Irena. “‘Strawne pieniądze’ posłów koronnych w XVI wieku.” In Poprzez stulecia. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Antoniemu Podrazie w 80. rocznicę Jego urodzin, edited by Danuta Czerska, 57–66. Kraków: Historia Iagellonica, 2000.
 • Konopczyński, Władysław. Liberum veto. Studium porównawczo-historyczne. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2002.
 • Kowalska, Halina. “Niemsta Jerzy (zm. 1583).” In Polski Słownik Biograficzny, vol. 23, 35–37. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1978.
 • Kowalska, Halina. “Słupecki Zbigniew (zm. 1537).” In Polski Słownik Biograficzny, vol. 39, 118–119. Kraków: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 1999–2000.
 • Kowalski, Tadeusz. “Konarski Jerzy (zm. 1570).” In Polski Słownik Biograficzny, vol. 13, 465. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1967–1968.
 • Kurtyka, Janusz. “Rzeszowski Stanisław (zm. między 1539 a 1541).” In Polski Słownik Biograficzny, vol. 34, 85–87. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1992–1993.
 • Lepszy, Kazimierz, ed. Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku. Wrocław: Zakład imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1953.
 • Lubczyński, Mariusz. “Wykazy posłów sejmowych z lat 1507–1512.” Kwartalnik Historyczny 122/3 (2015): 509–537. http://dx.doi.org/10.12775/KH.2015.122.3.04.
 • Małłek, Janusz. “Łoski Jan (zm. 1535).” In Polski Słownik Biograficzny, vol. 18, 425–426. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1973.
 • Małłek, Janusz and Wiktor Szymaniak. “Nipszyc Mikołaj (ok. 1483–1541).” In Polski Słownik Biograficzny, vol. 23, 129–131. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1979.
 • Niesiecki, Kacper. Herbarz polski. Edited by Jan Nepomucen Bobrowicz. Lipsk: Breitkopf i Hertel, 1839–1846.
 • “Niszczycki Mikołaj (zm. 1542).” In Polski Słownik Biograficzny, vol. 23, 136–137. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1979.
 • Pacuski, Kazimierz. Materiały do słownika geograficzno-historycznego ziemi liwskiej w średniowieczu i w XVI wieku. Warszawa: Polska Akademia Nauk Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, 2015.
 • Pacuski, Kazimierz. Możnowładztwo i rycerstwo ziemi liwskiej w XIV i XV wieku. Studium z dziejów osadnictwa i elity władzy na Mazowszu średniowiecznym. Warszawa: Wydawnictwo „Neriton”, Instytut Historii PAN, 2009.
 • Paprocki, Bartosz. Herby rycerstwa polskiego na pięcioro ksiąg rozdzielone. Edited by Kazimierz Józef Turowski. Kraków: Wydawnictwo Biblioteki Polskiej, 1858.
 • Pociecha, Władysław, ed. Acta Tomiciana: epistolarum, legationum, responsorium, actionum et rerum gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Poloniae Ducis Lithuaniae A.D. MDXXXIII (1533), vol. 15. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1957.
 • Pociecha, Władysław. Królowa Bona (1494–1557). Czasy i ludzie Odrodzenia, vol. 2. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1949.
 • Sobol, Bogdan. Sejm i sejmiki ziemskie na Mazowszu książęcym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.
 • Spieralski, Zdzisław. “Jordan Jan (2. poł. XVIw.).” In Polski Słownik Biograficzny, vol. 11, 278. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1964–1965.
 • Stolarczyk, Tomasz. Szlachta wieluńska od XIV do połowy XVI wieku. Wieluń: Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, 2005.
 • Sułtan, Andrzej. “Jan Oborski h. Pierzchała (zm. między 1539 a 1542).” In Polski Słownik Biograficzny, vol. 23, 436. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1979.
 • Uruski, Seweryn, Adam Amilkar Kosiński and Aleksander Włodawski. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, vol. 1–16. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1904–1935.
 • Uruszczak, Wacław. “Podejmowanie uchwał na sejmie walnym w pierwszej połowie XVI wieku.” Biblioteka Epoki Nowożytnej 1/4 (2016): 31–47.
 • Uruszczak, Wacław. “Poselstwo sejmowe w dawnej Polsce.” In Drogi i bezdroża nauk historyczno-prawnych, edited by Marian Małecki, 47–56. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2010.
 • Uruszczak, Wacław. Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
 • Uruszczak, Wacław. Sejm walny koronny w latach 1506–1540. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.
 • Uruszczak, Wacław, Stanisław Grodziski and Irena Dwornicka, eds. Volumina Constitutionum, vol. 2: 1527–1549. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2000.
 • Wierzbowski, Theodorus, ed. Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, vol. 4/2. Varsoviae: Typis Officinae C.Kowalewski, 1912.
 • Wittig, Wiktor. “Rozsiedlenie i gniazda rodowe szlachty ziemi rawskiej w w. XVI.” In Archiwum Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie, vol. 9. Kraków: Akademia Umiejętności, 1911.
 • Wolff, Adam. Studia nad urzędnikami mazowieckimi 1370–1526. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962.
 • Wolski, Marian. “Stadnicki Stanisław (zm. 1542).” In Polski Słownik Biograficzny, vol. 41, 420–421. Kraków: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 2002.
 • Zalewski, Leszek. Szlachta ziemi liwskiej. Sejmiki, urzędy, herbarz. Warszawa: PaletaArt, 2005.
 • Zieliński, Ryszard. “Chronologia senatorów płockich.” Notatki Płockie 3/8 (1958): 36–44.
 • Żychliński, Teodor. Złota księga szlachty polskiej, vol. 1–29. Poznań: nakładem Jarosława Leitgebra, 1879–1906

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95168775-469b-48e6-b57b-c255f4c3205d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.