Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 109(165) | 193-213

Article title

Accounting systems in Croatia, Poland, and Slovakia – a comparative study

Content

Title variants

PL
Systemy rachunkowości w Chorwacji, Polsce i Słowacji – badanie porównawcze

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Purpose: This paper provides a comparative analysis of accounting systems in three Central and East-ern European countries − Croatia, Poland, and Slovakia. The main goal of the paper is to contribute to the understanding of the main differences and their main economic, historical, and cultural reasons. Methodology/approach: The research based on a comparative analysis of Croatian, Polish, and Slovak accounting regulations allows for the identification of important differences in accounting standards, despite the geopolitical proximity of the analysed countries and their Slavic roots. Findings: The paper demonstrates that the economic differences between the countries may influence the development of their accounting systems. Our empirical research also reveals that accession to the European Union had a significant impact on the development of accounting in these countries. Moreover, our research verified whether cultural differences influence accounting systems and financial reporting in the analyzed coun-tries. Originality/value: The similarities and differences in accounting systems indicated in this paper may help regulators assess real opportunities to harmonize accounting regulations in the member states of the European Union in the face of economic and cultural factors.
PL
Cel: Artykuł zawiera analizę porównawczą systemów rachunkowości w krajach Europy Środkowej i Wschodniej – Chorwacji, Polsce i Słowacji. Głównym celem artykułu jest wyjaśnienie różnic między analizowanymi systemami, a także ekonomicznych, historycznych i kulturowych przyczyn ich występo-wania. Metodyka/podejście: Badania oparte na analizie porównawczej chorwackich, polskich i słowackich przepisów rachunkowości pozwalają stwierdzić ważne różnice w standardach rachunkowo-ści, mimo bliskości geopolitycznej analizowanych krajów i ich słowiańskich korzeni. Wyniki: W artykule wykazano, że różnice ekonomiczne między krajami mogą wpływać na rozwój ich systemów rachunkowości. Z badań wynika, że przystąpienie do Unii Europejskiej miało znaczący wpływ na rozwój rachunkowości w tych krajach. Ponadto nasze badanie zweryfikowało, czy różnice kulturowe wpływają na systemy księgowe i sprawozdawczość finansową w analizowanych krajach. Oryginalność/wartość: Wskazane podobieństwa i różnice w systemach rachunkowości mogą pomóc organom regulacyjnym w ocenie rzeczywistych możli-wości harmonizacji przepisów dotyczących rachunkowości w państwach członkowskich Unii Europejskiej w obliczu czynników ekonomicznych i kulturowych.

Contributors

  • Poznan University of Economics and Business, Poznan, Poland
  • University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, Croatia
  • University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, Slovakia

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9551e29d-d220-45a4-8785-ba744615dc64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.