Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 31 | 75-113

Article title

Studium rozwoju mikroenergetyki w podregionie siedleckim oraz mikroelektroenergetyki w innych podregionach województwa mazowieckiego

Content

Title variants

EN
Study of the microgeneration development in the Siedlce subregion including basic effects of electricity microgeneration development in other subregions of Mazovia Voivodeship

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono rzeczowe efekty energetycznego wykorzystania zasobów OZE w segmencie mikroenergetyki elektroenergetycznej i cieplnej w wybranym do szczegółowych badań i analiz podregionie siedleckim, który obejmuje 52 gminy, czyli 16,5% ogółu gmin województwa mazowieckiego. Zbadano wpływ, jaki na rozwój mikroenergetyki (w tym prosumenckiej) wywarły krajowe uwarunkowania prawne, ustawowy system wsparcia, a także działania planistyczne oraz organizacyjne samorządu województwa i samorządów gmin. Do analiz na poziomie badanego podregionu wykorzystano szczegółowe dane uzyskane z przeprowadzonej ankietyzacji wszystkich jego gmin oraz dane uzyskane od przedsiębiorstw energetycznych i GUS. Przeanalizowano podstawowe uwarunkowania lokalne, w tym ekonomiczne (dochody gmin), techniczne (profile energetyczne gmin, stan sieci dystrybucyjnych), budowlane oraz środowiskowe. Zaakcentowano liczne uwarunkowania pozytywnie wpływające na rozwój segmentu, ale też wyraźnie wskazano na realne ograniczenia. W chwili obecnej brak jest jeszcze specjalistycznych, zilustrowanych konkretnymi danymi, wskaźnikami liczbowymi publikacji branżowych, dotyczących praktycznych efektów rozwoju segmentu mikroenergetyki na poziomie gmin województwa mazowieckiego. Niniejszy artykuł ma za zadanie wypełnienie tego braku, przy czym w odniesieniu do innych niż siedlecki podregionów województwa istniała możliwość przeprowadzenia na podstawie istniejących danych jedynie wstępnej analizy szacunkowej i to tylko w segmencie mikroelektroenergetyki. Na bazie przeprowadzonych analiz oraz najnowszych działań legislacyjnych oraz organizacyjnych rządu, zmierzających do ułatwienia rozwoju mikroenergetyki prosumenckiej, podjęto autorską próbę przedstawienia prognozy udziału tego segmentu elektroenergetyki w udziale województwa mazowieckiego w wypełnieniu krajowych celów wykorzystania OZE w perspektywie lat 2020–2030.
EN
The article presents the material results of RES energy use in the microgeneration of power and heat in the Siedlce subregion. The region, selected for detailed research and analyses, includes 52 municipalities – 16,5% of all municipalities of Mazovia Voivodeship. The influence of national legal conditions, statutory support system, planning and organizational activities of self-governments of the voivodship and the municipalities on the development of microgeneration (including prosumer microgeneration) was investigated. The analyses at the subregional level were conducted using the detailed information obtained from the survey conducted in the municipalities, data from (…) energy companies and the Central Statistical Office [GUS]. Basic local conditions were analysed, i.e. economic (municipal incomes), technical (municipal energy profiles, conditions of distribution networks), construction and environmental. Numerous positive factors influencing the development of the sector were highlighted, but real limitations were also clearly indicated. At the moment, there are no specialized and detailed publications on the practical results of the development of the microgeneration sector at the Mazovian municipalities level. This article is intended to fill this gap, whereas in subregions of the voivodship other than Siedlce, only a preliminary estimated analysis in the electricity microgeneration sector was possible, based on available data. An author’s attempt was made to determine the projected share of this energy sector in the share of Mazovia Voivodeship in achieving national RES targets in the 2020–2030 period; it was based on the conducted analyses and the latest legislative and organizational actions of the government aimed at facilitating the development of prosumer microgeneration.

Year

Issue

31

Pages

75-113

Physical description

Dates

published
2019

References

 • Cieszkowski Z., 2019, Study of the development of prosumer microgeneration in the Siedlce subregion, MAZOWSZE Studia Regionalne, 30, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa, s. 55-83.
 • Cieszkowski Z., 2018, Renewable sources of electricity in the Mazovia region, MAZOWSZE Studia Regionalne, 26, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa, s. 61-87.
 • Cieszkowski Z., Girczuk J., Polak E., 2015, Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych w województwie mazowieckim – stan i wyzwania, MAZOWSZE Analizy i studia, 44, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
 • Cieszkowski Z., 2004, Ocena stopnia zaawansowania procesu modernizacji wiejskich sieci elektroenergetycznych na terenach ZEWT S.A. Analiza dla potrzeb opracowań planistycznych, COSiW SEP, II Ogólnopolska Konferencja ETW, Materiały Konferencyjne, Jachranka.
 • Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych – dokument przyjęty przez Radę Ministrów 7 grudnia 2010 r.
 • Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do roku 2030, 2015, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa.
 • Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii – wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014–2020, 2011, Instytut Energetyki Odnawialnej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku – dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. (M.P. z 2010 r. nr 2, poz.11).
 • Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego (PEP2040), projekt – wersja 8.11.2019, Ministerstwo Energii, Warszawa.
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego – Uchwała Nr 22/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 13180).
 • Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego, Uchwała Nr 208/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r.
 • Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze, Uchwała Nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.
 • Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych, 2018, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, VIII konferencja naukowo-techniczna 21–22 marca, Wrocław.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 961).
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 925).
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1276).
 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1524).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95745bfa-820d-4e52-a5ea-a0181f5091fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.