PL EN


2019 | 45(2) | 33-46
Article title

How to effectively encourage Poles to save for retirement? The use of achievements of behavioural economics in the construction of Employee Capital Plans

Authors
Content
Title variants
PL
Jak efektywnie zachęcić Polaków do oszczędzania na emeryturę? Dorobek ekonomii behawioralnej w konstrukcji pracowniczych planów kapitałowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The research problem undertaken in this study concerns, in particular, assessment of the effectiveness of solutions based on behavioural economics that will be implemented in Employee Capital Plans (ECP; in Polish: pracownicze plany kapitałowe—PPK) in the scope of achieving widespread popularity of voluntary pension savings and stimulating the desired amount of voluntary retirement savings. The research goals are realized on the basis of a meta-analysis of research conducted in the countries where behavioural incentives in stimulating voluntary retirement savings have already been applied. The conclusion is that applying behavioural solutions, such as automatic enrolment, could potentially contribute to increasing the universality of additional savings for retirement. The effectiveness of the ECP in stimulating additional savings in the desired amount, however, is limited. It was also indicated that the potential of behavioural economics in ECP has not been fully utilized. In particular, this concerns the absence of a mechanism of automatic escalation of the premium and the lack of any behavioural incentives after reaching the retirement age.
PL
Problem badawczy podjęty w opracowaniu dotyczy oceny skuteczności rozwiązań opartych na ekonomii behawioralnej, które zostały wdrożone w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) w zakresie osiągnięcia powszechności dobrowolnego oszczędzania na cele emerytalne oraz stymulowania dobrowolnych oszczędności emerytalnych w pożądanej wysokości. Przyjęte cele badawcze zrealizowano na podstawie metaanalizy badań przeprowadzonych w krajach, w których już zastosowano behawioralne zachęty do pobudzania dobrowolnych oszczędności emerytalnych. W konkluzji stwierdzono, że zastosowanie rozwiązań behawioralnych, takich jak mechanizm automatycznego zapisu PPK, może przyczynić się do zwiększenia powszechności dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Skuteczność PPK w zakresie stymulowania dodatkowych oszczędności w pożądanej wysokości jest jednak ograniczona. Wskazano również, że potencjał ekonomii behawioralnej w PPK nie został w pełni wykorzystany. W szczególności dotyczy to braku mechanizmu automatycznej eskalacji składki oraz braku zachęt behawioralnych po osiągnięciu wieku emerytalnego.
Contributors
 • Department of Risk Management and Insurance, Cracow University of Economics
References
 • Aviva (2016). Mind the Gap. Quantifying the pension savings gap in Europe (2016). Ava- ilable at: http://www.aviva.com/media/thought-leadership/europe-pensions-gap [access date: 20.07.2018].
 • Balcerowski, M., Prusik, A. (2018). Wybrane aspekty prawne Pracowniczych Planó w Kapita-łowych. Warszawa: Instytut Emerytalny. Available at: http://www.instytutemerytalny.pl/ wp-content/uploads/2018/03/Wybrane-aspekty-prawne-PPK-15-marca-2018.pdf [access date: 28.04.2018].
 • Bednarczyk, T. (2018). Stymulowanie oszczędności emerytalnych na przykładzie KiwiSaver. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, vol. 52, no. 1, pp. 19-27.
 • Benartzi, S., Thaler, R. (2001). Naive diversification strategies in defined contribution saving plans. American Economic Review, vol. 91, no. 1, pp. 79-98.
 • Benartzi, S., Thaler, R. (2007). Heuristics and Biases in Retirement Savings Behavior. Journal of Economic Perspectives, vol. 21, no. 3, pp. 81-104.
 • Benartzi, S., Thaler, R. (2013). Behavioral Economics and the Retirement Crisis. Policy Forum, vol. 339, pp. 1152-1153.
 • Beshears, J., Choi, J., Laibson, D., Madrian, B. (2011). Behavioral economics perspectives on public sector pension plans. Journal of Pension Economics and Finance, vol. 10, iss. 2, pp. 315-336.
 • Beshears, J., Choi, J., Laibson, D., Madrian, B. (2013). Simplification and saving. Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 95(C), pp. 130-145.
 • Blake, D. (2006). Pension Economics. Chichester: John Wiley & Sons.
 • Borsch-Supan, A. (2004). Mind the Gap: The Effectiveness of Incentives to Boost Reti- rement Saving in Europe. OECD Economic Studies, no. 39 (2), pp. 111-144.
 • Choi, J., Laibson, D., Madrian, B., Metrick, A. (2004). For Better or For Worse: Default Effects and 401(k) Savings Behavior. In: D.A. Wise (ed.), Perspectives on the Econo- mics of Aging. (81-121). Chicago: University of Chicago Press.
 • Choi, J., Laibson, D., Madrian, B., Metrick, A. (2006). Saving for retirement on the path of least resistance. In: E. McCaffery, J. Slemrod (eds.), Behavioral Public Finance: Toward a New Agenda. (304-351). New York: Russell Sage Foundation.
 • Choi, J., Laibson, D., Madrian, B. (2009a). Reducing the Complexity Costs of 401(k) Participation through Quick Enrollment. In: D.A. Wise (ed.), Developments in the Economics of Aging. (57-82). Chicago: University of Chicago Press.
