Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 224 | 7-19

Article title

Kwalifikowanie powiązań międzyorganizacyjnych dla celów skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej

Authors

Content

Title variants

EN
Connection qualification of entity’s related for consolidated financial statements

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule wskazano na dyskusyjne kwestie związane z identyfikacją powiązań międzyorganizacyjnych dla celów skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Sprawozdanie skonsolidowane ujmuje określone dane nie tylko jednostek kontrolowanych przez jednostkę dominującą, ale także dane jednostek współkontrolowanych oraz jednostek, na które wywiera się znaczący wpływ. Kwalifikacja powiązań międzyorganizacyjnych ma kluczowe znaczenie dla oceny sytuacji finansowej grupy kapitałowej oraz potencjalnych zagrożeń.
EN
The aim of the article is to present discussion problems with qualification of entity’s related for consolidated financial statements. Polish and international accounting standards different three kinds of these related: joint control, joint arrangements and association. Qualification these connections isn’t univocal, needs many quality criteria. From these causes we cannot sure, that consolidated financial statement present fair view of financial situation of capital group.

Year

Volume

224

Pages

7-19

Physical description

Contributors

author

References

  • Buk H. (2011), Identyfikacja jednostek powiązanych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej [w:] H. Buk (red.), Informacja sprawozdawcza o jednostkach powiązanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, UE w Katowicach, Katowice.
  • Gabrusewicz W., Remlein M. (2011), Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsolidowane, PWE, Warszawa.
  • Helin A. (2009), Ustawa o rachunkowości, C.H. Beck, Warszawa.
  • Ignatowski R. (2013), Konsolidacja sprawozdań finansowych. Koncepcje, regulacje polskie i MSSF, zastosowania praktyczne, t. II, ODDK, Gdańsk.
  • Ignatowski R. (2003), Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych. Teoria, zastosowania praktyczne, regulacje, ODDK, Gdańsk.
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF 2013 (2013), IASB i SKwP, Warszawa.
  • Remlein M. (2013), Zmiany w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [w:] „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” nr 74 (130), SKwP, Rada Naukowa, Warszawa.
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2012 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10, Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 11, Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 12, Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 27 (z 2011 r.) oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 28 (z 2011 r.), Dz. Urz. UE 29.12.2012.
  • Seredyński R., Szaruga K. (2011), Komentarz do ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9573ff55-d968-40e1-9d04-82661fdd404a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.