Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(4) | 95-108

Article title

Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na przykładzie Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim

Content

Title variants

EN
A Plant Posing a Threat of Major Industrial Failure on the Example of Polpharma S. A. in Starogard Gdański

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Poważna awaria przemysłowa niesie ze sobą duże straty w środowisku naturalnym oraz życiu ludzi i zwierząt. Miasto Starogard Gdański, w którym zlokalizowany jest Zakład Farmaceutyczny Polpharma S.A. musi kłaść duży nacisk na dobrze wyszkolone służby miasta oraz system zarządzania kryzysowego. Konieczne jest to, gdyż jest zakładem zakwalifikowanym do kategorii dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a technologia produkcji oparta jest głównie na stosowaniu substancji niebezpiecznych. Dlatego warto pochylić się nad pytaniem, na ile służby oraz system zarządzania kryzysowego miasta Starogard Gdański są przygotowane na wypadek wystąpienia w ZF Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim poważnej awarii przemysłowej.
EN
The industrial serious failure causes huge losses within the natural environment and the life of people and animals. The city of Starogard Gdański, in which the Pharmaceutical Plant Polpharma S.A. is located must put great emphasis on well-trained services of the city and the system of the crisis management. It is necessary because it is a plant classified as a high risk of a serious industrial failure and the production technology is mainly based on the use of dangerous substances. Therefore, it is worth considering the question of the extent the services and the crisis management system of the city of Starogard Gdański are prepared in serious accident in Polpharma S. A.

Contributors

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie

References

 • Borysiewicz M., Furtek A., Potempski S. 2000. Poradnik metod ocen ryzyka związanego z niebezpiecznymi instalacjami procesowymi. Otwock: Wyd. Instytut Energii Atomowej.
 • Kowalczyk Marek, Rump Sławomir, Kołaciński Zbigniew. 2004. Medycyna katastrof chemicznych. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL.
 • Markowski Adam S. 2000. Zapobieganie stratom w przemyśle cz. III. Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej.
 • Michalik Jerzy S. 2001. „Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym. Nowe polskie przepisy” Bezpieczeństwo Pracy 9(362), 7-10.
 • Michalik Jerzy S. 2001. „System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce” Bezpieczeństwo Pracy 11(364), 14-18.
 • ZF Polpharma S. A., Raport bezpieczeństwa zakładu o dużym ryzyku powstania awarii przemysłowej, Starogard Gdański 2017.
 • Zakład Farmaceutyczny Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim W https: //www.pol pharma.pl/firma/historia.
 • Zakład Farmaceutyczny Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański W https://www.polpharma.pl/upload/2018/01/raport - społecznej - odpowiedzialności - grupy - Polpharma - 2015 - 2016.pdf.
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie http: //www.gios.gov.pl/pl/poważne – awarie.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/WE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE.
 • Dz. U. UE L 197/1 z 27.07.2012 r. Polskie wydanie specjalne.
 • Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi Dz. U. UE L 010 z 14.01.1997 r. Polskie wydanie specjalne.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95728866-922c-41bb-aafc-fe7ff4dd1b4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.