Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 133-147

Article title

Rozwój turystyki dziedzictwa na wybranych przykładach w Polsce

Content

Title variants

EN
The development of heritage tourism based on selected examples in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Współcześnie turystyka stanowi niezwykle ważny sektor gospodarki narodowej. Dla wielu krajów i regionów jest jednym z celów działalności gospodarczej, a zarazem jednym ze środków ożywienia społeczno-gospodarczego. W związku z tym, aby przedstawić potencjał i ofertę turystyczną oraz przyciągnąć turystów, należy odpowiednio zorganizować, promować i wprowadzać produkty turystyczne. Dużym zainteresowaniem wśród turystów cieszy się historia, tradycja. Zatem podróże kulturowe, czy te związane z dziedzictwem, oparte są na nostalgii za przeszłością i chęcią doświadczenia różnorodnych krajobrazów kulturowych. Turyści pragną sami kreować swoje przeżycia poprzez osobisty kontakt z wartością historyczną danego regionu czy miejsca. Zamki zawsze przyciągały turystów i od początku były traktowane jako największe atrakcje turystyczne. W Polsce znajduje się ich 416. Niektóre zostały pięknie odrestaurowane, inne chylą się ku upadkowi. Sektor turystyczny umożliwia turyście niepowtarzalną możliwość kontaktu z historią poprzez wprowadzanie innowacyjnego rozwiązania w hotelarstwie, jakim jest przekształcenie zamków w obiekty hotelowe oraz konferencyjne. Następuje dzięki temu zrównoważony rozwój i równowaga między przeszłością a nowoczesnością, gdyż sektor turystyczny ratuje stare zabytki, dając im nowe funkcje. Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju turustyki dziedzictwa oraz korzyści z punktu widzenia kultury, tradycji oraz turystyki, lokalnej społeczeności, gospodarki. Za przykład innowacyjności w hotelarstwie, jakim niewątpliwie jest przekształcenie obiektów zabytkowych, posłużyły zamki z Polski, pełniące obecnie funkcję bazy noclegowej oraz konferencyjnej.
EN
Currently tourism is an important sector of the national economy. For many countries and regions it is one of the objectives of economic activity, and also one of the measures of socio-economic development. Therefore, to present potential and tourist offer to attract tourists, one must organize, promote and introduce travel products. History and tradition are considered most interesting for tourists. Therefore, cultural travels, or those related to heritage, are based on the longing for the past and the desire to experience a variety of landscapes. The tourists themselves wish to create their experiences through personal contact with historical value of particular region or place. Castles have always attracted tourists and were the first objects considered as the largest tourist attractions. There are 416 castles in Poland. Some of them have been successfully restored, but some are slowly falling into disrepair. The tourism sector provides visitors with a unique opportunity to experience history by coming into direct contact with it. This is made possible by introducing innovative solutions and transforming the castles into hotels and conference venues. This is followed by a sustainable development and balance between the past and the modernity, as the tourism sector saves old monuments, giving them new features. The purpose of this article is to present the development of heritage tourism and its benefits from the point of view of culture; tradition and tourism; local community; and economy. Polish castles transformed into hotels and conference venues are used in this article as examples of great innovations and restoration of historic buildings.

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Turystyki i Badań Regionalnych
author
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

References

 • Burkart, A.J., Medlik, S. (1981). Tourism: past, present and future. London: Heinemann.
 • Gorzelak, G. (red.). (2007). Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Warszawa: EUROREG−Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Guerquin, B. (1974). Zamki w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.
 • Hollinshead, K. (1993). Encounters in Tourism. VNR’s Encyclopedia of Hospitality and Tourism, 636–651.
 • Howard, P. (2003). Heritage: Management, Interpretation, Identity. Bloomsbury Academic.
 • Kaufman, T.J. (1999). A study of the motivations behind heritage site selection in the United States. Virginia Polytechnic Institute and State University.
 • Kerstetter, D.L., Confer, J.J., Graefe, A.R. (2001). An exploration of the specialization concept within the context of heritage tourism. Journal of Travel Research, 39, 267–274.
 • Kowalczyk, A. (2002). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kozak, M. (2008). Dwory, pałace i zamki – kosztowne pamiątki czy zasób w rozwoju? Studia Regionalne i Lokalne, 2 (32), 92–111.
 • Kurek, W. (red.). (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • McKercher, B. (2002). Towards a classification of cultural tourists. International Journal of Tourism Research, 4, 29–38.
 • Meethan, K. (2001). Leisure/Tourism Geographies: Practices and Geographical Knowledge. Tourist Studies, 1(1), 111–112.
 • Nuryanti, W. (1996). Heritage and Postmodern tourism. Annals of Tourism Research, 23(2), 249–260.
 • Peterson, K. (1994). The heritage resource as seen by the tourist: the heritage connection. In: V. Harssel (ed.), Tourism: An Exploration. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Richards, G. (1995). Production and Consumption of European Cultural Tourism. Annals of Tourism Research, 22(2), 261–283.
 • Rogiński, R. (1990). Zamki i twierdze w Polsce; historia i legendy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Rouba, R. (2010). Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Silberberg, T. (1995). Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites. Tourism Management, 16(5), 361–365.
 • Swarbrooke, J. (1995). The Development and Management of Visitor Attractions. Oxford: Butterworth Heinemann.
 • Theobald, W.F. (1998). Global Tourism. Oxford: Butterworth Heinemann.
 • Throsby, D. (1997). Sustainability and culture: some theoretical issues. International Journal of Cultural Policy, 4, 7–20.
 • Zeppel, H., Hall, C. (1992). Arts and heritage tourism. In: B. Weiler, C. Hall (red.), Special Interest Tourism. London: Belhaven, 47–68.
 • Ziółkowska-Weiss, K. (2012). Innowacyjność w hotelarstwie z uwzględnieniem adaptacji obiektów zabytkowych na bazę noclegową. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 3, 43–57.
 • http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Ewidencja_zabytkow/ (2014.04.25)
 • http://www.unwto.org (2014.04.05)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-5456

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9545fc8d-826d-44cc-8d8b-19b584d3da2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.