Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(33) | 19-35

Article title

Career patterns of disabled sportsmen – An analysis of the phenomenon from the perspective of symbolic interactionism

Selected contents from this journal

Title variants

PL
WZORY KARIER NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPORTOWCÓW – ANALIZA ZJAWISKA Z PERSPEKTYWY SYMBOLICZNEGO INTERAKCJONIZMU

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zrekonstruowanie wzorów karier osób niepełnosprawnych fizycznie uprawiających sport. W interpretacji danych odwołuję się do takich pojęć jak tożsamość, praca nad biografią, czy procesualny wymiar przemian dokonujących się w auto-identyfikacji i auto-definicji osób niepełnosprawnych uprawiających sport. Materiał badawczy wykorzystany w niniejszym opracowaniu stanowią osobiste doświadczenia osób niepełnosprawnych, które realizują swoją aktywność fizyczną poprzez uczestnictwo w różnych formach sportu. Z przedstawicielami tej kategorii badanych przeprowadzone zostały wywiady swobodne mało ukierunkowane oraz wywiady narracyjne. Analiza materiału badawczego oparta jest na zasadach metodologii teorii ugruntowanej. W interpretacji danych wykorzystano także elementy metody biograficznej. Zastosowanie triangulacji metod do analizy wywiadów pozwoliło na wykroczenie poza analizę indywidualnych przypadków i rekonstrukcję typologii wzorów karier. W ten sposób wyróżnione zostały następujące wzory karier: „ustabilizowana”, „defragmentowana” oraz „konstruowana”.
EN
The purpose of the article is to reconstruct the career patterns of disabled individuals practicing sport. Within the data interpretation, I refer to such notions as identity, work on a person’s biography or the processual dimension of changes that take place in the self-identification and self-definition of the disabled who practice sport. The research material applied in this study encompasses personal experiences of disabled people realizing their physical activity through participation in various forms of sport. Unstructured and narrative interviews were conducted with individuals from this category of people. Analysis of the research material was performed in accordance with grounded theory methodology. In addition, the biographic method was applied when interpreting the data. The use of the triangulation method to analyze the interviews made it possible to go beyond the analysis of single cases, and to reconstruct a typology of career patterns. The following career patterns were thus differentiated: “stabilized,” “defragmented” and “constructed.”

Contributors

 • Sociology of Organization & Management Department, Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz, ul. POW 3/5, 90-255 Łódź: tel. +48 42 6355372

