Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 14 (2) | 99-114

Article title

Odpowiedzialność komercyjnych podmiotów leczniczych za dobro wspólne

Authors

Title variants

EN
The Responsibility of Commercial Healthcare Entities for the Common Good

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Opracowanie „Odpowiedzialność komercyjnych podmiotów leczniczych za dobro wspólne” podejmuje problem celów i zasad działania podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami w kontekście urzeczywistniania dobra wspólnego. Specyfika działania komercyjnych podmiotów leczniczych wiąże się z jednej strony z etosem zawodów medycznych, z drugiej z koniecznością utrzymania przez nie płynności finansowej. W rozważaniach odniesiono się do zagadnień znaczenia i treści dobra wspólnego, formy organizacyjno-prawnej komercyjnych podmiotów leczniczych oraz charakteru i zakresu ich odpowiedzialności za dobro wspólne.
EN
The paper entitled “The Responsibility of Commercial Healthcare Entities for the Common Good” raises the issue of the goals and operative principles of healthcare entities. These are enterprises that run their activities in the context of building the common good. The specific nature of commercial healthcare entities’ activities, on the one hand, invokes the ethos held by the medical professions, and, on the other, the need to ensure financial liquidity. The paper refers to the issues of the meaning and content of the common good, the organizational and legal framework of commercial healthcare entities, as well as the nature and scope of their responsibility for the common good.

Contributors

 • adiunkt w Katedrze Nauk Humanistycznych i Prawnych, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska, ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole, Polska

References

 • Bartnik, Czesław Stanisław. 1995. Personalizm. Lublin: Czas.
 • Anthony, Elliott. 2011. Współczesna teoria społeczna. Tłumaczenie Paweł Tomanek. Warszawa: PWN.
 • Gronowska, Bożena, Tadeusz Jasudowicz, Michał Balcerzak [i in.]. 2005. Prawa człowieka i ich ochrona. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
 • Korytkowska, Daria. 2012. „Pojęcie błędu medycznego i zdarzenia medycznego.” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 274:61-70.
 • Krucina, Jan. 1972. Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie, Wrocław: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
 • Leszczyńska-Konczanin, Bogumiła 2016. „Restrukturyzacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej (szpitale) prowadzona w latach 1991-2013, przyczyny i skutki.” Studia Oeconomica Posnaniensa 2, vol. 4:230-244.
 • Małecka, Beata. Marcinkiewicz, J.T. 2007. „Satysfakcja pacjenta czynnikiem kształtującym współczesny rynek usług medycznych.” Problemy Higieny i Epidemiologii 1(88): 17-19.
 • Ministerstwo Zdrowia, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia. Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2010 (wrzesień).
 • Morris, Stephen, J.Nancy Devlin, David Parkin. 2001. Ekonomia w ochronie zdrowia. Tłumaczenie Ewelina Nojszewska, Mariusz Próchniak, i Piotr Ciżkowicz. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Najwyższa Izba Kontroli. 2015. Informacja o wynikach kontroli. Działalność szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe. KZD-4101-004/2014. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia. 2015. Realizacja zadań na rzecz pacjentów. Podsumowanie działań i wyzwania na przyszłość. Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • Oniszczuk, Jerzy. 2008. Filozofia i teoria prawa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Peselow, Eric D. Kishor Malavade, R. Sandlin Lowe, i Ira Glick. 2009. „Historyczne oraz alternatywne metody leczenia w psychiatrii.” Psychiatria po Dyplomie 3, tom 6:78-85.
 • Piechowiak, Marek. 1999. Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Rabiej, Ewelina. 2013. „Formy organizacyjne podmiotów leczniczych – uwarunkowania prawne i ekonomiczne.” Przedsiębiorstwo i Region 5:100-108.
 • Sadowska, Ludwika, i Sławomir Kańczuła. 2010. „Występowanie mobbingu w środowisku służby zdrowia (Aspekty prawne, społeczne i terapeutyczne).” Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie 3:364-376.
 • Serwach, Małgorzata. 2011. „Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych.” Prawo Asekuracyjne 4 (69): 29-41.
 • Stadniczeńko, Stanisław Leszek. 2000. Urzeczywistnianie prawa w zatrudnianiu młodocianych w okresie transformacji. Opole: Uniwersytet Opolski.
 • Stadniczeńko, Stanisław Leszek, i Piotr Zamelski. 2016. Pedagogika prawa. Vade mecum! Pójdź ze mną, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 • Śpiewak, Sławomir, Tomasz Grzyb, i Dariusz Doliński. 2017. „Współczesne trendy w badaniach nad wpływem społecznym: perspektywa empiryczna.” Psychologia Społeczna XII (40): 9-13.
 • Wnęk, Aldona, i Katarzyna Policha. 2011. „Błąd medyczny – nowy reżim odpowiedzialności odszkodowawczej; nowe zasady ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych.” Rozprawy Ubezpieczeniowe 2 (11): 106-123.
 • Wojtyła, Karol. 2000. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Wroński, Konrad, Roman Bocian, Adam Depta, Jarosław Cywiński, i Adam Dziki. 2009. „Opinie pacjentów na temat modelu paternalistycznego w relacji lekarz-pacjent. Prawne aspekty autonomii pacjenta w opiece zdrowotnej.” Nowotwory. Journal of Oncology 4 (59): 266-273.
 • Zaleska, Beata. 2012. „Formy pomocy państwa w oddłużaniu szpitali w Polsce w latach 1994-2012.” Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 16:133-145.
 • Zamelski, Piotr. 2014. Równowaga praw i obowiązków implikacją zasady dobra wspólnego. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Zamelski, Piotr. 2014. „Wolność działalności gospodarczej w prawie gospodarczym publicznym i prawie handlowym.” Opolskie Studia Administracyjno-Prawne XII/3:151-177.
 • Zamelski, Piotr. 2017. „Odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne. Analiza orzecznictwa sądów powszechnych z lat 1989-2015.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 14 (1): 103-124.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-954d6390-fcbf-4505-bd64-2514b453d6e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.