Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(44) | 63-71

Article title

Dynamika zmian luk informacyjnych w planowaniu przestrzennym obszarów morskich w Polsce w latach 2008–2015

Title variants

EN
Maritime Spatial Planning in Poland — the Dynamics of Change in the Knowledge Gaps

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Planowanie przestrzenne obszarów morskich jest stosunkowo młodym procesem mającym swoje korzenie w zarządzaniu działalnością człowieka na obszarach cennych ekologicznie. W regionie Morza Bałtyckiego proces ten jest postrzegany jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji, ukazujące preferencje społeczne dotyczące obszarów morskich, minimalizujących konflikty z nich wynikające, przestrzennie i czasowo alokujące działalność człowieka, tak aby osiągać cele ekologiczne, gospodarcze i społeczne ustalone w ramach procesu politycznego. Niezależnie od definicji, jako podstawę prawidłowego procesu określa się dostęp do dobrej jakości informacji oraz rzetelną analizę uwarunkowań środowiskowych, gospodarczych i prawnych obszaru morskiego jak i przyległych obszarów lądowych. Doświadczenia zdobyte w Polsce w ramach opracowywania pilotażowych projektów planów morskich i Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich pozwalają na wyciągnięcie pewnych wniosków dotyczących potrzeby badań. Artykuł opisuje luki informacyjne hamujące morskie planowanie przestrzenne i oraz dynamikę ich zmian w ostatnich latach.
EN
Marine Spatial Planning is a fairly young process having its roots in managing human activities in vulnerable marine areas. In the Baltic Sea Region this process is taking a slightly different direction. It is seen as a decision support tool, showing social preferences towards the use of sea areas, minimizing resulting conflicts, and allocating human activities in space and time, so that the ecological, economic and social aims set out by the political process are met. Independently of the definition, one of the crucial bases for a proper process is access to good quality data and profound analyses of the environmental, economic and legal conditions of marine areas and adjacent coastal communes. Experience gained in Poland during the development of pilot marine plans and the stock-taking report has helped to define research needs. The article describes the information gaps still hampering maritime spatial planning and their rate of change within recent years.

Contributors

 • Instytut Morski w Gdańsku
author
 • Instytut Morski w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Instytut Morski w Gdańsku

