Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 1 |

Article title

Kto się boi Jonathana Littella?

Content

Title variants

EN
Who is afraid of Jonathan Littlel?

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia analizę zestawu recenzji i szkiców krytycznych, które ukazały się w polskiej prasie po wydaniu powieści Jonathana Littella Łaskawe. Korzystając z narzędzi oferowanych przez tak zwane memory studies oraz koncepcji postpamięci autorstwa Marianne Hirsch, autorka bada powody różnego typu przemilczeń i swoistej autocenzury, którymi charakteryzują się owe teksty. Powieść Littella w tym ujęciu okazuje się prowokacją, na którą bardzo różnie odpowiadają krytycy różnych pokoleń. Również od przynależności do pokolenia zależy – jak pokazują analizowane teksty – sposób ujmowania i rozumienia Zagłady jako wydarzenia historycznego i otwartego problemu poznawczego. Druga część szkicu wykazuje, że Jonathan Littell konstruuje swoją powieść, biorąc za podstawę mechanizmy społecznej i kulturowej pamięci, których struktura nie jest wolna od schematów, klisz, słów-kluczy. Powieść okazuje się wymierzona specjalnie w nowoczesne i ponowoczesne metodologie czytania, który to fakt nie został właściwie zauważony ani zinterpretowany przez krytyków (którzy sami jednak z owych metodologii korzystali).
EN
The paper presents the analysis of a set of reviews and critical essays, which have been published in the Polish press after the publication of Jonathan Littel’s novel The Kindly Ones. Using the tools offered by the so-called “memory studies” and the Marianne Hirsch’s concept of post-memory, the author examines the reasons of various suppressions and peculiar self-censorship, which characterise those texts. The Littell’s novel in this depiction turns out to be a provocation, to which critics of different generations respond very differently. What is also a result of their belonging to a certain generation is the way in which they display the analyzed texts and the way of grasping and understanding the holocaust as a historical event and an open cognitive problem. The second part of the essay proves that Jonathan Littell constructs his novel basing on the mechanisms of social and cultural memory, which’s structure is not free of schemes, clichés and key-words. The novel turns out to be purposely aimed at the modern and postmodern methodologies of reading, which is a fact that has not been properly noticed and interpreted by the critics (who, however, have themselves used those methodologies).

Year

Issue

1

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

References

 • Bibliografia
 • Littell J., Łaskawe, Kraków 2008.
 • Agamben A., Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, Warszawa 2008.
 • Assmann A., 1998 – Między pamięcią a historią, [w:] M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Kraków 2009.
 • Bataille G., Doświadczenie wewnętrzne, Warszawa 1998.
 • Głowiński M., Od strony kata, „Kwartalnik Artystyczny” 2008, nr 4.
 • Krzymianowski G., Littell vs. cywilizacja. Notatki z procesu, „Dekada Literacka” 2009, nr 3.
 • Michalski C., Dziennik, „Krytyka Polityczna” 2010, nr 22.
 • Quignard P., Seks i trwoga, Warszawa 2002.
 • White H., Realizm figuralny w literaturze świadectwa, [w:] tenże, Proza historyczna, Kraków 2000.
 • Wierusz-Walknowski T., Piekło to my, „Dekada Literacka” 2009, nr 3.
 • Netografia
 • Hirsch M., The Generation of Postmemory, ˝Poetics Today˝ 2008, http://www.columbia.edu/~mh2349/papers/generation.pdf, 6.06.2011.
 • Köver V., The Shoah Simulacrum: postmemory and spectral homecoming in Maxim Biller’s novella “Harlem Holocaust”, http://forum.llc.ed.ac.uk/archive/07/kover.pdf, 6.06.2011.
 • Mirzoeff N., Invisible Empire: Visual Culture, Embodied Spectacle, and Abu Ghraib, „Radical History Review” 2006, Issue 95, http://www.nicholasmirzoeff.com/Images/Mirzoeff_InvisibleEmpire.pdf, 6.06.2011.
 • Mirzoeff N., The Empire of Camps, ˝Situation Analysis˝ 2002, Issue 1, http://www.nicholasmirzoeff.com/Images/mirzoeff_EmpireOfCamps.pdf, 6.06.2011.
 • Pięciak W., Historia w oczach psychopaty, „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 40; http://czytelnia.onet.pl/0,1510460,4,artykuly.html, 6.06.2011.
 • Szpakowska M., 1939: Zrozumieć kata?, „Dwutygodnik. Strona kultury” 2009, nr 11; http://www.dwutygodnik.com/artykul/390-1939-zrozumiec-kata.html, 6.06.2011.
 • Tokarska-Bakir J., 1939: Littell, „Dwutygodnik. Strona kultury” 2009, nr 12; http://www.dwutygodnik.com/artykul/415-1939-littell.html, 6.06.2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-1426

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-952d576d-1d7c-4076-9727-942466c95ca4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.