References

 • Alheit, P. (1995). ‘Patchworkers’: Biographical constructions and professional attitudes – Study motivation of adult education students. In: P. Alheit, A. Bron-Wojciechowska, E. Brugger (eds.), The Biographical Approach in European Adult Education (pp. 151–171). Wien: Verband Wiener Volksbildung.
 • Becker, S.H., Carper, J.W. (1956). The development of identification with an occupation. The American Journal of Sociology, 61, 289–298.
 • Becker, H., Strauss, A.L. (1956). Careers, personality, and adult socialization. American Journal of Sociology, 62, 253–263.
 • Berger, P., Luckman, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warsaw: PIW.
 • Bertaux, D., Kohli, M. (1984). The life story approach: A continental view. Annual Review of Sociology, 10, 215–237.
 • Brittain, I. (2012). From Stoke Mandeville to Stratford: A History of the Summer Paralympic Games. Champaign: Common
 • Denzin, N.K. (2007). Grounded theory and the politics of interpretation. In: A. Bryant, K. Charmaz (eds.), The SAGE Handbook of Grounded Theory. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage.
 • Domecka, M. (2010). Konstrukcja kariery, konstrukcja biografii, konstrukcja siebie. Narracje autobiograficzne ludzi biznesu. In: K. Konecki, A. Kasperczyk (eds.), Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego. Łódź: Lodz University Press.
 • Domecka, M., Mrozowicki, A. (2008). Robotnicy i ludzie biznesu. Wzory karier zawodowych a zmiana społeczna w Polsce. Przegląd Socjologii Jakościowej, IV(1), 136–155.
 • Glaser, B. (1978). Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory. Mill Valley: The Sociology Press.
 • Glaser, B. (ed.). (1968). Organizational Careers: A Sourcebook for Theory. Chicago: Aldine.
 • Glaser, B., Strauss, A.L. (1967). The Discovery of Grounded Theory. New York: Aldine.
 • Helling, I. (1985). Metoda badań biograficznych. Kultura i Społeczeństwo, 3, 93–115.
 • Hermanns, H. (1987). Narrative interview – A new tool for sociological field research. Acta Universitatis Lodziensis: Folia Sociologica, 13, 43–56.
 • Hughes, E.C. (1997). Careers. Qualitative Sociology, 20(3), 389–397.
 • Hughes, E.C. (1937). Institutional office and the person. American Journal of Sociology, 43, 404–413.
 • Kaźmierska, K. (2008). Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zagłady [Biography and memory. On the example of generation experience of those saved from destruction]. Cracow: Nomos.
 • Kelle, U. (2005). “Emergence” vs. “forcing” of empirical data? A crucial problem of “Grounded Theory” reconsidered. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum Social Research [on-line Journal], 6(2), art. 27, www.qualiative-research.net/fqs-texte/1-05/05-2-27-e.htm (21.07.2005).
 • Kohli, M. (1988). Normalbiographie und Individualität: Zur institutionellen Dynamik des gegenwärtigen Lebenslaufregimes. In: H.G. Brose, B. Hildenbrand (eds.), Vom Endedes Individuums zur Individualitätohne Ende (pp. 33–53). Opladen: Leske & Budrich.
 • Konecki, K. (1988). Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej. Studia Socjologiczne, 1, 225–245.
 • Lenartowicz, M. (2011). Kariera sportowa i jej społeczne uwarunkowania. In: Z. Dziubiński, Z. Krawczyk (eds.), Socjologia kultury fizycznej (pp. 432–443). Warszawa: Wydawnictwo Dydaktyczne.
 • Lenartowicz, M. (2009). Specyfika zawodu sportowca i kariery sportowej. Studia Humanistyczne, 9, 73–84.
 • Molik, B., Morgulec-Adamowicz, N., Kosmol, A. (2008). Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych. Koszykówka na wózkach i rugby na wózkach. Warsaw: Academy of Physical Education in Warsaw.
 • Pawlak, A. (1995). Kariera sportowa. In: Z. Krawczyk (ed.), Socjologia kultury fizycznej. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego (pp. 265–274). Warszawa: AWF.
 • Prawda, M. (1987). Doświadczenie pracy w historii życia. Studia Socjologiczne, 1, 207–233.
 • Richards, L. (1999). Using NVivo in Qualitative Research. London: SAGE.
 • Schütze, F. (1995). Verlaufskurven des Erleidens als Forschungsgegenstand der interpretativen Soziologie. In: H. Krüger, W. Marotzki (eds.), Erziehungswissenschaftliche Biographieforschung (pp. 116–157). Opladen: Leske & Budrich.
 • Schütze, F. (1984). Kognitive Figuren des autobiographischen Stegreiferzählens. In: M. Kohli, G. Robert (eds.), Biographie und soziale Wirklichkeit: Neue Beiträge und Forschungsperspektiven (pp. 78–117). Stuttgart: Metzler.
 • Schütze, F. (1983). Biographieforschung und narratives Interview. Neue Praxis, 3, 283–293.
 • Strauss, A.L. (2012). Praca biograficzna i jej powiązania. In: K. Kaźmierska (ed.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów (pp. 512–527). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Strauss, A.L. (1993). Continual Permutations of Action. New York: Aldine de Gruyter.
 • Strauss, A.L. (1987). Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Strauss, A.L. (1977). Mirrors and Masks: The Search for Identity. London: Robertson & Co.
 • Strauss, A.L. (1959). Mirrors and Masks: The Search of Identity. Illinois: Glencoe.
 • Szczepański, J. (1971). Odmiany czasu teraźniejszego. Warszawa: PWN.
 • Weber, M. (2004). „Obiektywność” poznania społeczno-naukowego i społeczno-politycznego. In: M. Weber (ed.), Racjonalność, władza, odczarowanie (pp. 133–195). Poznań: Holona.
 • Znaniecki, F. (1988). Wstęp do socjologii. Warszawa: PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-95781ed7-c074-4a74-ba99-7a507410bf14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.