 • Choi, J., Laibson, D., Madrian, B. (2009b). Mental Accounting in Portfolio Choice: Evidence from a Flypaper Effect. American Economic Review, vol. 99, no. 5, pp. 2085-2095.
 • Chybalski, F. (2016). Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Frederick, S., Loewenstein, G., O'Donoghue, T. (2002). Time Discounting and Time Pre- ference: A Critical Review. Journal of Economic Literature, vol. 40, no. 2, pp. 351-401.
 • Hardcastle, R. (2012). How can we incentivise pension saving? A behavioural perspective. Sheffield: Central Analysis Division, Department for Work and Pensions, Working Paper no 109, pp. 1-35.
 • Iyengar, S., Huberman, G., Jiang, W. (2004). How Much Choice Is Too Much? Contribu- tions to 401(k) Retirement Plans. In: O. Mitchell, S. Utkus (eds.), Pension Design and Structure: New Lessons from Behavioral Finance. (83-92). Oxford: Oxford University Press.
 • Jedynak, T. (2016). The directions of the development of supplementary pension scheme in Poland. Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection, no. 22 (3), pp. 34-48.
 • Jedynak, T. (2017). The Role of Supplementary Retirement Savings in Reducing the Pension Gap in Poland. Economic and Environmental Studies, vol. 17, no. 2 (42), pp. 95-113.
 • Jedynak, T. (2018). Wpływ wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych na wyso-kość przyszłych świadczeń emerytalnych w Polsce. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, no. 2 (137), pp. 33-55.
 • Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. Econometrica, vol. 47, no. 2, pp. 263-291.
 • Kolek, A., Wojewódka, M. (2017). Pracownicze Plany Kapitałowe - szansa czy miraż? Warszawa: Instytut Emerytalny.
 • Mitchell, O., Utkus, S. (2004). Pension Design and Structure. New Lessons from Behavioral Finance. New York: Oxford University Press.
 • Madrian, B., Shea, D. (2001). The Power of Suggestion: Inertia in 401(k) Participation and Savings Behavior. Quarterly Journal of Economics, vol. 116, iss. 4, pp. 1149-1187.
 • Marcinkiewicz, E. (2018). Uwarunkowania rozwoju dobrowolnych programów emerytalnych. Perspektywa makro- i mikroekonomiczna. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Norton, M., Mochon, D., Ariely, D. (2012). The IKEA effect: When labor leads to love. Journal of Consumer Psychology, vol. 22, no. 3, pp. 453-460.
 • OECD (2017). Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 indicators. Paris: OECD Pub- lishing. DOI: 10.1787/pension_glance-2017-en [access date: 15.07.2018].
 • OECD (2018). Financial Incentives and Retirement Savings. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264306929-en.
 • Pieńkowska-Kamieniecka, S. (2017). Wybrane aspekty dodatkowego oszczędzania emery¬talnego - perspektywa behawioralna. Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 5, no. 10, pp. 9-22.
 • Pieńkowska-Kamieniecka, S., Ostrowska-Dankiewicz, A. (2013). Dopłaty do dobrowol-nych oszczędności emerytalnych - ocena skuteczności rozwiązań na przykładzie Nie-miec i Nowej Zelandii. Wiadomości Ubezpieczeniowe, iss. 3, pp. 119-133.
 • Rutecka, J. (2014). Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne - charakterystyka i czyn¬niki rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, iss. 342, pp. 256-266.
 • Rutecka, J. (2015). Realokacja czy nowe oszczędności? - O efektach zachęt podatko-wych w dodatkowym oszczędzaniu na starość w Polsce. Rozprawy Ubezpieczeniowe, no. 18 (1), pp. 66-79.
 • Samuelson, W., Zeckhauser, R.J. (1988). Status Quo Bias in Decision Making. Journal of Risk and Uncertainty, vol. 1, iss. 1, pp. 7-59.
 • Shefrin, H.M., Thaler, R. (1988). The Behavioral Life-Cycle Hypothesis. Economic Inqu- iry, vol. 26, iss. 4, pp. 609-643.
 • Sieczkowski, W. (2015a). Decyzje oszczędnościowe w systemie zabezpieczenia emerytal-nego. In: M. Kawiński (red.), Doubezpieczenie społeczne: idea i kontynuacja. (87-103). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.
 • Sieczkowski, W. (2015b). The Application of Behavioural Finance to Enhance Voluntary Retirement Savings - Are the Solutions Universal Around the World? Acta Universi- tatis Lodziensis. Folia Oeconomica, vol. 310, no. 1, pp. 141-153.
 • Szczepański, M. (2017). Badanie możliwości wykorzystania ekonomii behawioralnej w reformowaniu systemów emerytalnych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, vol. 89, no. 5, pp. 423-433.
 • Thaler, R., Benartzi, S. (2004). Save More Tomorrow: Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving. Journal of Political Economy, vol. 112, no. S1, pp. 164-187.
 • Thaler, R., Sunstein, C. (2003). Libertarian Paternalism. The American Economic Review, vol. 93, no. 2, pp. 175-179.
 • Thaler, R., Sunstein, C. (2008). Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. New Haven, CT: Yale University Press.
 • Ustawa (2018). Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 [Journal of Laws of 2018, item 2215].
 • Van Zyl, N., Van Zyl, D.J.J., (2016). The impact of behavioural economics and finance on retirement provision. South African Actuarial Journal, vol. 16, no. 1, pp. 91-125.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-952cfd34-2095-4fa1-901d-3a8b2af34014
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.