Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(1) | 66-83

Article title

Zagadnienie praw kobiet na łamach „Kobiety i Życia” (1970–1989)

Authors

Content

Title variants

EN
THE ISSUE OF WOMEN'S RIGHTS IN “KOBIETA I ŻYCIE” (1970–1989)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prawa kobiet, rozumiane jako uprawnienia i wolności należące do kobiet i dziewcząt w danych społeczeństwach, w niektórych regionach są zinstytucjonalizowane i wspierane przez prawo, miejscowe zwyczaje oraz zachowanie, podczas gdy w innych są ignorowane i łamane. Wynika to z kilku czynników, m.in. religijnych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych czy prawnych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z prawami kobiet, publikowanej na łamach „Kobiety i Życia” – jednego z najpopularniejszych czasopism kobiecych okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Po 1970 r. i objęciu stanowiska redaktor naczelnej przez Barbarę Sidorczuk na łamach „Kobiety i Życia” coraz częściej poruszana była problematyka statusu społecznego kobiet oraz ich uprawnień w różnych dziedzinach życia publicznego. Poprzez metodę analizy zawartości prasy autorka stara się przede wszystkim, odpowiedzieć na pytanie: Jak często w publikowanych materiałach prasowych pojawiały się zagadnienia związane z prawami kobiet?
EN
The term “women's rights” should be understood as the power and freedom enjoyed by women in society. In some countries, women's rights are supported by law and local custom, whilein others they are ignored and violated. This is due to several factors: religious, social, cultural, economic or legal. The aim of this article is to present the issues of women's rights published in “Kobieta i Życie” magazine in the years 1970–1989. “Kobieta i Życie” was one of the most popular women's magazines in the Polish People's Republic. The magazine was addressed to the female intelligentsia living in cities. In 1970 Barbara Sidorczuk became the managing editor and the magazine’s thematic focus shifted to the themes of social status of women, improving qualifications and their rights in various fields of social life. By applying the method of analysis of the work the author of this article attempted to answer the following questions: How often did press materials address issues of women’s rights? What privileges were mentioned mostoften?

Year

Issue

Pages

66-83

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

author

References

 • Iwaszkiewicz N., Kobiety w drugim gatunku, „Kobieta i Życie” 1985, nr 27.
 • Klonowska A., Polityka rodzinna, „Kobieta i Życie” 1980, nr 9.
 • M. B., Kłopoty z awansem, „Kobieta i Życie” 1973, nr 7.
 • Metelska A., Mongołki i równouprawnienie, „Kobieta i Życie” 1983, nr 11.
 • Najpierw pomyśl, później wnieś pozew, „Kobieta i Życie” 1972, nr 44.
 • Pińska M., Prawa dla „większej połowy”, „Kobieta i Życie” 1970, nr 26.
 • Polityka rodzinna, „Kobieta i Życie” 1980, nr 9.
 • Rozwód w sądzie, „Kobieta i Życie” 1980, nr 8.
 • Sandecka L., Nieprzystosowani, „Kobieta i Życie” 1975, nr 44.
 • Sidorczuk B., Awanse, „Kobieta i Życie” 1965, nr 3.
 • Sidorczuk B., Ławy poselskie nie tylko dla mężczyzn, „Kobieta i Życie” 1985, nr 26.
 • Sochacka D., Prawdziwy awans (notatki z NRD), „Kobieta i Życie” 1970, nr 5.
 • Szczepuła B., Bunt kobiet, „Kobieta i Życie” 1981, nr 17.
 • Za i przeciw ustawie, „Kobieta i Życie” 1974, nr 13.
 • Adamski F., Konflikty małżeńskie i ich źródła na łamach „Kobiety i Życia”, „Zeszyty Prasoznawcze” 1978, R. 19, nr 1(75), ISSN 0555-0025.
 • Główny Urząd Statystyczny, Kobieta w Polsce, Warszawa : Zarząd Wydawnictw Statystycznych i Drukarni, 1985.
 • Hajdo M., Wizerunek kobiety jako matki, pracownika i działaczki społecznej prezentowany na łamach prasy kobiecej w latach 1948-1956, „Dzieje Najnowsze” 2006, R. 38, nr 3, ISSN 0419-8824.
 • Hosken F. P., Toward a Definition of Women’s Human Rights, „Human Rights Quarterely” 1981, vol. 3, No. 2, ISSN 0275-0392.
 • Kurzynowski A., Aktywność zawodowa kobiet w 40-leciu PRL, [w:] Kobiety polskie, red. Elżbieta Konecka, Warszawa 1986.
 • Madeyska J., Uprawnienia kobiety pracującej, Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1986, ISBN 83-219-0330-4.
 • Markowska D., Rola kobiety w polskiej rodzinie, [w:] Kobiety polskie, red. Elżbieta Konecka, Warszawa 1986.
 • Mazur M., O człowieku tendencyjnym : obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944-1956, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, ISBN 978-83-227-2989-2.
 • Propaganda Polski Ludowej, oprac. Paweł Kowalski [et al.], Łódź : Instytut Pamięci Narodowej KŚZPNP, 2007, ISBN 978-83-60464-58-8.
 • Sokół Z., Kobieta i Życie (1945-2002), „Studia Bibliograficzne Akademii Świętokrzyskiej” 2005, t. 9, ISSN 2449-898X.
 • Sokół Z., Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998, ISBN 83-87288-46-2.
 • Sokół Z., Wizerunki kobiet na łamach tygodnika „Kobieta i Życie” w latach 1946-2002, „Rocznik Prasoznawczy” 2012, R. 6, ISSN 1897-5496.
 • Women’s Rights Guide, red. C. Dunning, Cambridge MA : Bernard Koteen Office of Public Interest Advising, 2007.
 • Wójcik G., Emancypacja kobiet w okresie lat 60. i 70. na łamach czasopisma „Kobieta i Życie”, „Kultura Popularna” 2014, nr 2 (40), ISSN 1644-8340.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-955f56a7-6117-43eb-843a-24942c9d0c44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.