References

 • Cieślak A. (2009): Maritime Spatial Planning in the Baltic Sea. „Informationen zur Raumentwicklung” (8/9), s. 607–612.
 • Ehler C., Douvere F. (2009): Maritime Spatial Planning: a Step-by Step Approach toward Ecosystem-Based Management. Intergovernmental Oceanographic Commission and Man and the Biosphere Programme. IOC Manual and Guides, t. 153, Paris, UNESCO.
 • Gee K. (red.) (2012): Developing a Pilot Maritime Spatial Plan for the Pomeranian Bight and Arkona Basin. BaltSeaPlan Report, t. 9, Hamburg.
 • Gilbert C. (red.) (2008): Raport o stanie wybrzeża południowo-wschodniego Bałtyku. Opis zrównoważonego rozwoju w strefie brzegowej — ujęcie wskaźnikowe. Gdańsk, Instytut Morski w Gdańsku.
 • Heinrichs B., Schulz-Zehden A., Toben S. (2005): The Interreg III B BaltCoast Project — a Pilot Initiative on Integrated Coastal Zone Management in the Baltic Sea 2002–2005. Findings and Recommendations — Final Report. „Coastline Reports” (5).
 • Jay S., Flannery W., Vince J., Liu W.-H., Xue J.G., Matczak M., Zaucha J., Janssen H., van Tatenhove J., Toonen H., Morf A., Olsen E., Suárez de Vivero J.L., Rodríguez Mateos J.C., Calado H., Duff J., Dean H. (2013): Coastal and Marine Spatial Planning. [w:] W.A. Chircop, S. Coffensmout i M. Mcconnel (red.): Ocean Yearbook, t. 27, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers.
 • Matczak M., Przedrzymirska J., Zaucha J., Schultz-Zehden A. (2014): Handbook on Multi-Level Consultations in MSP. www.partiseapate.eu, PartiSEApate, [dostęp: 2016.06.09], [@:] http://www.partiseapate.eu/wp-content/uploads/2014/09/PartiSEApate_handbook-on-multilevel-consultations-in-MSP.pdf.
 • Stiglitz J.E. (2004): Ekonomia sektora publicznego. R. Rapacki (tłum.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szefler K., Furmańczyk K. (2008): Zagospodarowanie i przestrzenne aspekty rozwoju strefy przybrzeżnej Bałtyku, zarówno strefy wód terytorialnych (12 milowej ) jak i wyłącznej strefy ekonomicznej (EEZ ). [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz i P. Żuber (red.): Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008–2033, Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Szefler K., Matczak M. (2011): Planowanie przestrzenne obszarów morskich w działaniach Instytutu Morskiego w Gdańsku. Instytut Morski w Gdańsku jako ośrodek przetwarzania i priorytetyzacji informacji. [w:] S. Dendewicz (red.): II Międzynarodowa konferencja „Transgraniczne planowanie przestrzenne”. Zagospodarowanie przestrzenne obszarów w korytarzu Odry oraz planowanie przestrzenne na obszarach morskich, Szczecin, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego i Wydział Administracyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
 • Śleszyński P., Komornicki T., Deręgowska A., Zielińska B. (2015): Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 roku. Warszawa, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • Zaucha J. (2008): Sea Use Planning and ICZM Input to the Long Term Spatial Development Perspective. Final Report from Working Group 3. Riga, Vision and Strategies around the Baltic Sea (VASAB 2010).
 • Zaucha J. (2009a): The Marine Economy in the Face of New Development Trends (Spatial Aspects ). [w:] T. Markowski (red.): The Polish Spatial Development Concept versus European Visions of Spatial Development Perspectives, Studia Regionalia, t. 22, Warszawa, Committee for Spatial Economy and Regional Planning. Polish Academy of Sciences.
 • Zaucha J. (2009b): Planowanie przestrzenne obszarów morskich. Polskie uwarunkowania i plan pilotażowy. Gdańsk, Instytut Morski.
 • Zaucha J. (2011a): Maritime Spatial Planning as a Specific Sub-Area under Area 5: Research, Policy and the Management in the Baltic Sea System. Helsinki, Bonus.
 • Zaucha J. (2011b): Planowanie przestrzenne obszarów morskich w Polsce i w krajach bałtyckich — specyfika, doświadczenia i perspektywy wdrożeniowe. [w:] S. Dendewicz (red.): II Międzynarodowa konferencja „Transgraniczne planowanie przestrzenne”. Zagospodarowanie przestrzenne obszarów w korytarzu Odry oraz planowanie przestrzenne na obszarach morskich, Szczecin, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego i Wydział Administracyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
 • Zaucha J. (2012): Offshore Spatial Information — Maritime Spatial Planning in Poland. „Regional Studies”, nr 46 (4), s. 459–473.
 • Zaucha J. (2013): Overview on the Maritime Apatial Planning in the Baltic Sea Region and Way Forward. Riga, Vision and Strategies Around the Baltic Sea.
 • Zaucha J. (2014): Sea Basin Maritime Spatial Planning: A Case Study of the Baltic Sea Region and Poland. „Marine Policy”, nr 50, s. 34–45.
 • Zaucha J., Matczak M. (2009): Main Potential and Conflicts in Polish Sea Space. [w:] A. Cieślak (red.): Compendium on Maritime Spatial Planning Systems in the Baltic Sea Region Countries as a Result of Co-Operation within the Framework of Vision and Strategies around the Baltic Sea (VASAB 2010 ), Gdańsk, Maritime Institute.
 • Zaucha J., Matczak M. (2011): Developing a Pilot Maritime Spatial Plan for the Southern Middle Bank. BaltSeaPlan report, t. 10, Gdańsk, Maritime Institute.
 • Zaucha J., Matczak M. (red.) (2015): Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami przestrzennymi. Gdańsk, Instytut Morski w Gdańsku.
 • Zaucha J., Matczak M., Przedrzymirska J. (red.) (2009): Przyszłe wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla celów gospodarczych i ekologicznych. Gdańsk, Instytut Morski.
 • Zaucha J., Szydarowski W. (2011): O terytorializację polityki morskiej Polski. Potrzeba innowacyjnego podejścia. [w:] J. Zaucha (red.): Polskie drogi polityki morskiej. Od wizji do działania, Gdańsk, Dział Wydawnictw Centrum Obsługi Projektów Instytutu Morskiego.
 • Zaucha J., Ścibior K. (2009): Maritime Spatial Planning — Pilot Maritime Plan in Poland. [w:] T. Palmowski i S. Vaitekunas (red.): The Problems of Development and International Co-operation in the Region of the Southern Baltic, Coastal Regions, t. 17, Gdańsk, Uniwersytet Gdański.
 • Zaucha J., Zotov S.I. [Заухa, Я., Зотов, С.И.] (2008): План мероприятий по внедрению сельско-городского партнерства на Северо-Западе России (фокус на Калининградской области). [w:] Я. Заухa, Г.М. Федоров, Л.Э. Лимонов i Н.Ю. Одинг (red.): Северо-Запад России в регионе Балтийского моря: проблемы и перспективы экономического взаимодействия и сотрудничества, Калининград, Издательство Российского государственного университета им. И. Канта.
 • Zimna J., Przedrzymirska J., Matczak M., Zaucha J. (2013): Mapa drogowa rozwoju polskich obszarów nadmorskich opartego na czerpaniu pożytków z innowacyjnych form wykorzystania zasobów Bałtyku. Gdańsk, Instytut Morski.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-953de9c5-9ff0-43d4-88fb-2b6878cda0d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.