Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 12 | 2 | 165-180

Article title

Redesigning supply chain network of a lubricant company: an innovative approach

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Reorganizacja łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie branży olejowej: podejście innowacyjne

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: The purpose of this paper is to redesign the supply chain network of a lubricant company by implementing innovative solution concentrated on the deliveries of products and minimizing total loading, unloading and transportation cost. Methods: In this paper the authors' approach of redesigning the supply chain network (SCN) is presented. It is composed of 3 phases, such as analysis of a current state of the SCN, identification of disadvantages in SCN and SCN improvement. This step-wise procedure is verified on a real-world supply chain network, which is analyzed, evaluated and redesigned. Based on the analysis the most important strengths and weaknesses are identified. The major criteria of evaluation are loading, unloading and transportation costs. The redesign of the company is proposed, the stakeholders opinions are collected and the innovative solution is implemented. Results: After successful implementations of innovative solution, result shows savings in loading, unloading and transportation cost and improvement of service level. Research Limitations: The proposed methodology can be implemented in the other supply chain networks. However, the presented way of limiting the loading, unloading and transportation costs cannot be recognized as a general rule for all companies. Conclusions: This study presents innovative thinking in a logistics network of a company and obtained results proves that companies innovative in products can become innovative in services.
PL
Wstęp: Celem niniejszego artykułu jest reorganizacja łańcucha dostaw firmy funkcjonującej w branży olejowej, poprzez wdrożenie innowacyjnego rozwiązania skoncentrowanego na dostawach produktów i poprzez minimalizację całkowitego załadunku, wyładunku towarów i kosztów transportu. Metody: W niniejszym artykule jest przedstawione podejście do reorganizacji łańcucha dostaw (ŁD). Składa się ono z 3 faz, tj. analizy stanu aktualnego ŁD, identyfikacji słabych stron ŁD oraz poprawy funkcjonowania ŁD. Przedstawiona wielofazowa procedura jest zweryfikowana na przykładzie rzeczywistego łańcucha dostaw, który jest poddany analizie, ocenie i reorganizacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy, są definiowane jego najważniejsze mocne i słabe strony. Głównymi kryteriami oceny są koszty załadunku, wyładunku i transportu. Rekomendowana jest reorganizacja przedsiębiorstwa, zbierane są opinie osób zainteresowanych funkcjonowaniem łańcucha i zaimplementowane jest innowacyjne rozwiązanie. Wyniki: Po udanym wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania, uzyskany rezultat pokazuje oszczędności w kosztach załadunku, wyładunku i transportu oraz poprawę poziomu świadczonych usług. Ograniczenia badawcze: Proponowana metodyka może być zastosowana w innych łańcuchach dostaw. Jednak przedstawiony sposób ograniczenia kosztów załadunku, wyładunku i transportu nie może być uznany, jako ogólna zasada dla wszystkich przedsiębiorstw. Ponadto badania nie uwzględniają sytuacji ewentualnych niedoborów magazynowych. Wnioski: Przedstawione wyniki badań koncentrują się na innowacyjnym podejściu do sieci logistycznej w wybranej firmie, a uzyskane wyniki dowodzą, że przedsiębiorstwo świadczące innowacyjne produkty, może stać się innowacyjne w sferze usług.

Journal

Year

Volume

12

Issue

2

Pages

165-180

Physical description

Contributors

  • University of Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates
author
  • Poznan University of Technology, Poznan, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9574b0ce-fe5d-4d32-8049-1d16b45d0a52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.