Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 5/I | 135-149

Article title

OPINIA Z ZASTRZEŻENIEM JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O BŁĘDACH I NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Content

Title variants

EN
QUALIFIED AUDIT OPINION AS A SOURCE OF INFORMATION ABOUT ERRORS AND IRREGULARITIES IN A COMPANY MANAGEMENT

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem rewizji sprawozdań finansowych jest potwierdzenie rzetelności i poprawności danych w nich zawartych. W takiej sytuacji biegły rewident wydaje opinię bez zastrzeżeń. Audyt przeprowadzany przez biegłego rewidenta powinien także zidentyfikować występujące w sprawozdaniu błędy i nieprawidłowości. Jeżeli w sprawozdaniu finansowym znajdują się pomyłki i odstępstwa od prawa bilansowego, wówczas biegły rewident wydaje opinię z zastrzeżeniem. W artykule zaprezentowano wyniki analizy 20 opinii z zastrzeżeniem oraz poddano syntezie propozycje rozwiązania zaistniałych nieprawidłowości, które biegli rewidenci zawarli w swych opiniach.
EN
The purpose of the audit of the financial statements is to confirm the reliability and accuracy of the data contained therein. In this case, the statutory auditor express an unqualified opinion. Systematic inspection of the financial statements should also identify those encountered in the report errors and irregularities. If the financial statements contain material misstatements, including those consisting of a lack of required disclosures, the auditor issues a qualified opinion. The article presents the results of analysis of 20 reviews of the subject and summarizes proposals to solve the irregularity, which auditors concluded in those opinions.

Year

Issue

5/I

Pages

135-149

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

  • Uniwersytet Gdański
  • Ośrodek Badania Bilansów i Analiz Ekonomicznych Partner Sp. z o.o.

References

  • Fedak Z., (2003), Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta a Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 13/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (Dz. Urz. UE L 182/19).
  • Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. nr 94, poz. 1037).
  • Krzywda D. [red.], (2005), Rewizja sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  • Marzec J., (1998), Wybrane problemy badania sprawozdań finansowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Ustawa o rachunkowości – t.j z 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013r., poz. 330).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9534f2f0-fdc6-44b1-bf20-6f42bab2fe0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.