Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | C | 315-328

Article title

Zatrudnienie cudzoziemców na polskim rynku pracy – aspekty popytowe i strukturalne

Content

Title variants

EN
Employment of Foreigners on The Polish Labour Market – Demand and Structural Aspects

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jednym z podstawowych celów polskiej polityki migracyjnej jest uzupełnianie istniejących luk w zasobach pracy imigrantami zainteresowanymi świadczeniem pracy w Polsce. Utrzymywanie wyłącznie komplementarnego charakteru pracowników cudzoziemskich, w dobie relatywnie dużych rozmiarów bezrobocia, wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem. Celem niniejszego artykułu była odpowiedź na pytanie, czy stosowane w Polsce narzędzia polityki migracyjnej są w stanie zabezpieczyć przed zjawiskiem substytucji rodzimych zasobów pracy przez imigrantów zarobkowych. Należy stwierdzić, iż zalecenia metodyczne, zgodnie z którymi wyznacza się zawody deficytowe i nadwyżkowe, dyskwalifikują ten instrument jako podstawowe narzędzie prowadzenia monitoringu sytuacji na rynku pracy i nie gwarantują możliwości utrzymania wyłącznie uzupełniającego charakteru imigracji zarobkowej.
EN
One of the fundamental objectives of the Polish migration policy is to supplement existing labour force shortages with immigrants who are interested in working in Poland. Maintaining only the complementary role of the foreign workers, in the era of relatively high level of unemployment, seems to be the right idea. The aim of this paper was to answer the question of whether tools used in Polish migration policy are able to protect against a phenomenon of substitution of native work resources by economic immigrants. It should be noted, however, that the methodological recommendations, according to which the determined surplus and deficit professions, disqualify this as a fundamental tool for carrying out the monitoring of the situation on the labour market and do not guarantee the possibility of maintaining only a supplemental nature of labour immigration.

Year

Volume

C

Pages

315-328

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Akty prawne:
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2009 r. w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2009 r., nr 16, poz. 84).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2009 r., nr 16, poz. 85).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.07.2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2011 r., nr 155, poz. 919).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.11.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2013 r., poz. 1507).
 • Opracowania:
 • Borjas George J., The labor demand curve is downward sloping: reexamining the impact of immigration on the labor market, The Quarterly Journal of Economics 2002/118/4, s. 1–48.
 • Borjas George J., Friends or strangers. The impact of immigrants on the U.S. economy, Basic Books, New York 1990.
 • Friedberg Rachel, Hunt Jennifer, The Impact of Immigrants on Host Country Wages, Employment and Growth, Journal of Economic Perspectives 1995/9/2, s. 23–44.
 • Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw EOG w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2011.
 • Kubiciel-Lodzińska Sabina, Cudzoziemcy na polskim rynku pracy. Czy obcokrajowiec to tańszy pracownik? – wyniki badań przeprowadzonych w województwie opolskim, Studia Ekonomiczne 2012/103, s. 245–254.
 • Kubiciel-Lodzińska Sabina, Imigracja do Polski obywateli państw trzecich w świetle wybranych danych statystycznych, [w:] Wojciech Duczmal, Sabina Kubiciel-Lodzińska (red.), Systemy zaradcze ułatwiające integrację obywateli państw trzecich jako wynik kompleksowych badań w województwie opolskim. Skala napływu, problemy integracji oraz perspektywy pobytu, Opole 2013, s. 11–37.
 • Kucharski Leszek, Popyt na pracę w Polsce – tendencje, struktura i prognozy, [w:] Anna Organiściak-Krzykowska, Marek Piotrowski, Krzysztof Nyklewicz, Anna Skórska, Leszek Kucharski, Popyt na pracę cudzoziemców, Olsztyn 2013, s. 55–71.
 • Meller Janusz, Zapotrzebowanie na pracowników w świetle opinii pracodawców, [w:] Janusz Meller, Edward Dolny (red.), Popyt na pracę w Polsce. Teoria i praktyka, Toruń 1997, s. 58–71.
 • Organiściak-Krzykowska Anna, Piotrowski Marek, Nyklewicz Krzysztof, Skórska Anna, Kucharski Leszek, Popyt na pracę cudzoziemców, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013.
 • Organiściak-Krzykowska Anna, Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu sytuacji na regionalnym rynku pracy, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2012/268, s. 171–185.
 • Piore Michael J., Birds of Passage: Migrant Labour and Industrial Societies, Cambridge University Press, Cambridge 1979.
 • Piotrowski Marek, Machnis-Walasek Joanna, Zróżnicowanie kierunków napływu cudzoziemców na rynek pracy w Polsce, [w:] Anna Organiściak-Krzykowska, Krzysztof Nyklewicz (red.), Rynek pracy w dobie innowacji, Warszawa–Olsztyn 2014.
 • Piotrowski Marek, Organiściak-Krzykowska Anna, Bariery i stymulatory zatrudniania cudzoziemców w województwach Polski wschodniej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2014/303/1, s. 77–90.
 • Piotrowski Marek, Organiściak-Krzykowska Anna, Rola cudzoziemców na rynku pracy w Polsce, Studia Prawno-Ekonomiczne 2014/93, s. 261–273.
 • Piotrowski Marek, Ukraińcy na rynku pracy w Polsce – komplementarni czy substytucyjni?, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty 2015/35/1, s. 155–167.
 • Plan wdrażania dla dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Polityki Migracyjnej, Warszawa 2013.
 • Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Polityki Migracyjnej, Warszawa 2012.
 • Pope David, Withers Glenn, Do Migrants Rob Jobs? Lesson of Australian History, 1861–1991, The Journal of Economic History 1993/53/4, s. 719–742.
 • Strony internetowe:
 • http://www. mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/; stan na 11.02.2015 r.
 • https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficy-
 • -towe-i-nadwyzkowe/; stan na 11.02.2015 r.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0081-6841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-957359f0-5c4c-4c5b-9dfe-09476b2d4876
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.