Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 3 | 59-75

Article title

REPRESENTATION OF CARE LEAVING AND CARE LEAVERS IN MEDIA DISCOURSE. A POLISH STUDY

Content

Title variants

PL
REPREZENTACJA USAMODZIELNIANIE SIĘ I OSÓB USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ W DYSKURSIE MEDIALNYM. STUDIUM POLSKIE

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The presented analyses aim at depicting social discourse concerning the process of care leaving. They are of a preliminary nature and are intended to prepare methodological, and theoretical grounds for a larger research project devoted to this issue. The analyses are conducted in the framework of critical discourse analysis (CDA). The analyses facilitated the identification of major linguistic forms (tokens), as well as their broader clusters (genres), constituting the content of the investigated discourse. Moreover, the reconstruction of a discursively created subject of the transition from foster care to independent life (i.e., the care leaver) was performed in the context of these analyses, together with characteristics assigned to the subject.
PL
Prezentowane analizy mają na celu opisanie społecznego dyskursu na temat procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej. Mają one charakter wstępny i są zorientowane na przygotowanie metodologicznego i teoretycznego projektu szerzej zakrojonego procesu badawczego poświęconego tejże tematyce. Przedstawiane analizy są osadzone w podejściu określonym mianem krytycznej analizy dyskursu (CDA). W rezultacie analiz dokonano identyfikacji głównych form językowych ekspresji, składających się na treść analizowanego dyskursu. W kontekście przeprowadzonych analiz dokonano także rekonstrukcji dyskursywnie wytwarzanego podmiotu procesu przejścia pomiędzy opieką zastępczą a życiem samodzielnym, wraz z przypisywanymi mu charakterystykami.

Contributors

References

 • Djonov, E., & Zhao, S. (2014). From multimodal to critical multimodal studies through popular discourse. In E. Djonov, & S. Zhao (Eds.), Critical Multimodal Studies of Popular Discourse (pp. 1-14). London: Routledge, Taylor and Francis Group.
 • Erlenbush, V. (2017). From Race War to Socialist Racism: Foucault’s Second Transcription. Foucault Studies 22.
 • Fairclough, N (2013).Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London: Routledge.
 • Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London: Longman.
 • Fairclough, N., Fairclough, I. (2018). A procedural approach to ethical critique in CDA. Critical Discourse Studies 15(2).
 • Foucault, M. (2005). The discourse on language. In: J. Medina, D. Wood (eds.), Truth: Engagements across Philosophical Traditions. USA: Blackwell: 315–332.
 • Foucault, M. (2004), Society Must Be Defended: Lectures at the Collège de France, 1975-1976. London: Penguin Books.
 • Foucault, M. (2004a). Abnormal: Lectures at the Collège de France, 1974-1975. Paris: Picador.
 • Golczyńska-Grondas, A. (2014). Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Golczyńska-Grondas, A. (2016). Chybotliwa łódź. Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza socjologiczna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Machin, D, Mayr., A. (2012). How to do Critical Discourse Analysis: A Multimodal Introduction. Los Angeles: Sage.
 • Melosik Z., Szkudlarek T. (2010). Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • NIK (2012). Informacja o wynikach kontroli: Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz powrotu dzieci do wychowania w rodzinie. Warszawa. Retrieved from: https://www.nik.gov.pl/plik/id,3757,vp,4791.pdf [accessed Jul 05 2020].
 • NIK (2014). Informacja o wynikach kontroli: Pomoc w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Warszawa. Retrieved from: https://www.nik.gov.pl/plik/id,7849,vp,9839.pdf [accessed Jul 05 2020].
 • Reisigl, M., Wodak, R. (2009). The discourse-historical approach. In: R. Wodak, M. Meyer (eds.), Methods of critical discourse analysis. London: Sage.
 • Said, Edward W. (1993). Culture and Imperialism. New York: Vintage Books.
 • Van Dijk, T., A. (1993). Elite Discourse and Racism. Newbury Park-London-New Delhi: Sage Publications.
 • Van Dijk, T., A. (2009). Critical discourse studies: A sociocognitive approach. Methods of Critical Discourse Analysis 2(1): 62–86.
 • Van Leeuwen T., Wodak R. (1999). Legitimizing Immigration Control: A Discourse-Historical Analysis. Discourse Studies. 1(1): 83-118.
 • Wodak, R. (2011). The discourse of politics in action: Politics as usual. Basingstoke: Palgrave.
 • Wodak, R. (2015). Critical Discourse Analysis, Discourse‐Historical Approach. In: K. Tracy, Sandel, T., Ilie, C. (eds.) (2015). The International Encyclopaedia of Language and Social Interaction. West Sussex: Wiley-Blackwell. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/280621881_Critical_Discourse_Analysis_Discourse-Historical_Approach [accessed Jul 05 2020].
 • Wodak, R. (ed.), (2013). Critical Discourse Analysis: Four Volumes. London: Sage.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95614a0e-cd6b-4e45-b0af-455cbc3d73c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.