Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | Volume 32, Issue 3 | 252-262

Article title

Cultural Industries in Wrocław (Poland)

Authors

Content

Title variants

PL
Usługi w zakresie kultury we Wrocławiu

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest określenie stanu rozwoju przemysłów kultury (rozumianych jako usługi w zakresie kultury) we Wrocławiu. W pierwszej części pracy sporządzono diagnozę przemysłów kultury z podziałem na: przemysł wydawniczy, muzyczny oraz filmowy i telewizyjny. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane statystyczne, literaturę przedmiotu oraz wywiady z przedstawicielami środowiska wrocławskiej kultury. Autorka odniosła się do wielkości analizowanych podmiotów, ich liczebności, struktury oraz pozycji na rynku. Zebrane wnioski usystematyzowano w postaci tabeli SWOT. Poniżej zaprezentowano wybrane konkluzje z przeprowadzonej analizy: (1) rozwój działalności filmowej dokonuje się w oparciu o nowe wyzwania i niejednokrotnie nie nawiązuje do ukształtowanego wcześniej potencjału i dorobku, (2) na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON można stwierdzić, że oddziaływanie podmiotów z zakresu tradycyjnych przemysłów kultury na rynek pracy jest słabe, (3) największa dynamika liczby nowo zakładanych podmiotów cechuje sektor nowych mediów, w tym wydawnictw gier komputerowych
The aim of the work is to characterise cultural industries in Wrocław. In the first part of the work the diagnosis of culture industries was presented; the diagnosis was given for: publishing, music, film and television industries. The analysis was prepared based on statistical data, literature and information from representatives of the Wrocław culture. The author realised the aim of the article referring to the size, structure, quantity and the market position of analysed entities. Conclusions were aggregated using the SWOT analysis. Selected conclusions are as follows: (1) the development of film industry does not reflect the historical potential; new ideas and trends are more important, (2) influence of cultural industries on labour market in Wrocław is rather week, (3) the highest growth of new created entities is noticed in the media sector, including publishing of computer games.

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

References

 • Drobniak, A. (2017). Hybrydyzacja rozwoju – prężność i dynamika rozwoju polskich miast. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 467, 22–31.
 • Drobniak, A., Wrana, K. (2008). Przemysły kultury jako czynnik konkurencyjności miast. W: J. Słodczyk, E. Szafranek (red.). Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast. Opole: Uniwersytet Opolski, 101–111.
 • Economy of culture in Europe – Report (2011) (2012, 23 lutego). Pozyskano z www.keanet.eu/ en/ecoculturepage.html Gross, J.S. (2016). Hybridization and Urban Governance: Malleability, Modality, or Mind-Set? Urban Affairs Review, 53(3), 559–577.
 • Klasik, A. (2011). The Culture Sector and Creative Industries as a New Foundation of Development of Large Cities and Urban Agglomerations. W: A. Klasik (red.). The Cities and Agglomerations Development based on the Culture Sector and Creative Industries. Studia Regionalia, 30.
 • Patkar, M.R., Keskar, Y.M. (2014). Hybridization as a New Paradigm of Urban Development in metropolitan city, a case of Pune City, India. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 3(1), 8529–8536.
 • Murzyn-Kupisz, M. (2016). Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury. Współpraca J. Działek. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 • Namyślak, B. (2014). Sektor kreatywny w gospodarce – ujęcie teoretyczne. Gospodarka Narodowa, 2, 153–176.
 • Polko, A., Wrana, K. (2009). Przemysły kultury i ich lokalne klastry. Przypadek Bytomia. W: A. Klasik (red.). Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków.P race Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 237–256.
 • Stachowiak, K. (2015). Problemy metodologiczne badania sektora kreatywnego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 30, 9–46.
 • Stryjakiewicz, T., Stachowiak, K. (2010). Sektor kreatywny w poznańskim obszarze metropolitalnym. Tom 1: Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Throsby, D. (2010). Ekonomia i kultura. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Towse, R. (2011). Ekonomia kultury. Kompendium. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • UNESCO. Framework for Cultural Statistics (2009) (2011, 22 września). Pozyskano z http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001840/184082e.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-957388fd-b6fc-4669-a7bc-74e322b18322
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.