Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 15 (1) | 109-125

Article title

Osoby prawne Kościoła greckokatolickiego w Polsce jako strona powodowa postępowania sądowo-regulacyjnego

Title variants

EN
Legal Entities of the Greek-Catholic Church in Poland as a Plaintiff of Judicial and Regulatory Proceedings

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W Kościele osobami prawnymi są zespoły osób (universitates personarum) albo zespoły rzeczy (universitates rerum). Osoba prawna – ustanowiona zgodnie z prawem kościelnym – ze swej trwa nieprzerwanie. Kościelna osoba prawna wygasa, jeśli zostanie zniesiona przez kompetentną władzę, albo – ipso iure – nie działa przez okres stu lat. Po wygaśnięciu publicznej osoby prawnej przeznaczenie jej dóbr i praw dziedzicznych, jak też zobowiązań jest regulowane prawem i statutami. Należy jednak zawsze zachować wolę fundatorów lub ofiarodawców oraz prawa nabyte. Jeżeli przepisy prawa i statuty nie zawierają unormowań w tym zakresie przechodzą one na osobę prawną bezpośrednio wyższą.
EN
Juridic persons in the Church are either aggregates of persons (universitates personarum) or aggregates of things (universitates rerum). A juridic person – established in accordance with the Church law – is perpetual by its nature. A juridic person in the Church is extinguished if it is legitimately suppressed by competent authority or ipso iure has ceased to act for a hundred years. Upon the extinction of a public juridic person, the allocation of its goods, patrimonial rights, and obligations is governed by law and its statutes. However, the will of the founders and donors and acquired right must always be preserved. If the law and statutes give no indication, they go to the juridic person immediately superior.

Contributors

 • adwokat, doktorant w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski w Opolu, Plac Kopernika 11A, 45-040 Opole, Polska
 • Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski w Opolu, Plac Kopernika 11A, 45-040 Opole, Polska

References

 • Adamowicz, Leszek. 1998. „Historia kodyfikacji prawa dla Wschodnich Kościołów katolickich.” W Historia et Ius. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika, red. Antoni Dębiński, i Grzegorz Górski, 109-119. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, i Władysław Stawinoga. 1957. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 1. Wyd. 3. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża w Opolu.
 • Bielecki, Marek. 2015. Stan prawny nieruchomości Archieparchii Przemysko-Warszawskiej w latach 1944-2014. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Grabowski, Ignacy. 1948. Prawo kanoniczne. Wyd. 4. Warszawa: Nakładem Gebethnera i Wolffa.
 • Łapiński, Józef. 1992. „Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich (próba charakterystyki).” Prawo Kanoniczne 35, nr 1-2:247-255.
 • Michiels, Gommarus. 1955. Principia generalia de personis in Ecclesia. Ed. 2. Parisiis-Tornaci-Romae: Typis Societatis S. Joannis Evangelistae.
 • Płoski, Tadeusz. 2002. „Kodyfikacja prawa kanonicznego katolickich Kościołów wschodnich.” Studia Warmińskie 39:347-369.
 • Potz, Richard. 2015. “Der Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium.” In Handbuch des Katholischen Kirchenrechts, ed. Stephan Haering, Wilhelm Rees, and Heribert Schmitz, ed. 3, 101-116. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet.
 • Sitarz, Mirosław, i Agnieszka Romanko. 2017. Opinia prawna w przedmiocie następstwa prawnego parafii erygowanych w Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej obrządku greckokatolickiego. Sporządzona na potrzeby spraw prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Krośnie o sygn. akt I C 550/11, I C 551/11 i I C 87/16, Lublin 11 września 2017 r.
 • Sobański, Remigiusz. 2003. „Komentarz do kan. 115.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1: Księga I Normy ogólne, red. Józef Krukowski, 191-192. Poznań: Pallottinum.
 • Sobański, Remigiusz. 2003. „Komentarz do kan. 120.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1: Księga I Normy ogólne, red. Józef Krukowski, 198-199. Poznań: Pallottinum.
 • Stec, Piotr, i Dariusz Walencik. 2011. „Rewindykacja nieruchomości osób prawnych Kościoła katolickiego w postępowaniu przed sądami powszechnymi.” Przegląd Prawa Wyznaniowego 3:23-50.
 • Walencik, Dariusz. 2013. Nieruchomości Kościoła katolickiego w Polsce w la-tach 1918-2012. Regulacje prawne – nacjonalizacja – rewindykacja. Katowice: Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka.
 • Wojciechowski, Grzegorz. 2015. „Status prawny Kościoła sui iuris.” W Kościół lokalny w Kościele Chrystusa, red. Robert Kantor, 61-77. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-956cf593-c2d1-4437-89e2-fe1544a5fe9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.