Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(24) | 95-102

Article title

Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy wzrostu innowacyjności pracowników

Content

Title variants

EN
Human Resources Management concept in terms of an increase in innovativeness of employees

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozpatrywanie innowacyjności pod kątem jej wzrostu wymaga większego niż dotąd koncentrowania się na sferze personalnej przedsiębiorstwa, w nawiązaniu do sentencji: "innowacyjność dzięki ludziom". Za zasadne uznano posiłkowanie się – w procesie określania zasad i procedury postępowania – koncepcją Human Resources Management, a w szczególności High-Involvement Work Practices, ukazując przez to możliwości i sposoby działań w omawianym zakresie, przy jednoczesnym wykorzystaniu formuły kształtowania innowacyjnych zachowań pracowników w procesie zarządzania zorientowanego na interesy. Przytoczone wyniki badań empirycznych, dotyczących determinant zaangażowania pracowników, w tym również tych, które wiążą się z realizacją ich interesów, posłużyły do określenia przykładów kluczowych praktyk (filarów) zarządzania. Kluczowe praktyki odgrywają podstawową rolę w architekturze HIWP. Stwierdzono, że w procesie ich formowania niezbędne jest zastosowanie podejścia zindywidualizowanego, a przy tym kompleksowego, kontekstualnego, a zarazem konfiguracyjnego. Wzrost rozpatrywanej innowacyjności wymaga posiłkowania się odpowiednim splotem filarów zarządzania zasobami ludzkimi, nawiązującym do realiów funkcjonowania danej organizacji.
EN
Considering an increase in innovativeness requires more focus put on the personal aspect of a company, according to the maxim: ‘innovativeness through people’. We found it reasonable to use the Human Resources Management concept to determine action rules and procedures. Particular emphasis was put on high performance work systems (HPWS). High Involvement Work Practices, which are a kind of these systems, were applied to showcase possibilities and directions of the aforementioned actions, meanwhile applying the employee innovative behaviours development formula to interest-oriented management. The presented results of empirical research on employee involvement determiners, including those related to fulfilling their needs, were used to highlight key management practices (pillars). They are fundamental for the HIWP architecture. It was discovered that an individual, comprehensive, contextual and configuration approach has to be taken in formulating them. An increase in innovativeness requires relying on an appropriate configuration of HRM pillars, complimentary to the whereabouts of functioning of an organization.

Year

Issue

Pages

95-102

Physical description

Dates

published
2014-06

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

References

 • Armstrong, M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-88-4.
 • Bielski, M. (2002). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 83-7247-045-6.
 • Borkowska, S. (red.) (2010). Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 978-83-255-1598-0.
 • Gableta, M. (red.) (2012). Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. ISBN 978-83-7695-146-1.
 • Gableta, M., Adamska, M. (2009). Kształtowanie procedury uwzględniania interesów pracowniczych w procesie gospodarowania. W: M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek (red.). Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. Prace Naukowe, nr 43. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. ISBN 978-83-7011-956-0.
 • Gableta, M., Bodak, A. (2012). Skłonność pracodawców do respektowania interesów pracowników (wyniki badań empirycznych). Organizacja i Kierowanie, 1A(149), 287–296.
 • Gruszecki, T. (2002). Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13612-X.
 • Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcje, kontrowersje, aplikacje. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-1884-0.
 • Kożusznik, B. (2010). Kluczowa rola psychologii we wspieraniu i stymulowaniu innowacyjności. T. 2(35). Katowice: Wydawnictwo Chowanna. ISSN 0137-706X.
 • Krzyżanowski, L. (1999). O podstawach kierowania organizacjami inaczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12741-4.
 • Morgan, G. (1999). Obrazy organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12235-8.
 • Snell, S., Bohlander, G. (2011). Managing Human Resources. Mason: South-Western. ISBN 978-1-111-53282-6.
 • Wojtczuk-Turek, A. (2012). Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-689-2.
 • Yuan, F., Woodman, R.W. (2010). Innovative behavior in the workplace: the role of performance and image outcome expectations. Academy of Management Journal, 53(2), 323–342.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95313ed7-9de7-4cb1-8f04-f1d109e9cc3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.